Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Google Ads

Makaleler

Son Tüketiciler Adına Düzenlenen Faturalarda TC Kimlik Numarası Yazılmalı mıdır?

Hastanede, postanede, bankada, okulda yapılan günlük hayatımızdaki resmi/gayri resmî nitelikli pek çok işlem TC Kimlik numarası temelinde gerçekleşmektedir. Kapımıza bir kargo paketini teslim etmek üzere getiren görevli, teslimat makbuzuna paketi teslim alanın TC kimlik numarasını yazmadan paketi vermemekte veya bir mağazadan tüketici sıfatıyla yaptığımız alış verişe ilişkin fatura düzenlenmesi durumunda yine TC kimlik numarasını söyleme/belirtme dayatması ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Ücretliden Vergi Rekortmeni Çıkar mı?

Son ayların gündemdeki konusu asgari ücret oldu. Çünkü asgari ücret, milyonlarca kişinin insanca yaşam düzeylerini doğrudan etkileyen bir konu. Öte yandan rekabet, maliyet ve çalışanın emeğinin karşılığını verme konularıyla da işveren madalyonun diğer yarısı durumunda. Hemen bir hatırlatma yapalım şu anda özel sektörde çalışan bir işçi 30 Haziran’a kadar ayda net 949,07 lira asgari ücret elde etmekte,1 Temmuz’dan yılsonuna kadar da 1.000,54 lira alacak.

Yaşam Kalitesi

Yaşam kalitesi tanımı ve ölçülmesi güç bir kavram. Çünkü birbirinden farklı birçok boyutu içeriyor ve zaman, mekân ve kişiye göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle, yaşam kalitesi göreceli, öznel bir kavramdır. Ancak, yaşam kalitesini “insanların birey ve topluluk olarak özlemlediklerini gerçekleştirebilmeleri” olarak tanımlamak bu dinamikliği, göreceliliği ve öznelliği de içinde barındırıyor. Çünkü, insanoğlunun belki de en önemli özelliklerinden birisi bulduğunla yetinmeyip, her zaman daha iyisine özlem duymasıdır. Gelişmenin temeli, bu daha iyiyi arama dürtüsüdür.

Menkul Sermaye İratlarında Emsal Güvenlik Maddesi Olabilir mi? Olmalı mı?

Bildiğimiz üzere ülkemizde özellikle orta ve küçük işletmelerde ciddi düzeylerde kayıtdışı işlemler bulunmaktadır. Türkiye’de şirketler kayıtdışı işlemlerini genelde sistem dışında izleyerek, bu satışlara ilişkin fonları cari hesaplar kanalıyla şirketlere herhangi bir nema sağlamadan geri getirmektedirler. Bazen ise çıkartılan af veya varlık barışı şeklindeki düzenlemelerle çok cüzi oranlarda vergiler ödeyerek geri getirmektedirler.

Kazanç Vergilerine Hayır!

“Falancalara ölüm!” der gibi sloganvari bir başlık kullanmamı yadırgadınız mı sayın okuyucular, bilmem ama her yıl, devletin bir önceki yıla ait bütçesinin gelir ve gider kalemlerinin ilanı sırasında, özellikle bütçe gelirlerinin başlıca unsuru olan vergilerin çok büyük bir kısmının KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerden meydana geliyor olmasına hayıflanan ve doğrudan vergilerin neden bir türlü dolaylı vergilerin önüne geçemediğine dert yanan mali entelijansiyamızın baskın görüşüne karşı çıkarak sesimi kitlelere duyurabilmek için, affınıza sığınarak, kendimi, militanlığa kaçacak böyle bir giriş yapmak zorunda hissettim.

Vakıf Üniversitelerinin Vergisel Sorumlulukları

Tüzel kişiliği itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan vakıf üniversiteleri, kuruluş amaçlarıyla sınırlı olmak üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaf bulunmaktadır. Ancak, Üniversitenin bu muafiyet hükmü dışındaki devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai faaliyetleri nedeniyle oluşacak iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekecektir.