Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 9

Google Ads

Vergi

Anayasa Mahkemesinin mükellefiyetin terkini hakkında kararı

Anayasa Mahkemesi, 12 Mayıs 2023 RG tarihli 16/2/2023 tarih ve E:2022/146, K:2023/31 sayılı somut norm denetimi kararında, VUK’un 160/A maddesinin 2. fıkrasında yer alan “vergi dairesinin mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna ilişkin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdarın onayı ile mükellefiyet kaydı terkin edilir” ibaresinin iptali istemini reddetmiştir.