Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Ferit ÖZ
Ferit ÖZ
18289OKUNMA

Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde KDV İstisnası

3065 sayılı Kanunda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında 1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,

 • Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından,
 • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere,
 • Münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen,
 • Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.)

KDV’den istisnadır. (3065 s. K. 13/1-l maddesi)

6/7/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile istisna uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir.

İstisna Hangi Sağlık Hizmetlerine Uygulanır?

İstisna sağlık hizmetlerinden koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle sınırlıdır. Ayrıca sayılan bu hizmetlerin Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından münhasıran bu sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilmesi de zorunludur.

Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin kapsamı Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Bu bağlamda düzenlemenin yasalaşması sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu ve TBMM genel kurulunda da tartışılarak estetik amacıyla yapılan hizmetler kapsam dışında tutulmuştur. Saç ekimi, cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, dolgu maddeleri uygulamaları gibi hizmetler hastanelerde ve hekim kontrolü altında yapılsa dahi bu istisna kapsamına girmemektedir.

Ayrıca Kanunun açık hükmü nedeniyle koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile birlikte verilebilen konaklama, ulaşım, yemek gibi teslim ve hizmetler istisna kapsamına girmez.

Örneğin yurtdışından gelen hastanın 15 gün Türkiye içinde fizik tedavi hizmeti alması sırasında hastanede aldığı fizik tedavi hizmetinde KDV uygulanmazken Türkiye’de konaklama için ödediği otel bedeli; havaalanından otele, otelden hastaneye transfer harcamaları, yemek hizmetleri gibi unsurlar KDV’ye tabi olacaktır.

Kimler Sağlık Hizmetlerinde İstisna Uygulayabilir?

İstisnanın uygulanabilmesi için sayılan sağlık hizmetlerini veren gerçek veya tüzel kişilerin ilgili mevzuat çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca izin verilen sağlık kurum ve kuruluşu olmaları zorunludur.

Buna göre, yürürlükteki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, hastaneler (kamu, özel, üniversite), tıp merkezleri, polikliniklerin yanında Sağlık Bakanlığından izin almak suretiyle faaliyette bulunan; aile ve toplum sağlığı merkezleri, muayenehaneler, laboratuvarlar, müesseseler, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşları, ambulans hizmetleri sunan kuruluşlar, diyaliz merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, genetik hastalıklar tanı merkezleri, hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları, hemoglobinopati tanı merkezleri, madde bağımlılığı tedavi merkezleri, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, terapötik aferez merkezleri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezleri, kordon kanı bankaları ile kaplıcaların Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere verdikleri koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde istisna uygulanır.

Ayrıca, 2004/8127 sayılı Kararname gereği, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan istisnaların uygulanmasında alt limit, KDV hariç 100 TL olarak tespit edilmiştir.

İstisna uygulanabilmesi için hizmet bedelinin KDV hariç 100 TL ve daha fazla olması gerekir.

Kimler KDV’siz Sağlık Hizmeti Alabilir?

İstisnadan, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler yararlanabilir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan yabancı olmak ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerinden hareketle bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturmamış olmak istisnanın şartıdır.

Yurtdışında yaşayan ve halen Türk vatandaşlığında bulunan gurbetçiler bu istisnadan yararlanamaz. Yine yabancı uyruklu olmasına karşın son 6 aydır Türkiye’de yaşayan kişiler de bu istisnadan yararlanamayacaktır.

Ancak bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçmiş ve son 6 aydır Türkiye’de yaşamamış gurbetçiler bu istisnadan yararlanabilecektir. 6 aydan daha az süreli Türkiye’de bulunan yabancı uyruklular da bu kapsamda yer alacaktır.

İstisna kapsamında hizmet sunan sağlık kurum ve kuruluşları, yabancı hastanın uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaport üzerinden Türkiye’ye son giriş tarihinin altı aydan fazla olmadığını kontrol ederek ve pasaportun fotokopisini hizmet sunulmadan önce hastadan talep ederek istisnayı uygulayabilirler.

Yabancıların sağlık hizmetini doğrudan almadığı araya sosyal güvenlik kurumları yetkili acenteler veya sigorta şirketleri gibi aracıların girdiği hallerde de istisnanın uygulanması mümkündür.

İstisna Uygulanırken Hangi Belgeler Aranır ve Nasıl Beyan Edilir?

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verdikleri koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin faturada hizmet verilen yabancının adı, soyadı, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport veya mavi kart numarası, verilen hizmetin niteliği, hizmetin sunulduğu yer ve hizmet bedeli bilgilerine yer vererek KDV hesaplamazlar.

Yabancı ülke pasaportunun veya mavi kartın fotokopisi, hizmeti sunanlar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.

Koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin faturanın, hizmet sunulan yabancı hasta yerine, sigorta kuruluşları, yabancı sosyal güvenlik kurumları, yetkili acenteler veya Sosyal Güvenlik Kurumuna (ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülkelerde yerleşik olanlara verilen hizmet bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili ülke kurumlarından tahsil edilmesi durumunda) düzenlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu durumda istisnanın uygulanabilmesi için düzenlenen faturada hizmet verilen yabancının adı, soyadı, hangi ülkenin uyruğunda olduğu, pasaport veya mavi kart numarası, Türkiye’ye en son giriş tarihi, verilen hizmetin niteliği ve hizmet bedeli bilgilerine yer verilmesi zorunludur.

Bu istisna kapsamında yapılan hizmetler, hizmetin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 334 kod numaralı “Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna” satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu hizmetlerin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu hizmetlere ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.

İstisna Kapsamında KDV İadesi Talep Edilebilir mi?

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler istisna kapsamında sundukları hizmetler nedeniyle yüklendikleri KDV tutarlarını indirim konusu yapamadıkları takdirde iadesini talep edebilirler.

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

 • Standart iade talep dilekçesi
 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
 • Satış faturaları listesi
 • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilerin uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaportun veya çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi kartın fotokopisi.

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir.

Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sorabilirsiniz

 • T
  Temel İnce
  Merhabalar, muayhanesi olan serbest meslek mükellefi tıp doktoru, yurdışında mukim hastaya Türkiye'de herhangi bir hastanede ameliyat,tedavi hizmeti verirse, bu hizmet kdv den istisna mıdır ? Teşekkürler
  VERGİALGI

  1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sağlık Bakanlığınca izin verilen sağlık hizmetlerini veren gerçek veya tüzel kişilerin, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere vermiş oldukları koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri KDV'den müstesnadır. Ayrıntılı koşulları öğrenmek için yazımızı inceleyebilir veya bizimle temasa geçebilirsiniz.

 • f
  filiz ayaz
  merhaba; Yabancı hastaların tedavisinde kullanılan protezler ( diz,kalça protezleri ,enstrümanlar,( omurga implantları ) her türlü implant ( plak ve vidalar...vs) faturalarında da kdv muafiyeti söz konusu olabilir mi ?
  VERGİALGI

  Hastaneler (kamu, özel, üniversite), tıp merkezleri, polikliniklerin yanında Sağlık Bakanlığından izin almak suretiyle faaliyette bulunan; aile ve toplum sağlığı merkezleri, muayenehaneler, laboratuvarlar, müesseseler, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşları, ambulans hizmetleri sunan kuruluşlar, diyaliz merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, genetik hastalıklar tanı merkezleri, hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları, hemoglobinopati tanı merkezleri, madde bağımlılığı tedavi merkezleri, üremeye yardımcı tedavi merkezleri, terapötik aferez merkezleri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama merkezleri, kordon kanı bankaları ile kaplıcaların Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere verdikleri koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde istisna uygulanır.

Soru Sor