Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

17 Mayıs 2021
4042OKUNMA

Bütçe Sisteminin Değişmesinin Ardından Orta Vadeli Mali Plan da Tarihe Karışıyor.

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede Planlı Program Bütçe sistemine ilişkin yönetmelik yayınlanmıştı. 10 Mayıs 2021 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından TBMM’ye sunulan ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından desteklenen Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 7 nci maddesi ile Orta Vadeli Mali Plan ve Orta Vadeli Program birleştiriliyor ve Orta Vadeli Mali Plan tarihe karışıyor. 8 nci maddesiyle ise Orta Vadeli Mali Plana yapılan atıflar Orta Vadeli Programa yapılmış sayılacak.

Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planın, Orta Vadeli Program adı altında birleştirilmek suretiyle tek bir belge haline getiriliyor.

Mevzuatta orta vadeli mali plana yapılan atıfların “Orta Vadeli Programa” yapılmış sayılacağına ilişkin düzenlenme yapılmaktadır.

Düzenlemede yer alan maddeler şu şekilde,

“MADDE 7- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun;

a) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “orta vadeli mali plan,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve malî plan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
c) 16 ncı maddesinin başlığında yer alan “, malî plan” ibaresi başlık metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasında yer alan “de kapsayacak şekilde onaylanan” ibaresi “, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
ç) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “program ve malî planda” ibaresi “programda” şeklinde değiştirilmiştir.
d) 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Orta vadeli malî planı” ibaresi “Orta vadeli programı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8-  5018 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 8- Mevzuatta orta vadeli mali plana yapılan atıflar orta vadeli programa yapılmış sayılır.”

Madde gerekçeleri ise aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

“MADDE 7- Maddeyle, bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve orta vadeli mali planın tek bir belge haline getirilmesi ve orta vadeli program adı altında birleştirilmesi ve bu kapsamda 5018 sayılı Kanunun farklı maddelerinde yapılan değişiklikle “orta vadeli mali plan” ibarelerinin kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 8- Orta vadeli program ve orta vadeli mali planın tek bir belge haline getirilerek orta vadeli program adı altında birleştirilmesi nedeniyle mevzuatta orta vadeli mali plana yapılan atıfların “orta vadeli programa” yapılmış sayılacağına ilişkin düzenlenme yapılmaktadır. “

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor