Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Doç. Dr. Kadir AYYILDIRIM
Doç. Dr. Kadir AYYILDIRIM
890OKUNMA

Evcil hayvanların “PET OTEL”de geceleme hizmetleri konaklama vergisine tâbi midir?

Malum olduğu üzere günümüzde pek çok insan evcil hayvan sahibidir. Bununla birlikte bazı konaklama tesisleri müşterilerine, tesislerde konakladıkları sırada evcil hayvanlarını yanlarında getirmeleri imkânı sunarken; bazıları evcil hayvanların konaklama sırasında kabul edilmeyeceğini ilân etmektedir. Bu bakımdan kişiler, kısa veya uzun süreli tatillerinde ya da seyahatlerinde sahip oldukları evcil hayvanlarını, belli bir süre için, “pet otel/evcil hayvan oteli” şeklinde işletilen yerlere konaklamaları için bırakabilmektedir.

Pet otel” şeklinde işletilen yerlerin evcil hayvanların konaklamalarına ilişkin verdikleri bu hizmetler, evvela katma değer vergisinin konusuna girmektedir. Zira katma değer vergisi, mal teslimi, hizmet ifası, mal veya hizmetin ithalatında gündeme gelmektedir.

Bununla birlikte evcil hayvanların konaklamalarına ilişkin verilen hizmetin ne oranda katma değer vergisine tâbi olduğunu tespit etmek için, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’a bakmak gerekecektir. Buna göre hâlihazırda mezkûr Karar’ın (I) sayılı listesinde yer alanlar için %1, (II) sayılı listesinde sayılanlar için %10 ve bunların dışında kalanlar için %20 katma değer vergisi uygulanmaktadır.

Karar’ın (II) sayılı listesinin 25’inci sırasında “otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetinin” %10 orana tâbi olduğu belirtilmekle birlikte, idarece verilen bir özelgede evcil hayvanların konaklamasına ilişkin verilen konaklama hizmetlerinin bu kapsamda değerlendirilmeyeceği ve genel oranda (%20) vergilendirileceği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan bilindiği üzere Gider Vergileri Kanunu’na 7194 sayılı Kanun ile eklenen konaklama vergisinin konusu, “otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetlerden (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) müteşekkildir.

Konaklama vergisinin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde ise, konaklama tesisleri bakımından bir sınırlandırmanın bulunmadığı, tesisin; türü, sınıfı, niteliği, ilgili mevzuatta yer alan tarif ve tanımlamaları ve ilgili mevzuata göre turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, konaklama hizmeti sunan bütün tesislerde verilen geceleme hizmetlerinin vergiye tâbi olduğu açıkça belirtilmiştir.

Bununla birlikte mezkûr Uygulama Genel Tebliği’nde;

“1) 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yer alan;

  • Konaklama tesisleri kapsamında düzenlenen oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart otellerde,
  • Sağlık tesisleri kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam tesisleri ile bünyesinde konaklama tesisi bulunan termal tesislerde,
  • Kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampingler, konaklama amaçlı mesire yerlerinde,
  • Muhtelif başlıklarda düzenlenen tesislerden (turizm kompleksleri, tatil merkezleri, eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri, özel tesisler gibi) geceleme hizmeti de sunan diğer tesislerde,

2) Her ne ad altında ve sürede olursa olsun kamu ya da özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan (lojman olarak tahsis edilenler hariç) misafirhane, konukevi, dinlenme tesisi, kamp gibi tesislerde,

3) İlgili mevzuata göre işletilen uygulama otellerinde,

4) Yukarıda sayılanlar dışında kalan, turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan diğer tüm tesislerdeverilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler vergiye tabidir” denmek suretiyle konaklama hizmeti sunan yerler sayma yoluyla belirlenmiştir.

Öte yandan gerek ilgili Kanun maddelerinde ve gerekse ilgili Uygulama Genel Tebliği’nde söz konusu hizmetlerin gerçek kişilere verilmesi durumunda konaklama vergisinin uygulanacağı ve/veya evcil hayvanlara verilen konaklama hizmetlerinin bu vergiden istisna edildiğine ilişkin bir hükme rastlanmamaktadır.

Dolayısıyla “pet otel” olarak işletilen yerler tarafından evcil hayvanlara verilen konaklama hizmetinin konaklama vergisine tâbi olup olmadığı sorusu akıllara gelmektedir.

Kanaatimizce konaklama vergisinin konusunun geceleme hizmeti olmasından dolayı, bir diğer ifadeyle konaklama vergisi bakımından vergiyi doğuran olayın salt geceleme hizmeti verilmesiyle meydana geleceğinden ötürü ve de ilgili mevzuatta söz konusu verginin gerçek kişilere verilen geceleme hizmetlerine münhasır olduğuna ilişkin bir hükme de yer verilmediği gerçeğinden hareketle, evcil hayvan konaklama hizmetlerinin mer’i mevzuat hükümleri dikkate alındığında %2 oranında konaklama vergisine tâbi olması gerektiği düşünülmektedir. Zira dikkat çekildiği üzere Uygulama Genel Tebliği’nde konaklama tesisleri bakımından bir sınırlama getirilmediği ve tesisin türü, niteliğine bakılmayacağı açıkça ifade edilmiştir.

Son olarak şayet evcil hayvanlara ilişkin verilen konaklama hizmetlerinin konaklama vergisi kapsamına girmediği veya girmemesi gerektiği düşünülüyorsa, bu hayvanlara dönük verilecek bu hizmetlerin vergiden müstesna tutulduğuna ilişkin bir hükmün mevzuata eklenmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor