Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

İmdat TÜRKAY
07 Haziran 2021İmdat TÜRKAY
954OKUNMA

Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması-2

Yurt içi ve yurt dışında bulunan varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına imkân veren düzenleme 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7256 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiştir. Konu hakkında Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

Bu bölümde, yurt içinde bulunan varlıkların kayıt altına alınması konusu incelenecektir. Varlık Barışının yurtiçi varlıklarla ilgili düzenlemesi; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına almalarına yönelik imkân sağlamaktadır.

Varlık Barışı kapsamına, kanuni defterlerde yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar girmektedir. Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları bulunan mükellefler yararlanabileceklerdir.

Yurt içinde bulunan varlıklara ilişkin düzenlemeden yararlanabilmek için;

  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
  • Yurt içinde bulunan varlıkların 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması,
  • Yurt içinde bulunan varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi,

gerekmektedir. Yurt içi varlıklar nedeniyle herhangi bir vergi ödenmeyecektir. Ayrıca Varlık Barışından yararlananlar hakkında;

  • Bildirilen varlıklar nedeniyle mükelleflere vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
  • Bildirilen varlıklar nedeniyle gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi şirketler açısından da dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Konu hakkında Gelir İdaresi tarafından www.gib.gov.tr internet sayfasında “Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi” yayımlanmış olup konu hakkında ayrıntı açıklamalar bu Rehberde yer almaktadır. Özellikle Rehberde bulunan aşağıdaki “Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Tablo” konuyu kanuni düzenleme ve genel tebliğde yer alan esaslara göre çok güzel özetlemiş bulunmaktadır.

Bildirim Konusu VarlıkParaAltınDövizTaşınmazMenkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Kimler YararlanırYurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklara sahip olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabilir.
Yurt İçinde Bulunan Varlıklar Vergi Dairelerine Nasıl BildirilirTürkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan bildirime konu varlıklarını, iki nüsha olarak hazırlayacakları Ek-2 Formu (bildirimde bulunanın kimlik ve adres bilgileri, Türkiye’de sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlara ait bildirim bölümlerini) doldurarak gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine elektronik ortamda bildirebileceklerdir. 
Taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların banka veya aracı kurumlara yatırılarak varlıklarının ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsiki şarttır.
Taşınmazların BildirimiTaşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi şarttır.
Değerleme Ölçütleri
(Vergi Dairelerine Bildirildiği Tarih İtibarıyla)
İtibari (nominal) değeriyleRayiç bedeliyleTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruylaRayiç bedeliyle1) Pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.
2) Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.
3) Yatırım fonu katılma payları, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla.
4) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.
Yararlanma Şartları1)Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları ve Türkiye’de bulunan varlıkların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması,
2)Bildirime konu edilen varlıkların, 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi şarttır.
Sağladığı Avantajlar1)Vergi hesaplanmayacak ve ödenmeyecek.
2)Vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
3)Serbestçe tasarruf edilebilecek.
4)Dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelerine dâhil edilebilecek.
5)Bildirimde bulunan mükellefler bu varlıklar ile yatırım yapabilecekleri gibi bu varlıkları sermaye olarak da kullanabileceklerdir.
6)İstenilmesi halinde şirketlere konulan bu varlıklar serbestçe işletmeden çekilebilecektir.
7)Söz konusu varlıklar gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi ortaklara dağıtılması durumunda da kâr dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacaktır.
İnceleme ve Tarhiyat Yapılmayacak DurumlarBildirimde bulunulan varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu hükümden yararlanabilmek için; Türkiye’de bulunan ve taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırıldığını gösterir belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması-2

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor