Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Vergi

Vergi dairesi tarafından re’sen kapatılan şirketlerin bilançolarındaki varlıkların akıbeti nedir?

Bilindiği üzere, Vergi daireleri tarafından son yıllarda bir şekilde işi terk eden veya resen terk ettirilen mükelleflerle ilgili, bu mükelleflerin bilanço, gelir tablosu vb. mali tablolar üzerinde yapılan revizyonlar sırasında gözüken stok, demirbaş ve taşıtlar hesabı nedeni ile dönem matrahı 213 sayılı VUK mad. 30/1 hükmüne göre resen cezalı tarhiyata konu edilebilmektedir.