Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Hagi WATT
31 Mart 2022Hagi WATT
662OKUNMA

Yeni bir madde keşfedildi!

Başlık hepinizi meraklandırmıştır.

Bu yeni madde toprakta mı bulundu?

Kimyasal yöntemlerle mi elde edildi?

İnsan vücudunda vardı da yeni mi anlaşıldı?

Yoksa uzaya gönderilen son keşif uydusu, dünyada olmayan bir madde mi buldu?

Sizleri fazla meraklandırmadan yeni keşfedilen maddeyi açıklayalım.

Vergi hukuku alanında yeni bir madde keşfedildi

Keşfeden doğal olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı. Neymiş yeni madde? Bu yeni maddeyi açıklamadan önce, kanunlarda yer alan ve herkes tarafından bilinen hükümlere şöyle bir göz atalım.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11. maddesinin 3. fıkrası, “Bu Kanuna ekli (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder” hükmündedir.

Bu listelerdeki mallar için ÖTV matrahına ilişkin başka bir hüküm yoktur.

Dolayısıyla ÖTV’nin matrahına nelerin gireceği, nelerin girmeyeceği konusunda ÖTV Kanununda özel bir belirleme yapılmamıştır.

Bu durumda ÖTV matrahının nasıl oluştuğunu bulmak için KDV Kanununun matrahla ilgili hükümlerine bakılması gerekir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21. maddesinde ithalatta KDV matrahının;

  1. İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,
  2. İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
  3. Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerdenvergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler,

toplamından oluşacağı hükme bağlanmıştır.

Maddenin (c) bendinde daha önce yer alan “diğer giderler ve ödemeler” ibaresi, 30 Aralık 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4731 sayılı Kanunun 5. maddesi ile “diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler” olarak değiştirilmiştir.

Böylece ithal edilen mallar için fiili ithal tarihine kadar yapılan depolama, nakliye, istifleme, elleçleme gibi hizmetlerde, KDV Kanununun çeşitli hükümlerde düzenlenen istisnalar nedeniyle KDV uygulanmamış ise bu hizmetlerin bedeli, malın ithalatında hesaplanacak KDV matrahına dahil edilmektedir.

Bu hizmetlerden KDV’ye tabi olanlar için KDV uygulanmış ise vergilendirilen bu hizmet bedelleri, mükerrer vergileme olmaması amacıyla ithalatta KDV matrahına dahil edilmemektedir.

Örneğin KDV Kanununun 17/4-ö maddesi ile vergiden istisna edilen gümrük antreposunda yapılan ardiye, depolama ve terminal hizmetleri için antrepo işleticisi KDV Kanununun 18. maddesi kapsamında istisnadan vazgeçerek, antreposuna konulan mallara ait antrepo ücreti üzerinden KDV hesaplarsa, bu malların ithalinde vergilendirilmiş olan antrepo ücretleri KDV matrahına dahil edilmemektedir.

İthalatta KDV matrahına, fiili ithal tarihine kadar verilen hizmetlerden vergilendirilmiş olanlar dahil edilmediğine, ithalatta ÖTV matrahının da KDV matrahı olduğuna göre, ÖTV’ye tabi malların fiili ithal tarihine kadar verilen hizmetlerden vergilendirilmiş olanların ÖTV matrahına da dahil edilmeyeceği tabiidir.

Buraya kadar her şey açık

Veya biz öyle sanıyormuşuz. Neden mi?

Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine gönderdiği 4.3.2022 tarihli ve 72486352 sayılı yazıda Hazine ve Maliye Bakanlığının 6.1.2022 tarihli 2723 sayılı yazısına atıfta bulunarak, ithal edilen ÖTV`ye ve TRT bandrolüne tabi cep telefonlarına ilişkin olarak malın ithalinden önceki ardiye hizmet bedelinin, KDV`den istisna olsun ya da olmasın, ithalat sırasındaki ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiğini bildirmiş.  Hazine ve Maliye Bakanlığı daha sonra hızını alamayıp, bu uygulamanın sadece cep telefonu değil, ÖTV’ye tabi tüm mallar için geçerli olacağını belirtmiş. (PwC Türkiye KDV ve ÖTV Bülteni Tarih: 4/3/2022 Sayı: 2022/09 “www.pwc.com.tr”)

Yani KDV Kanununun 21/c maddesindeki “diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler”in matraha dahil edilmeyeceğine ilişkin hüküm, ÖTV’ye tabi olan mallar için geçerli değilmiş.

Neye göre?

Bizim bilmediğimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından keşfedilen bir maddeye göre!

Bu madde nerede yazıyor?

Artık o kadar ipucu vermemiş, bu keşfin nasıl yapıldığını açıklamamış Bakanlık. Bir yerlerde yazılı olduğu kesin. Yoksa taşıt araçları, alkollü ve alkolsüz içecekler, kozmetikler, kameralar, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinası, elektrikli ve elektronik ev aletleri, cep telefonları, uzaktan kumanda cihazları, bilgisayar oyun cihazları gibi çok sayıda ÖTV’li malın ithalini gerçekleştirenlerin son üç yıldaki ithalatlarının incelenmesini, bulunacak matrah farkı üzerinden ÖTV tarhiyatı, ÖTV üzerinden de KDV tarhiyatı gerektiren böyle bir yorum yapar mıydı idare?

Hani meşhur bir Hocamızın “O kadar masraf yapıp uzaya araç göndermeye gerek yok, bana şu kadar dolar verin uzayda ne varmış ben size söyleyeyim” dediği gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığına da yeteri kadar kaynak sağlayın, keşfedilmemiş her maddeyi bulsun.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor