Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 5

Google Ads

Mükellef Hakları

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi’ne Teşekkürler

Yasal düzenlemelerde eskiden Bakanlar Kurulu, günümüzde Cumhurbaşkanı’na uzatma yetkisi verilen durumlar vardır. Böyle durumlarda, klasik olarak bu yetkinin kullanılması ve sürelerin uzatılma beklentisi olur. Bu beklenti, genelde kamu idaresi tarafından son gün son saate kadar ilan edilmez. Bunda kamunun çoğunlukla amacı, daha fazla tahsilatın hazine kasasına bir an önce girmesinin sağlanmasıdır.

Mali Tatilin Defter ve Belge Taleplerine Etkisi Üzerine

Bilindiği üzere, ülkemizde vergi mevzuatı gereği her mali yıl Temmuz ayının birinci günü[1] ile yirminci günü (yirminci gün dahil) arasında Mali Tatil uygulanmaktadır. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile düzenlenen Mali Tatil müessesesi birçok vergisel olayı süre bağlamında etkilemektedir. Mali Tatilin gerek idareyi gerekse mükellefleri en çok ilgilendiren etkilerinin başında söz konusu düzenlemenin defter ve belge isteme taleplerine olan etkisidir dersek yanlış söylemiş olmayız.

Şikâyet Merciinde Yetkili Makam Gelir İdaresi Başkanlığı mı? Yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığı mı?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 116’ncı maddesinde vergi hatası; vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınması şeklinde tanımlanmış, 117’nci maddesinde, hesap hatalarının; matrah hataları, vergi miktarında hatalar ve verginin mükerrer olmasını; 118’inci maddesinde de, vergilendirme hatalarının; mükellefin şahsında hata, mükellefiyette hata, mevzuda hata ve vergilendirme veya muafiyet döneminde hataları kapsadığı ifade edilmiştir.

Mükellef Hakları Kapsamında İzaha Davet Müessesesinin Mükellefe Sağladığı Hakların Değerlendirilmesi

Türk Vergi Sisteminin vergi ve cezanın tahakkuk sürecine ilişkin usul hükümlerini içeren 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 2016 yılında eklenen bir müessese olan “İzaha davet” sistemi, çeşitli gerekçelerle mükellefler tarafından uygulama imkanı bulamamış ve Aralık/2019 ayında 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan düzenleme ile uygulamada kapsamlı bir değişiklik yapılmış ve ardında Gelir İdaresi tarafından hazırlanan 519 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannamelerine Açılan Davalarda Mülkiyet Hakkının İhlali

Uygulamada, mal ve hizmet alımında bulunduğu firmanın sahte fatura düzenlediği yönünde tespitler bulunmasından dolayı kendilerinin kod listesine alınma baskısı altında serbest iradelerini yansıtmayan ve düzeltme beyannameleri vermek durumunda bırakılan mükellefler tarafından, söz konusu işlemlere karşı açılan davalar neticesinde, vergi mahkemelerince davanın esası yönünden incelenme yapılmadan kararlar verilerek, davalar reddedilmektedir. Diğer taraftan, kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere ihtirazi kayıt konulmak suretiyle dava açma hakkının tanınıp tanınmayacağı hususunda ise içtihat farklılıkları bulunmaktadır.

Zamanaşımına Uğramış Vergi Borcu Nedeniyle Mükellefin Banka Hesabına E-haciz Uygulanamaz

Bilindiği üzere, Vergi borcunu ortadan kaldıran veya sonlandıran nedenlerden biri de zamanaşımıdır. (1) Zamanaşımı özel hukukta ve kamu hukukunda önemli bir yeri olan müessesedir. Zamanaşımı vergi hukuku uygulamasında önemli  bir kurum olup; vergi borçları  yönünden 213 sayılı VUK’un 113. maddesinde ve kamu  alacakları  açısından ise, 6183 sayılı AATUHK’nın 102. maddesinde düzenlenmiştir.