Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 2

Google Ads

Mükellef Hakları

Depremzedelerin mallarının mirasçılarına devrinde kolaylık: Vergi yok!

Resmi Gazete’de 12 Mart 2023 tarihinde yayımlanan 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10’uncu maddesinin 21’inci fıkrası ile, Kahramanmaraş merkezli depremlerde veya bu depremlerdeki yaralanmalara bağlı olarak daha sonraki tarihlerde hayatını kaybeden depremzedelerden mirasçılarına intikal edecek mallar için bir istisna hükmü getirilmiştir.

Arazi ve arsa birim değerlerine ilişkin takdir komisyonu kararlarına karşı açılacak davalarda süre aşımı sorunu-1

Bilindiği üzere 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda (EMK) Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bina vergisine; arazi ve arsalar ise arazi vergisine tabi bulunmakta olup, bina ve arazi vergilerinin hesaplanmasında 1319 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değeri esas alınmakta olup (EMK md. 11 ve 21), vergi değerinin hesaplanmasında ise dört yılda bir takdir komisyonunca belirlenen arazi ve arsa birim değerleri belirleyici olmaktadır. Diğer taraftan Emlak Vergisi Kanunu’nda düzenlenen değerli konut vergisi yönünden de takdir komisyonunca belirlenen arazi ve arsa birim değerleri esas alınmaktadır.

İadeli taahhütlü posta yoluyla dava açılması veya Kanun Yoluna Başvuruda süre konusunda hukuki sorun yaşanması

Gerek 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 170’inci maddesinde(1) ve gerekse 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun (GK) 14/3 maddesinde(2) idareye yapılacak başvuruların iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabileceği kabul edilmiş ve bu şekilde yapılan başvurularda, dilekçenin postaya verildiği günün aynı zamanda başvurunun yapıldığı gün olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır.