Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey » Page 12

Google Ads

Vergi

Kâr yedeklerinin sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı mıdır?

Gelir İdaresi Başkanlığı, yayımladığı 21 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağı ile kâr yedeklerinin sermayeye eklenmesi halinde kurumların elde ettiği bedelsiz hisse senetlerinin durumuna ilişkin süregelen görüşünü değiştireceğini kamuoyuna açıkladı ve yeni bir tartışma başladı. Bu yazımda söz konusu tartışmayı ve bu konudaki görüşlerimi paylaşacağım.

Vergi incelemesine ibraz edilmeyen defter ve belgelerin vergi mahkemelerine sunulması - 1

25 Temmuz 2019 tarih ve 30842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun (İBK) 08/02/2019 tarih ve E:2013/3, K:2019/1 sayılı kararı ile, vergi incelemesine ibraz edilmeyen, diğer bir tabirle de, gizlenen defter ve belgelerin vergi mahkemelerine sunulacağının belirtilmesi halinde bunların istenerek/kabul edilerek delil olarak dikkate alınması gerektiğine hükmedilmiştir.