Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
10 Haziran 2021Ahmet Metin AYSOY
807OKUNMA

Maaşınıza Kim, Ne Kadar Haciz Koyabilir?

Pandemi sürecinde hepimiz bir yerlere borçluyuz. Bankaya kredi, SGK’ya prim, boşandığı eşe nafaka borcu olanlar…..

Liste uzayıp gidiyor. Ortak soru; maaşıma kim, ne kadar haciz koyabilir?

Yazımızda bu soruları ele alacağız.

Banka maaşıma bloke koyabilir mi?

Banka ödenmeyen kredi borcu nedeniyle maaşınıza bloke koyabilir.

İşte bu konudaki Yargıtay içtihadı:

“Tüketici haklı bir sebep olmadan sözleşmeyi tek taraflı feshedemez, ifası yapılmış bedellerin iadesini isteyemez, bu şekilde edimin tek taraflı geri istenmesi de hukuken himaye göremez. Aksi halde, kredi isteyen kişinin mali durumu ve maaş gelirine göre borcunun ödenebileceği güvencesiyle kredi veren bankanın alacağının imkânsızlaşması, kötü niyetli bir kredi borçlusunun borcunu hiç ödememesi gibi bir sonuç doğacaktır.

Hal böyle olunca,  (yerel) mahkemece uyuşmazlığın sözleşmeye bağlılık, ahde vefa ilkesi ve tarafları bağlayan sözleşme hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerekirken (yerel mahkemece) yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir (Y.13.HD. 5.4.2017,  2017/1528-4002).’’

Ödenmeyen nafaka nedeniyle emekli maaşıma haciz konabilir mi?

5510 sayılı Kanun’un 93. maddesi gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; SGK alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.

Yasa maddesi metninden anlaşılacağı üzere, ödenmeyen nafaka borcunuz nedeniyle eski eşiniz emekli maaşınızın haczedilmesini talep edebilir. Nafaka borcunuz nedeniyle maaşınız haczedilir.

Kıdem ve ihbar tazminatım haczedilebilir mi?

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 27.12.2004 tarih ve E.2004/22540, K.2004 /26972 sayılı kararında, ihbar ve kıdem tazminatının ücret olmadığı bu nedenle tamamının haczedilebileceği belirtilmiştir.

Ücretimin tamamı haczedilebilir mi?

4857 sayılı İş Yasası’nın 35. maddesi gereğince; İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor