Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Cengiz DEMİR
Cengiz DEMİR
664OKUNMA

Sanal ortamda veya fiziki olarak kart, şifre, kod vb. satışında KDV uygulaması

Resmi Gazetede 18 Ocak 2024 tarihinde yayımlanarak 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan 49 seri nolu Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ düzenlemesi sonrası "16. Kart, şifre, kod ve benzerlerinin satışında KDV uygulaması" bölümü ilgili tebliğ kısmına eklenmiştir.

KDV Kanununun konusunda, Türkiye'de yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV'nin konusunu teşkil ettiği, hizmet ifalarında ise hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten Türkiye'de yararlanması halinde verginin konusunu oluşturduğu yasal düzenlemelerle belirlenmiştir.

3065 sayılı KDV Kanununda bu husus,

Hizmet:

Madde 4 – 1. Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak ve işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir.

  1. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilirler." denmektedir.

KDV'nin mükellefi ise mal teslimi ve hizmet ifasında bu işleri yapanlar olarak belirlenmiş ayrıca KDV kanununun 9/1.maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. Şu kadar ki Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir." demek suretiyle vergilendirmenin çizgileri belirlenmiştir.

Yeni yapılan tebliğ düzenlemesiyle,

“16. Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin Satışında KDV Uygulaması"

16.1. Genel Açıklama Kart, şifre ve kodlar (aktivasyon kodu, e-pin kodu, oyun kodu, dijital ürün kodu, cüzdan kodu, hediye kartı/ çeki ve benzeri mahiyette olanlar), sanal ortamda (yayın platformları, oyun siteleri, uygulama mağazaları gibi) pazarlanan bilgisayar programı, oyun, uygulama, müzik, yayın ve eğlence gibi ürün ve hizmetlerin temin edilmesinde kullanılabildiği gibi, sanal veya fiziki mağazalarda güvenli alışveriş yapılmasında da kullanılabilmekte olup, bu kart, şifre ve kodlar sanal ortamda veya fiziki olarak satılabilmektedir. Bahse konu kart, şifre ve kodlar, belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını oluşturabildiği gibi bunları çıkaranlar nezdinde ürün veya hizmet satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü de temsil edebilmektedir." şeklindedir.

İlgili tebliğ düzenlemesini incelemem sonucu,

  • Karşılığı belirli bir ürün veya hizmet olan kart, şifre ve kodların satışında KDV uygulaması,
  • Karşılığı belirli bir ürün veya hizmet olmayan kart, şifre ve kodların satışında KDV uygulaması,
  • Karşılığı belirli bir ürün veya hizmet olmayan kart, şifre ve kodlar kullanılarak ürün veya hizmet temininde KDV uygulaması
  • Kart, şifre ve kod satışları ile diğer satışlara aracılık hizmetinden alınan bedellere KDV uygulaması başlıkları altında dört kategori şeklinde belirlenmiştir.

Dört kategoride belirlenen satışlara ilişkin kart, şifre ve kodlarının;

  • Türkiye’de mukim olanlar tarafından yurt dışı mukimi firmalardan temin edilmesi halinde, bu işleme ilişkin KDV’nin Türkiye’de mukim olanlar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi,
  • Türkiye’de mukim olup KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucularından sağlanması halinde, bu işleme ilişkin KDV’nin yurt dışı mukimi firma tarafından 3 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi,
  • Türkiye’de satılması halinde hesaplanan KDV’nin satıcı firmalar tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi, gerekmektedir.

Görüleceği üzere bu şifre ve kodlar belirli bir ürün veya hizmeti temsil etmesi halinde henüz aktive edilmemiş olsalar dahi sanal ortamda veya fiziki olarak Türkiye'de satışı veya yurt dışından ithali KDV'ye tabidir.

Tebliğde ilgili kategorilere ilişkin uygulama örnekleri mevcut olup açıklanan hususlar olaya ışık tutmuştur.

Değineceğim başka bir husus ise, daha önce Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetler KDV'ye tabi tutulmuştur.

Bu elektronik hizmetlere örnek olarak müzik ve film yayım hizmetleri, oyun hizmetleri, domain isimleri, internet sitesi kurulum ve destek hizmetleri gösterilebilir.

İşletmeden kullanıcıya satış gerçekleştiren yabancı (Türkiye'de yerleşik olmayan) elektronik hizmet sağlayıcıları, bu işlemler dolayısıyla doğan KDV'yi beyan etmeden önce 3 no.lu KDV yönünden mükellefiyet tesis ettirmelidirler. Bu KDV türü Türkiye'de tek türden vergiye mükellefiyet tesis ettirilebilen tek KDV türüdür.

3 no.lu KDV yönünden mükellefiyet tesisi Gelir İdaresi'nin internet sitesindeki (http://www.digitalservice.gib.gov.tr) formun doldurulmasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir. Form doldurulduktan sonra hizmet sağlayıcı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nde KDV 3 mükellefi olmuş olacaktır.

Bu şekilde mükellefiyet tesis ettirmiş olan hizmet sağlayıcılardan işe başlama bildirimi istenmemektedir. İdare mükellefiyet tesisini işe başlama bildirimi olarak kabul etmektedir. Mükellefiyet tesisinden sonra internet sitesi içi hizmet sağlayıcılara internet vergi dairesi üzerinden işlemlerini yapabilmeleri için bir kullanıcı adı, şifre ve kod verilmektedir.

KDV 3 mükellefi hizmet sağlayıcılardan Türkiye'de yerel kanunlara uygun herhangi bir yasal defter tutması beklenmemektedir.

Bu açıklamadan sonra, daha önce Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından, Türkiye'de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetleri sağlayanlar tarafından 3 no.lu KDV beyannamesi ile beyana tabi tutulmuşlardı. Yine yurt dışında bulunan firmalar açısından Türkiye'de KDV mükellefi olan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetler, Türkiye'de bulunan firmalar tarafından 2 no.lu sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamesi ile beyana tabi olacakları belirtilmiştir.

Bu hizmeti Türkiye'de mukim firmalar tarafından sağlanması halinde 1 no.lu KDV beyannamesi verilmesi hususu belirtilmiştir.

Bu tebliğ düzenlemesi ile müzik ve film yayım hizmetleri, oyun hizmetleri, domain isimleri, internet sitesi kurulum ve destek hizmetleri gibi hizmetlerin dışında da bu hizmetlere ilişkin kart, şifre, kod ve benzerlerinin satışında KDV uygulaması getirilerek,  tamamlayıcı bir uygulama düzenlemesi olduğunu düşünmekteyim.

Faydalı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor