Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Mükellef Hakları

Vergilendirme sürecine ilişkin yeni kavramlar ve teknolojinin sürece etkisi

Modern vergilendirme sürecine ilişkin yeni kavramlardan sıkça söz edilmektedir. Bu kavramlar çağdaş devlet anlayışındaki gelişmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunlardan vergiye gönüllü uyum, mükellef odaklılık, mükellef hakları ve mükellef hakları bildirgesi kavramları yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Vergilendirme sürecinde gittikçe artan şekilde kullanılan teknolojik uygulamalara da değineceğiz.

Depremzedeler Ek MTV ödemeyecek  

Resmi Gazete’de 15 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan 7456 Sayılı Kanunun 1’inci maddesinde, Kanunun yayım tarihinde ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile Kanunun yayım tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtların, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı kadar Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine tâbi olacağı düzenlenmiştir.

AYM’nin iptal kararları geçmiş vergileri hatalı kılar mı? VDDK kararı üzerine değerlendirmeler…

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (VDDK), bölge idare mahkemeleri kararları arasında ortaya çıkan aykırılıkların giderilmesine ilişkin 22 Temmuz 2023 RG tarihli, 07/6/2023 tarih ve E:2023/2, K:2023/4 sayılı kararında, Anayasa Mahkemesinin (AYM) bir yasa hükmünü iptal etmesinin, iptalin yürürlük tarihinden önceki işlemleri düzeltme-şikayet başvurusu ile giderilebilir bir vergi hatası haline getirmeyeceğine hükmetmiştir.

Petrol ve doğalgazda ÖTV artışının Anayasa’ya aykırılığı

Geçen yazımda 7456 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerden bahsetmeye başlamış ve yazının sonunda ÖTV Kanunu’na ekli 1 sayılı listede yer alan ürünlere ilişkin olarak Kanun ile Cumhurbaşkanı’na verilen yetkinin genişletirilip artırıldığını, Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ertesi günü Cumhurbaşkanı’nın artırılan yetkisini kullanarak 7390 sayılı Karar ile bu ürünlerde ÖTV artışı yaptığını yazmıştım.