Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

İmdat TÜRKAY
20 Mayıs 2021İmdat TÜRKAY
1458OKUNMA

Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması-1

Yurt içi ve yurt dışında bulunan varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına imkân veren düzenleme 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7256 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiştir. Konu hakkında Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

Bu bölümde, yurt dışında bulunan varlıkların ülkeye getirilmesinden bahsedilecektir. Varlık Barışı orak da adlandırılan bu düzenleme; gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan bazı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi suretiyle milli ekonomiye kazandırılması ve bu varlıkları Türkiye’ye getirenlere serbestçe tasarruf etme imkanı sağlamaktadır.

Varlık Barışı kapsamına, yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları girmektedir. Yurtdışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabileceklerdir.

Söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yurt dışında bulunan varlıklar için varlık barışından yararlanabilmek için;

  • Yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası aracı niteliğinde bir varlığın bulunması,
  • Yurt dışında bulunan varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ve bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi,
    gerekmektedir.

Varlıklarını yurt dışından getirenler bu varlıklar nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyeceklerdir. Ayrıca; Varlık Barışından yararlananlar hakkında,

  • Bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
  • Bildirilen varlıklar, gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi şirketler tarafından ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacaktır.

Konu hakkında Gelir İdaresi tarafından www.gib.gov.tr internet sayfasında “Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi” yayımlanmış olup konu hakkında ayrıntı açıklamalar bu Rehberde yer almaktadır. Özellikle Rehberde bulunan aşağıdaki “Yurt Dışında Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Tablo” konuyu kanuni düzenleme ve genel tebliğde yer alan esaslara göre çok güzel özetlemiş bulunmaktadır.

Bildirim Konusu VarlıkParaAltınDövizMenkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Araçları
Kimler YararlanırGerçek ve tüzel kişiler (Vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmayıp herkes yararlanabilir.)
Varlıklar Türkiye'ye Hangi Durumlarda Getirilmiş Sayılır1) Türkiye’ye fiziki olarak getirilebilmesi mümkündür. Gümrük İdaresinden alınan belgelerle 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil)  banka veya aracı kurumlara bildirilir.
2) Türkiye’deki bankalarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilerek Türkiye’ye getirilmiş sayılır.
1) Türkiye’ye fiziki olarak getirilebilmesi mümkündür. Gümrük İdaresinden alınan belgelerle 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) aracı kurumlara bildirilir.
2) Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi halinde Türkiye'ye getirilmiş sayılır.
3) Fiziki olarak Türkiye'ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları aracı kurumlara bildirilmelidir.
Türkiye’ye Getirildiğine İlişkin Tevsik Edici BelgelerYurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda mevcut ya da yeni açılan bir hesaba transfer edilmesi durumunda;
1) Banka dekontu,
2) Aracı kurum işlem sonuç formları,
3) 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla, Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler.
Banka ve Aracı Kurumlara Varlıklar Nasıl BildirilirGerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan varlıkları banka ve aracı kurumlara,  iki nüsha olarak hazırlayacakları Ek-1 Formu (bildirimde bulunanın kimlik ve adres bilgileri, yurt dışında sahip olunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına ait bildirim bölümlerini) doldurarak bildireceklerdir. Formun bir nüshası, ilgili banka veya aracı kurum tarafından, varsa bildirim nedeniyle açılan hesaba ilişkin bilgiler yazılıp tasdik edildikten sonra, düzenlenen banka dekontları veya işlem sonuç formlarıyla birlikte ilgilisine geri verilecektir.
Değerleme Ölçütleri
(Banka veya Aracı Kurumlara Bildirildiği Tarih İtibarıyla)
İtibari (nominal) değeriyleRayiç bedeliyleTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla1) Pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.
2) Tahvil, bono, eurobond gibi borçlanma araçları, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.
3) Yatırım fonu katılma payları, ilgili piyasasında belirlenmiş kapanış fiyatıyla.
4) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri gibi türev araçlar, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle.
Yararlanma Şartları1)Yurt dışında para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı niteliğinde bir varlığın olması,
2)Varlıkların 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil)  bankalara ve aracı kurumlara bildirilmesi,
3)Bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.
Sağladığı Avantajlar1)Vergi hesaplanmayacak ve ödenmeyecek.
2)Vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
3)Serbestçe tasarruf edilebilecek.
4)Defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla varlıkların Türkiye’ye getirilme şartı aranmadan yurt dışındaki banka veya finansal kurumlarda kullanılan ve Kanun'un yürürlük tarihi itibarıyla  (17.11.2020)  kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılabilecek.
5)Bildirimde bulunan mükellefler bu varlıklar ile yatırım yapabilecekleri gibi bu varlıkları sermaye olarak da kullanabileceklerdir.
6)İstenilmesi halinde şirketlere konulan bu varlıklar serbestçe işletmeden çekilebilecektir.
7)Söz konusu varlıklar gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi ortaklara dağıtılması durumunda da kâr dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacaktır.
İnceleme ve Tarhiyat Yapılmayacak Durumlar1)  Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi,
2)  Bildirilen varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kapatılmasında kullanılması mümkün olup, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkânından yararlanılacaktır.
3)  17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının anılan tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması imkânından yararlanılabilecektir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor