Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Faruk ARSLAN
13 Ocak 2022Faruk ARSLAN
1428OKUNMA

Yeni Tebliğ Kapsamında Sosyal Medya Fenomenleri ve Uygulama Geliştiricilerin Merak Ettiği Tüm Hususlar

318 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 12 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğde; sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasının detayları yer alıyor.

Tebliğde yer alan çok önemli konuları, yaşanabilecek sorunları ve bazı tavsiyelerimizi özet olarak sıralıyoruz:

 1. Bahsi geçen faaliyetler ile ilgili olarak gerçek ve/veya tüzel kişiliklerden gelen ödemeler için bankaya ve vergi dairesine bildirilecek ve bilfiil kullanılacak olan hesabın doğru seçilmesi gerekmektedir.

  Peki, neden? Her ne kadar kolaylık olsun diye daha önce mevcut bulunan hesapların kullanılmasına mevzuatımız izin veriyor olsa da, farklı amaçlarla (kira ödeme, kredi ödeme, kira tahsilatı, arkadaşlarınızın ya da ailenizin sıkça para gönderdiği veya sizin onlara gönderim yaptığınız, ticari ödemeler ve tahsilatlar vb.) evveliyattan kullandığınız hesaplar işlerin karmakarışık bir halde olmasına sebep olabilecektir.

  Açılacak olan hesaba yatırılan tüm ödemelerden tevkifat yapılacağından, münhasıran istisna kapsamındaki hasılatın tahsili için kullanılması gerekmektedir. O yüzden hem sizin adınıza banka tarafından ödenecek olan verginin doğruluğunu sağlamak ve ayrıca istisna şartlarında ihlal oluşmaması adına yeni bir hesap açılmasını ve kullanılmasını önermekteyiz.
 2. Fenomenlerin kazanç sağladığı sosyal medya platformlarında çekime ilişkin farklı yöntemler bulunsa da genel olarak hakediş ödemeleri talimata bağlı ve belirli dönemlerde düzenli olarak yapılıyor. Dolayısıyla istisna belgesi alındıktan ve bankaya belge ibrazıyla hesap açıldıktan veya mevcut hesap bildirildikten sonra, açılan veya bildirilen bu hesap dışında farklı hesaplara gelecek olan ödemeler istisna şartlarını bozduğu için istisnadan yararlanma hakkı maalesef kaybedilmiş olacaktır.
 3. Tebliğin 5’inci maddesinin beşinci fıkrasında “Bu kapsamda açılan hesaplara döviz cinsinden bedellerin yatırılması durumunda, hesaba yatırılan döviz bedellerinin aktarım tarihindeki kur (işlem tarihindeki döviz alış kuru) Türk lirası karşılıkları dikkate alınmak suretiyle tevkifat matrahı tespit olunacaktır.” ifadesi yer almakla birlikte, çoğu sosyal medya içerik üreticisi ve mobil cihaz uygulama geliştiricisi ödemelerini Türk Lirası’ndan (TRY) başka Amerikan Doları (USD), Euro (EUR) cinsinden de almaktadırlar. Dolayısıyla vergi dairesine ve bankaya bildirilecek olan hesap bilgisi kavramından 1 adet IBAN adresi mi anlaşılması gerekiyor yoksa USD, EUR, TRY şeklinde çoklu döviz hesabı olarak bildirilmesi de mümkün olacak mı? Tebliğin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında bahsedildiği üzere, istisna kapsamındaki faaliyet nedeniyle birden fazla hesap açılabilmesi mümkün olacak. Tabii ki, açılacak tüm hesapların vergi dairesine bildirilmesi zorunlu.
 4. Dikkate edilmesi gereken hususlardan birisi de bankada hesap açan veya hesaplarını bu amaçla kullanmaya başlayan mükelleflerin banka hesaplarına ilişkin bilgilerini bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmeleri de şart koşulmuştur.
 5. 2022 yılına ilişkin istisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen hasılat toplamının 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması şarttır (Bu tutar 2022 yılı için 880.000,00-TL’dir). Klasik hale gelen hesaplamayı yapmadan da geçemeyeceğiz. Herhangi bir fenomen istisnanın üst sınırını aşmadığı varsayımıyla 880.000,00-TL hasılatı için %15 oranında banka tarafından yapılacak stopajla 132.000,00-TL vergi ödeyecektir. Ancak 880.001,00-TL yani sadece 1-TL fazla hasılat elde etmiş olması durumunda herhangi bir gider kalemi bulunmadığını varsayımıyla, 287.900,40-TL vergi ödemek zorunda kalacaktır. 1,00-TL fazla hasılat için ödenecek vergi farkı 155.900,40-TL olarak hesaplanmış bulunmaktadır. Ayrıca 880.000,00-TL rakamı takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecektir.
 6. İstisna şartlarının ihlali durumunda mükellefiyet doğacağı için katlanılan gider ve maliyetlere ilişkin belge ve tevsik edici kağıtların düzenli olarak tutulması ve ibrazı gerektiğinde hazır bulundurulmasında fayda olduğu kanaatindeyiz.
 7. Tebliğin 4’üncü maddesinin on beşinci fıkrasında ise “İstisna edilen faaliyetlere ilişkin gelirin ayni olarak tahsil edilmesi halinde, tahsile konu mal veya hizmetin tahsil tarihindeki rayiç bedelinin gelirin elde edildiği ay içerisinde, ayni olarak tahsil edilen gelirin içinde bulunulan ayın son yedi günü içerisinde elde edilmiş olması halinde ise en geç takip eden ayın ikinci iş günü bitimine kadar banka hesabına yatırılması durumunda istisna şartları ihlal edilmemiş olacaktır.” ifadesi yer almaktadır. İdare bu hükümle, mükelleflerin farklı yollardan istisna şartlarını ihlal etmesi durumunda elde edilen gerçek hasılatın tespitini sağlamak amacıyla farklı bir uygulama getirmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, mükelleflerin bu tarz ayni gelir etme durumlarında tebliğde yer alan sürelere dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu haliyle sürelere uyulmaması durumunda istisna şartları ihlal edilmiş olacaktır.
 8. Söz konusu istisnadan sadece gelir vergisi mükelleflerinin yararlanabileceği, kurumlar vergisi mükelleflerinin ise yararlanamayacağını hatırlatmamız iyi olacaktır.
 9. Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti kapsamında yalnızca elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen kazançlar mezkûr madde kapsamında istisna olarak dikkate alınacaktır (Google Play Store, App Store, Huawei Store vb.) Bunun dışında uygulama geliştiricisinin herhangi bir yazılım şirketine veya bankaya geliştirmiş olduğu mobil uygulamayı satması istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir.
 10. Sosyal medya içerik üreticilerinin merak ettiği en önemli hususlardan birisi de çeşitli adlar altında elde edilen gelirlerin bu istisna kapsamında dikkate alınıp alınmayacağı hususuydu. Buna ilişkin olarak Tebliğde açık şekilde (4/18); reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar, hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirlerin istisna kapsamında dikkate alınacağı belirtilmiştir.
 11. Fenomenlerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar(reklam ajansları, sosyal medya ajansları vb.) aracılığıyla gelir etmesi durumunda da istisnadan yararlanabileceği Tebliğde yer almaktadır.
 12. “Sosyal ağ sağlayıcısı” olarak kabul edilmeyen kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri, haber siteleri gibi etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlarda faaliyette bulunan kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için Tebliğe göre istisnadan yararlanmak mümkün değil. Ancak burada sosyal ağ sağlayıcısından Tebliğ hükmünün neyi kastettiğini anlamak için Tebliğin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesine baktığımızda;

  “Sosyal Ağ Sağlayıcısı: Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi” şeklinde tanımlandığını görmekteyiz.

  Bu tanım aslında gözümüzün önüne seçkin bilinen sosyal medya platformlarını getiriyor olsa da amacından çok daha geniş ve kapsayıcı bir şekilde tanımlandığını düşünmekteyiz. Zira, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) aldığı bir kararla sosyal ağ sağlayıcılarıyla ilgili olarak Resmi Gazete’de yayımlamış olduğu “Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esasları”nda; Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıyıları düzenlemenin kapsamına alınmıştır. Burada vurgulamak istediğimiz tam olarak, “hangi internet adresi sosyal ağ sağlayıcısıdır, hangisi değildir?” bunun daha net izah edilebilir olması mümkün müydü acaba? Zamanla konuya ilişkin sorunlar ortaya çıktığında ek düzenlemelerin getirileceğini düşünmekteyiz.
 13. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, istisna edilen faaliyetlerde bulunanlara yapılan ödemelerin tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte imza hariç gider pusulasında yer alması gereken bilgileri ihtiva eden banka dekontlarının da gider pusulası yerine geçtiğini hatırlatmakta fayda var.
 14. Bunlarla birlikte, istisna faaliyetlerden elde edilen kazançlar için bankada açtırılan ve vergi dairesine bildirilmiş olan banka hesaplarına mükellefin kendisi tarafından veya başkaları aracılığıyla sehven gelen bir tutar olduğu durumda stopaja tabi tutulan meblağ için nasıl bir iade sürecinin işletileceğine dair ise herhangi bir ayrıntı Tebliğ hükümlerinde yer almıyor.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor