Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Melek ÖZ
Melek ÖZ
5678OKUNMA

464 VUK Genel Tebliği kapsamında bilgi vermesi gerekenler kimlerdir?  

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149. maddesine göre, “Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenilecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecbur” tutulmuşlardır.

Bu kapsamda, 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğde “belirlenen mükellef gruplarına elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere usul ve esasları 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.”

Tebliğe göre, sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilenler şunlardır;

  1. Aracı Hizmet Sağlayıcıları: Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında hizmet veren aracı hizmet sağlayıcıları, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları işlemleri hakkında,
  2. Bankalar: İnternet üzerinden yapılan satış ve kiralama işlemlerine ait ödemelerle ilgili olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar elektronik ortamda periyodik veri aktarımı,
  3. İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları: İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilmesine aracılık edenler reklam hizmetlerine ilişkin bilgiler,
  4. Kargo ve Lojistik İşletmeleri: 11/6/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca M1, M2 ve M3 yetki belgesi alan kargo ve lojistik işletmecileri, sahip oldukları bu yetki belgeleri kapsamında kargo teslimlerine ilişkin bilgileri,

sürekli bilgi verme zorunluluğu vardır.

Verilecek bilgilere ilişkin veri format ve standardı BTRANS aracılığıyla duyurulmaktadır. Verileri Gelir İdaresi Başkanlığa gönderebilmesi için BTRANS sistemine başvurulması gerekmektedir.

Bilgi verme zorunluluğu getirilen mükellefler, belirlemiş format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak verilerini göndermeleri gerekmektedir. Getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında işledikleri fiillere göre, Vergi Usul Kanununda yazılı cezalar uygulanacaktır.

E-ticaret gerek dünyada gerekse ülkemizde hacim ve işlem sayısı olarak yıldan yıla sürekli artışı göstermektedir. E-ticaret ekosisteminin önemli paydaşları; aracı hizmet sağlayıcıları, bankalar, internet reklamcılığı hizmet aracıları, kargo ve lojistik işletmeleridir. Bunların, gerçekleştirmiş oldukları işlemleri belirlenmiş format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak verilerini BTRANS sistemi üzerinden göndermesi gerekir. Verilerin aylık olarak iletilmesi zorunludur. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar iletilmesi gerekmektedir.

Özetle, e-ticaret sektörünün önemli paydaşlarından olan aracı hizmet sağlayıcıları, bankalar, internet reklamcılığı hizmet aracıları, kargo ve lojistik işletmelerinin gerçekleştirmiş oldukları işlemleri aylık olarak BTRANS sistemi üzerinden göndermesi gerekmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor