Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu

İmdat TÜRKAY
14 Aralık 2020İmdat TÜRKAY
3126OKUNMA

Yapılandırma Kanunuyla Vergi/Ceza Borçlarına Getirilen Ödeme Kolaylığı Nedir?

7256 sayılı Kanunla getirilen bazı alacakların yeniden  yapılandırılmasına ilişkin hükümler, kesinleşmiş olup vergi dairesine ödenmemiş vergi, vergi cezası ve diğer borçlarla sınırlı bulunmaktadır. Yani, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar düzenleme kapsamına dahil edilmemiştir.

Bir alacağın kesinleşmiş olarak kabul edilmesi için Kanunun yayımı tarihi olan 17.11.2020 tarihi itibarıyla; ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açma süresi geçmiş olması, itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmiş olması, idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresinin geçmiş olması ve uzlaşma hükümlerinden yararlanma süresi geçmiş veya uzlaşılmış ve kesinleşmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda örneğin Kanunun yayımlandığı 17.11.2020 tarihi itibariyle uzlaşılmış bir vergi ve vergi ziyaı cezası Kanun kapsamında yapılandırmadan yararlanabilecektir.

7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden borçlar ile 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçlar da yeniden yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.

Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen borçlular vergi dairelerine;

  • 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları,
  • 31 Ağustos 2020 tarihinden önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş, gibi idari para cezaları,
  • Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergi dışındaki diğer amme alacaklarından takip için vergi dairelerine intikal edenler (ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi),

için başvurabileceklerdir.

Kesinleşmiş borçlarda;

  • Borç asıllarının tamamının,
  • Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranları esas alınarak güncellenen tutarın,
  • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin,

ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda;

  • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı cezası) cezaların tamamının,
  • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %50’sinin,
  • Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının,

tahsilinden vazgeçilecektir.

Borçlarını yapılandırmak suretiyle ödemek isteyenlerin 31/12/2020 tarihine kadar, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak veya vergi dairesi müdürlüklerine başvurmak suretiyle peşin veya taksitle ödemek istediklerini bildirmeleri gerekmektedir. Ödemelerin 1 Şubat 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, yapılandırılan borçlara ilişkin dava açılmaması ve alacağın takibi için yapılmış işlemlere ilişkin açılan davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir. Kanundan yararlanma hakkının devamı için Ocak/2021 ve Mart/2021 taksitlerini süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

Yapılandırma imkanlarına ilişkin Gelir İdaresi tarafından yayımlanan Genel Tebliğe ve konu hakkında Gelir İdaresinin www.gib.gov.tr adresinde yayımlanan Rehber ve Broşürlere bakılmasında fayda vardır. Ayrıca Gelir İdaresinin çağrı merkezi olan Vergi İletişim Merkezinin (VİMER-189) aranması durumunda da yapılandırmaya ilişkin her konuda bilgi alınması mümkün bulunmaktadır.

Pandemi süreci dikkate alındığında yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların başvurularını vergi dairesine gitmeden 31.12.2020 tarihine kadar interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) üzerinden yapmalarında fayda vardır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor