Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

İmdat TÜRKAY
30 Ağustos 2021İmdat TÜRKAY
1454OKUNMA

KDV’de Özel Esaslardaki Mükelleflerin “KDV ARTIRIMI” Yapmaları ve Genel Esaslara Dönme İmkanı

9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Yapılandırma Kanununda yer alan imkanlara ilişkin başvurular devam etmektedir. 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu ile ödenmemiş vergi/ceza borçlarına getirilen peşin veya taksitle ödeme imkanının yanında mükelleflere sağlanan en önemli avantajlardan biri de 2016-2020 dönemi için matrah ve vergi artırımında bulunarak geçmiş beş yıl için vergi incelemesinden kurtulmaktır.

Mükellefler, 2016-2020 yıllarına ilişkin gelir ve kurumlar vergisi matrahları, gelir/kurumlar stopaj vergileri ile katma değer vergilerini artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri şartıyla, artırımda bulunulan yıllara ait vergi türleri ve dönemleri için vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Mükellefler, matrah ve vergi artırımına ilişkin hesaplanan vergi tutarlarını peşin veya katsayı uygulanarak 6 eşit taksitte ödeyebileceklerdir. Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının belirtilen sürede peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden %10 indirim yapılacak ve katsayı uygulanmayacaktır.

Mükellefleri KDV’de vergi artırımı yapma konusunda teşvik eden bir yeni düzenleme de 20.08.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 37 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılmış ve 20.08.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Buna göre; Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği kapsamında haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma, beyanname vermeme, adresinde bulunamama ve defter ve belge ibraz etmeme olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslar kapsamına dâhil edilmiş olan mükelleflerin, 7326 sayılı Kanun kapsamında KDV artırımı yapmaları halinde genel esaslara dönüşü mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, söz konusu Tebliğle, özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin daha sonra haklarında yapılacak bu tespitler sebebiyle özel esaslar kapsamına alınmayacaklarına ilişkin olarak düzenleme ve değişiklik yapılmış bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere, mükelleflerin KDV’de vergi artırımı yapmaları mevcut durumda son derece avantajlı bir durum yaratmakta iken, son yapılan düzenleme ile mükellefler için büyük sıkıntı yaratan özel esaslardan kurtulmak için de KDV’de vergi artırımı yapılması mevcut avantajı bir kat daha artırmaktadır.

KDV mükelleflerinin özel esaslardan çıkmak için KDV arıtrımında bulunmasının usul ve esasları hakkında 37 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde yapılan ve 20.08.2021 tarihinde yürürlüğe giren açıklamalar şöyledir;

Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında bu Tebliğ kapsamında;

  • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile
  • Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,
  • Beyanname vermeme,
  • Adresinde bulunamama,
  • Defter ve belge ibraz etmeme,

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır.

Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanır. Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin 7316 sayılı Kanunun verdiği haktan daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelecek ve kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilecektir.

Öte yandan, 2018 yılında uygulanan 7143 sayılı Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıl için) artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde, yararlanma koşullarının ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu yıllar için yeniden artırımda bulunulması şartı aranmayacaktır.

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan mükellefler, artırımda bulunulan yıllar için Tebliğde belirtilen olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara alınmayacaklardır.

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle ilgili olumsuzluklar için yapılacak tespitler dolayısıyla özel esaslar kapsamına alınmazlar. Ancak, bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar için sahte belge kullanma olumsuz tespiti yapılması halinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E-5) bölümünde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, sonraki döneme devreden KDV’ye ilişkin düzeltme işlemi neticesinde artırımda bulunulmayan bir yılda tarhiyat yapılması gerekiyorsa, mükellef özel esaslara alınmasa dahi düzeltme işlemi yapılacaktır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulananların KDV artırımında bulunmaları ise bunların genel esaslara dönüşlerini sağlamaz. Aynı şekilde yukarıda belirtilenler dışındaki sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenlerin KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tabi tutulmasını engellemez.

7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunmasına bağlı olarak özel esaslar kapsamından çıkarılan veya özel esaslar kapsamına alınmayan mükelleflerin iade taleplerinde, haklarında olumsuzluk bulunan mükelleflerden alımlarının bulunduğunun tespiti halinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E-11) bölümünde belirtilen hükümlerin uygulanması gerekir.

7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi uyarınca, anılan maddenin yürürlüğe girdiği 9.6.2021 tarihi itibarıyla haklarında, 213 sayılı VUK’nın 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde KDV artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemlerinin bekletilmesi gerekmektedir.

Bu durumda olan ve 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin KDV artırımında bulunmuş olan mükelleflerin genel esaslara dönüşleri, vergi incelemesinin ilgili maddede belirtilen sürede sonuçlandırılamaması veya yapılan vergi incelemesinde bu fiillerin varlığının tespit edilmemesi ve maddede öngörülen diğer şartların sağlanması durumunda, vergi artırımı sonucunda hesaplanan vergilerin ödenmesi veya taksit imkanından faydalanılacaksa tebliğde belirtildiği şekilde teminat gösterilmesi halinde yerine getirilecektir.

Sonuç olarak, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında 2016-2020 yıllarına ilişkin katma değer vergisi artırımında bulunan mükellefler için, artırımda bulundukları yıllara ait vergilendirme dönemleriyle ilgili olarak KDV yönünden inceleme ve tarhiyat yapılmayacaktır. Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. Ancak, mükelleflerin yıl bazında seçimlik hakları bulunmaktadır.

Son yapılan düzenleme ile KDV mükelleflerini büyük sıkıntıya sokan özel esaslardan kurtulmak için KDV artırımı yapmak suretiyle genel esaslara dönme imkanı kaçırılmayacak bir fırsattır. Belirlenen şartlar ve süreler çerçevesinde KDV artırımı yapan ve ödeyen mükellefler hem vergi incelemesinden kurtulacaklar hem de şayet özel esaslarda iseler genel esaslara geçeceklerdir.

Yorumlar

  • Ö
    Ömer ŞAHİN
    Çok güzel bir yazı. Açıklama ve değerlendirmeler için teşekkür ederiz.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor