Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Melek ÖZ
Melek ÖZ
3075OKUNMA

e-Bilette Eğlence Vergisi

e-Bilet uygulaması genel olarak, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kâğıt ortamda düzenlenmekte olan biletler (kara, deniz ve hava yolu yolcu biletleri ile sinema, tiyatro, spor müsabakası vb. etkinliklere ait biletler gibi) ile yolcu listelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, muhatabın talebi doğrultusunda elektronik ortamda veya kâğıt olarak iletilebilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda iletilmesine ve raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

e-Bilet uygulamasına dahil olmak isteyen mükelleflerin;

  1. e-Fatura uygulamasına dahil olması (Türkiye’de tam mükellef olmayan hava yolu firmaları hariç),
  2. 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin usul ve esaslara uygun olarak, e-Bilet düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması,
  3. 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “V.1.” numaralı bölümünde belirtilen uygulamadan yararlanma yöntemleri ve başvuru esaslarına uygun şekilde e-Bilet Uygulamasına dâhil olmak için gerekli başvuruyu yapması,

gerekmektedir.

e-Bilet uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen;

  • Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler 01/01/2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar ise, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren) e-Bilet uygulamasına geçmek ve bu tarihten sonra düzenleyecekleri belgeleri e-Bilet ve e-Bilet Yolcu Listesi olarak düzenlemek zorundadırlar.
  • Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmeleri 01/07/2020 tarihine kadar (1/7/2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar ise, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar) e-Bilet uygulamasına geçmek, bu tarihten sonra düzenleyecekleri giriş biletlerini e-Bilet olarak düzenlemek zorundadırlar. Ayrıca ilgili sinema işletmeleri düzenledikleri her e-Bilet belgesindeki bilgileri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre “e-Bilet Bilgi Fişi (Sinema)” olarak kayıt altına almak amacıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişi kullanmak zorundadırlar.

Eğlence Vergisinin konusu

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17. maddesinde, "Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir." şeklindedir.

Kanunda eğlence yerlerini, yerli ve yabancı film göstermelerinden, tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunu göstermelerinden, spor müsabakalarından, at yarışları ve konserlerden, sirklerden, lunaparklardan, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden, müşterek bahislerden ve biletle girilmesi zorunlu olmayan yerler şeklinde tanımlamıştır. 

Eğlence Vergisinin mükellefi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 18 inci maddesine göre, "eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişilerdir." hükümlerine yer verilmiştir.

e-Bilette Eğlence Vergisi

Mükellefler tarafından yerli ve yabancı film gösterimlerine ait eğlence vergisi 1/7/2020 tarihinden itibaren, aylık döneme ilişkin e-Bilet Raporu Özeti ve YN ÖKC’den alınacak e-Bilet Bilgi Fişlerine ilişkin bilgileri gösteren Aylık Satış Raporu dikkate alınarak hesaplanacak ve en geç ertesi ayın 20. günü akşamına kadar mahallin malmüdürlüğü veya muhasebe müdürlüğüne ödenecektir.

Verginin ödendiğine dair belge ve o aya ait hasılatı gösteren e-Bilet Raporu Özeti ve YN ÖKC’den alınan Aylık Satış Raporu, 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ(SeriNo:63)’in ekinde Ek-2 olarak yer verilen bilgi formu ekinde, ödemenin yapıldığı ayın sonuna kadar ilgili belediyeye verilecektir.

e-Bilet ve YN ÖKC’den düzenlenecek e-Bilet Bilgi Fişlerinde 2464 sayılı Kanununun 21 inci maddesi ile getirilen “belediyeler tarafından özel damga konulması şartı” aranmayacaktır. Bahse konu biletle girilen eğlence yerlerini işleten mükellefler giriş biletlerini yukarıda belirtilen şekilde e-Bilet olarak düzenleyecek ve bu e-Biletleri veya e-Bilet Bilgi Fişlerini (belediye damgası olmaksızın) müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmek veya kağıt çıktısını vermeleri koşuluyla müşterilerine başkaca mali bir belge vermeyeceklerdir.

Yerli ve yabancı film gösterimleri dışında kalan biletle girilen diğer etkinliklerde ise; e-Biletlerin numaralarını ve bu biletler üzerinden hesaplanıp ödenmesi gereken eğlence vergisini gösteren icmale, ilgili belediye tarafından özel damga konulması sırasında eğlence vergisinin ilgili belediye veznesine ödenmesi ve icmalin bir örneğinin mükellefe verilmesi gerekmektedir. Bu suretle eğlence vergisi önceden ödenen e-Biletlerden satılmayanlara ait eğlence vergisinin iadesi için, e-Bilet Raporları ve e-Bilet Raporu Özetinin görüntülenmesine olanak sağlayan yazılımla birlikte elektronik ortamda ilgili belediyelere sunulması gerekir.

(1) https://ebelge.gib.gov.tr/ebilethakkinda.html
(2) 
https://vergialgi.com/hi-barbie
(3) 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
(4) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No:509)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor