Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Mükellef Hakları

Cengizhan Hakan O. DOĞRUYOL
Cengizhan Hakan O. DOĞRUYOL
222OKUNMA

Mücbir sebepten etkilenen sürelerin son hali (3)

Bu yazımızın konusunu, mücbir sebep ilan edilen yerlerde, 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunlarının taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

Sözü edilen 2 adet yapılandırma kanununun konumuzu ilgilendiren maddeleriyle birlikte 2 Cumhurbaşkanı Kararı (CK) da aşağıda analiz edilmektedir.

Cumhurbaşkanı’nın yetkisi

Cumhurbaşkanı’na yetki veren maddelerin konumuzu ilgilendiren kısmı şu şekildedir:

 • Bu Kanun’da öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar,
 • 213 sayılı Kanun’un 15’inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerini, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar,

uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir (7256 sayılı Kanun Md. 3/16 ile 7326 sayılı Kanun Md. 9/16).

Bu yetkiye dayanılarak, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle 7256 sayılı Kanun ve/veya 7326 sayılı sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borcu bulunanların, mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde bu kanunlar kapsamında ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme süreleri iki adet CK ile yeniden belirlenmiştir.

 • 6831 Karar sayılı CK ile mücbir sebep hali 31 Temmuz 2023 (bu tarih dâhil) tarihi itibariyle sona eren yerlerde,
 • 7405 Karar sayılı CK ile mücbir sebep hali 30 Kasım 2023 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) devam eden yerlerde,

alacaklı idarelere, borçlarını yapılandıran borçluların, mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir.

6831 Karar sayılı CK

Mücbir sebep hali 31 Temmuz 2023 (bu tarih dâhil) tarihi itibariyle sona eren yerler bakımından;

 • 7256 sayılı Kanun uyarınca ödenmesi gereken 14-15 ve 16’ncı taksitler,
 • 7326 sayılı Kanun uyarınca ödenmesi gereken 10-11 ve 12’nci taksitler,

mücbir sebep dönemine denk gelmiştir.

6831 Karar sayılı CK ile yapılan düzenleme gereğince;

 • Mücbir sebep hali ilan edilen döneme rastlayan taksitlerden birincisinin ödeme süresinin, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme sürelerinin bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde;
 • Belediyelerin bu döneme rastlayan taksitlerinin ödeme sürelerinin ise mücbir sebep halinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlayarak aylık dönemler halinde,

ödenmesi gerekmektedir. Bu itibarla;

 • 14’üncü taksit (7256) ile 10’uncu taksit (7326); eskiden 31 Mart 2023 iken, yeni durumda 31 Ağustos 2023’te ödenecek,
 • 15’inci taksit (7256) ile 11’inci taksit (7326); eskiden 31 Mayıs 2023 iken, yeni durumda 31 Ekim 2023’te ödenecek,
 • 16’ncı taksit (7256) ile 12’nci taksit (7326); eskiden 31 Temmuz 2023 iken, yeni durumda 2 Ocak 2024’te ödenecektir (31 Aralık 2023 ve 1 Ocak 2024’ün resmi tatil olması sebebiyle).

7256 sayılı Kanun’un 17’nci ve müteakip taksitlerinin, 7326 sayılı Kanun’un ise 13’üncü ve müteakip taksitlerinin ödeme sürelerinde ise bir değişiklik olmamıştır.

Tablo 5’te, yeniden belirlenmiş ödeme süreleri gösterilmektedir.

TaksitMücbir Sebep Hali Sona Eren Yerler[6831 Sayılı CK Uygulaması]
7256 Sayılı Kanun7326 Sayılı Kanun
Eski Ödeme SüresiYeni Ödeme SüresiEski Ödeme SüresiYeni Ödeme Süresi
10  31/3/202331/8/2023
11  31/5/202331/10/2023
12  31/7/20232/1/2024
13  2/10/20232/10/2023
1431/3/202331/8/202330/11/202330/11/2023
1531/5/202331/10/202331/1/202431/1/2024
1631/7/20232/1/20241/4/20241/4/2024
172/10/20232/10/202331/5/202431/5/2024
1830/11/202330/11/202331/7/202431/7/2024

7405 Karar sayılı CK

Sözü edilen CK gereğince,

 • Mücbir sebep halinin devam etmesine karar verilen yerlerdeki vergi dairelerine borçlu olanların mücbir sebep halinin başladığı 6 Şubat 2023 tarihi ile sona erdiği 30 Kasım 2023 tarihi arasına rastlayan 7256 ve/veya 7326 sayılı Kanunlara dair taksitlerinden birincisinin, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin bu ayı takip eden ikişer aylık dönemler halinde,
 • Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların bu döneme rastlayan taksitlerinin mücbir sebep halinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlayarak aylık dönemler halinde,

ödenmesi gerekmektedir.

Bu Karar ile Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu olanların 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında;

 • Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül (son günü resmi tatil), Kasım 2023 aylarında ödemeleri gereken taksitlerinin ödeme süreleri sırasıyla,
 • Aralık 2023 (son günü resmi tatil), Şubat, Nisan, Haziran (son günü resmi tatil) ve Ağustos 2024 (son günü resmi tatil) aylarına,

ertelenmiştir.

7326 sayılı Kanun’un 15’inci ve müteakip taksitlerinin ödeme sürelerinde bir değişiklik olmamıştır.

Tablo 6’da, yeniden belirlenmiş ödeme süreleri gösterilmektedir.

TaksitMücbir Sebep Hali Uzatılan Yerler[7405 Sayılı CK Uygulaması]  
7256 Sayılı Kanun7326 Sayılı Kanun
Eski Ödeme SüresiYeni Ödeme SüresiEski Ödeme SüresiYeni Ödeme Süresi
10  31/3/20232/1/2024
11  31/5/202329/2/2024
12  31/7/202330/4/2024
13  2/10/20231/7/2024
1431/3/20232/1/202430/11/20232/9/2024
1531/5/202329/2/202431/1/202431/1/2024
1631/7/202330/4/20241/4/20241/4/2024
172/10/20231/7/202431/5/202431/5/2024
1830/11/20232/9/202431/7/202431/7/2024

Sonuç

Mücbir sebepten etkilenmiş olan bazı önemli vergisel süreler iç içe geçerek oldukça karmaşık bir hale dönüşmüştür.

Bu konuyla ilgili 3 adet yapılandırma kanununun yanı sıra, duyuru, sirküler, genel tebliğ ve CK şeklinde çok sayıda ikincil düzenleme yapılmıştır.

Geniş bir mükellef kesimini ilgilendiren bahis konusu süreler, üç yazıda analiz edilmiş, bunların güncel durumu kanuni dayanakları gösterilmek suretiyle tablolar yardımıyla anlatılmıştır.

 • İlk yazımızda maddi ve şekli vergisel ödevlere ilişkin sürelerin,
 • İkinci yazımızda, 7440 sayılı yapılandırma kanunundaki önemli sürelerin,
 • Bu yazımızda ise 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunlarının taksit ödeme sürelerinin

mücbir sebepten nasıl etkilendiği, okuyucunun bilgisine sunulmuştur.

Böylelikle karmaşık yapının anlaşılması yönünde küçük de olsa bir katkı sunulması amaçlanmıştır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor