Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Yasin TOPAL
Yasin TOPAL
592OKUNMA

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında vergi indirimi desteğinden yararlanılırken aynı anda başka desteklerden yararlanılır mı?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “İndirimli Kurumlar Vergisi” başlıklı 32/A maddesiyle sağlanan teşvikle ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması, bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, sektörel kümelenmenin sağlanması, tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi amaçlanmıştır.

İlgili maddede; “(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır. Cumhurbaşkanı;

c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya,

yetkilidir.

…” hükmü yer almaktadır.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın “Vergi İndirimi” başlıklı 15. maddesinde Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisinin, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar belli oranlarda indirimli olarak uygulanacağına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

Şirketler yatırım teşvik belgesine istinaden Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında vergi indiriminden yararlanırken diğer desteklerden yararlanma hususunda tereddütler bulunmaktadır.

2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın “Diğer Desteklerden Yararlanma” başlıklı 29. maddesinde; “(1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden veya yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımlar, söz konusu krediye bu Karar kapsamında yer alan faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

(2) Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan desteklenebilir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesiyle yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamaya istinaden yatırıma katkı tutarı belirlenir. Vergi indirimi uygulanmak suretiyle belirlenen yatırıma katkı tutarı kadar eksik kurumlar vergisi tahsil edilerek yatırımlar desteklenmektedir. Bu kapsamda şirketlerin yatırım harcamaları 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında desteklenmektedir. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın “Diğer Desteklerden Yararlanma” başlıklı 29. maddesinde belirtildiği üzere söz konusu yatırım harcamaları diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından da desteklenirse aynı anda iki destekten yararlanılamaz. Bu durumda istisnalar hariç söz konusu yatırım harcamaları diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından da desteklenirse şirketler vergi indirimi teşvikinden yararlanamayacaktır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yatırım harcamaları dışında verilecek desteklerin söz konusu kararın 29. maddesi kapsamında aykırılık teşkil etmeyeceği düşünülmektedir.

(1) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
(2) 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor