Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Muhammet MUTLU
Muhammet MUTLU
792OKUNMA

Haksız KDV iadesine Ek Vergi

Kurumlar vergisi mükelleflerini ilgilendiren Kurumlar Vergisi Beyannamesinde istisna ve indirimlere ilişkin tek seferlik vergi düzenlemesi. 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10. maddesinin 27. fıkrasında düzenlenerek bir kereye mahsus olarak yürürlüğe girmiştir.

 Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, 5520 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanır ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenir. 

Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanır. Bu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamaz ve hiçbir vergiden mahsup edilemez.

Şu kadar ki 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının; (d), (i), (j) ve (k) bentleri ile geçici 14 üncü maddesi kapsamındaki istisnalar, aynı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının; (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamındaki indirimler, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesi kapsamında tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası, ilgili kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar ile 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları üzerinden bu vergi hesaplanmaz.

 6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır. Tahsil edilen ek vergi, genel bütçe geliri olarak kaydedilir ve 5779 sayılı Kanun ile diğer kanunlara göre mahalli idarelere verilecek payların hesabında dikkate alınmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

Özetle Ek Vergi düzenlemesi

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından,

Tek seferlik 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca Kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile Kurumlar Vergisi Kanunu 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, 

Dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, 

Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-(a) kapsamında düzenlenen istisna ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden %5 oranında 

Ek vergi hesaplanarak, Nisan ve Ağustos aylarında olmak üzere 2 taksitte ödenecek. Özel hesap dönemine tabi mükellefler için ise 2023 yılında sona eren hesap dönemi için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde ek vergi uygulaması söz konusu olacak.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemenin bir benzerinin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanuna göre KDV iadesi alan mükelleflere ilişkin düzenleme yapılması germektedir.

Söz konusu düzenlemeye ihtiyaç duyulmasının sebebi;

  1. Yapılan vergi incelemelerinde haksız alınan KDV iade tutarının yüksek olması,
  2. KDV iadesi alan mükellef tarafındasın beyan edilen kurumlar vergisi matrahının, Nakden/Mahsuben iade aldıkları tutarın ortalama %10’u kadar olmasıdır.

Ülkemizde “ikiz açıklar” probleminin gün geçtikçe derinleştiğini görmekteyiz. İkiz açıklardan biri olan bütçe açığını azaltmak ve adaletli bir vergi sisteminin uygulanmasını sağlamak amacıyla KDV iadesi alan gelir/kurumlar vergisi mükelleflerine Nakden/Mahsuben iade edilen iade tutarları üzerinden tek seferlik %10 oranında ek vergi uygulamasına ihtiyaç vardır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor