Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 4

Google Ads

Mükellef Hakları

Hukuki metinlerde yer alan engellilik indirimiyle ilgili terimler nelerdir?

Engellilik vergi indirimi müessesesine özgü terimlerin bütününü doğru anlamak ne anlama geldiğini bilmek farklı anlamlar çıkarılmasını, yanlış değerlendirmeler yapılmasını önler. Kurumların uygulamalarında ve hukuki metin düzenlemelerinde aynı konuda aynı terimlerin ortak kullanımının sağlanması bireylerin ve diğer kurumların ortak doğru değerlendirme ve anlama sonucunu ortaya çıkarır.

Devlet tarafından haczedilen malların ve gayrimenkullerin satışında neler değişti?

Kamu alacaklarının takip ve tahsili, 21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun(1)hükümlerine göre yapılmakta olup kamu alacağının; Devlete, il özel İdarelerine ve belediyelere ait olan vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i kamu alacaklarından olması gerekmektedir.

İdareye başvuruda yanıt verme süresinin 60 günden 30 güne indirilmesinin VUK’taki hata düzeltmeye yansımaları

Bilindiği üzere 14.07.2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan düzenleme gereğince;  7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda (İYUK) yapılan değişiklerle idarelerin idari müracaatlara yanıt verme süresi 60 günden 30 güne çekilmiştir. Kesin olmayan yanıtlar için ön görme bekleme süresi, ise 6 aydan 4 aya çekilmiştir.  

VUK Kapsamında Elektronik Tebligatta SMS Gönderilmemesinin Tebligatın Geçerliliğine Etkisi ve Danıştay VDDK Tarafından Verilen Aykırılığın Giderilmesi Kararının Hukuki Sonuçları

2020 yılının Mart ayında yayınlanan “Vergi Usul Kanununda Yer Alan Elektronik Tebligat Düzenlemesinin Anayasaya Aykırılığı Sorunu” başlıklı çalışmada(1); tebligat müessesesi hakkında açıklamalar yapılmış, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır” düzenlemesinin Anayasaya aykırı olup olmadığı üzerinde durulmuş, öğreti ve yargı kararlarından da istifade edilerek konuya ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.