Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
27 Ekim 2013Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
2168OKUNMA

Vergi İade Talepleri Elektronik Ortamda Yapılacak

İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden ya da mahsuben yapılacak iade talepleri 1 Kasım 2013 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinden önceden oluşturulmuş standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılacaktır. 

İade talep dilekçelerini gönderilmesi

İade talep dilekçeleri, internet vergi dairesi şifresi kullanılmak suretiyle mükellefler veya mükelleflerce yetkilendirilecek serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda gönderilebilir.

Mükellefler aynı standart dilekçe ile hem mahsuben hem de nakden iade talebinde bulunabilirler. Bu durumda mahsuben iadesi talep edilen tutar için mahsuben iadenin şartları, nakden iadesi talep edilen tutar için nakden iadenin şartları aranır.

Dilekçelere eklenmesi gereken belgeler elektronik olarak eklenir. Elektronik olarak verilmesi mümkün olmayanlar ise vergi dairesine evrak kayıt numarası/iade dosya numarası belirtilmek suretiyle teslim edilir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda alınması uygun görülen belgeler ayrıca kâğıt ortamında vergi dairesine verilmez.

İade talebinin değiştirilmesi veya talepten vazgeçilmesi

Mahsuben ve/veya nakden iade talebi, muhasebe işlem fişinin düzenlenmesinden önce verilecek yeni bir dilekçe ile değiştirilebilir veya iade talebinden vazgeçilebilir.

Değişiklik veya vazgeçme taleplerinin 429 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “İade Talebinin Değiştirilmesine/İade Talebinden Vazgeçilmesine İlişkin Dilekçe” ile yapılması gerekmektedir.

Üçüncü şahısların borçlarına yönelik mahsup taleplerinin değiştirilebilmesi için üçüncü şahısların bu husustaki muvafakatlarının alınması ve bunu gösteren belgenin (noter tasdikli) dilekçe ekinde vergi dairesine ibraz edilmesi şarttır.

Dilekçelerin elektronik ortamda gönderilmemesi

İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükelleflerin iade taleplerini elektronik olarak yapmamaları durumunda iade talepleri dikkate alınmayacak. Fakat başvuru şartlarına uygun olmaması nedeniyle iade talebinin dikkate alınmaması, iade hakkını ortadan kaldırmadığı gibi gerekli şartların sağlanması halinde yeniden iade talebinde bulunulmasına da engel değil.

Ancak yenilenerek elektronik ortamda sunulan iade talep başvurusunun, aksi belirtilmediği sürece, zamanaşımı süresi içerisinde yapılması gerektiği tarafımızca düşünülmektedir.

İade talep dilekçelerini ihtiyari olarak elektronik ortamda verilebilir mi?

Verilmesi gereken beyannamelerden hiçbirini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan (diğer ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı sahibi gibi) mükellefler için iade taleplerinin internet vergi dairesi üzerinden yapılması zorunluluk değildir. Bu mükellefler iade taleplerini elektronik ortamda yapabilecekleri gibi, standart iade talep dilekçelerini kullanarak vergi dairelerine de başvurabilirler.

Ayrıca 429 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tek tek sayılan iade konularının dışında kalan ve “diğer iade talepleri” kapsamında olan iade taleplerinin; yine aynı tebliğ ile standart örneği oluşturulan dilekçe ile ilgili vergi dairesine yazılı olarak başvurulmak suretiyle veya elektronik olarak yapılması mümkündür. Dolayısıyla, bahse konu iade taleplerinin elektronik ortamda verilmesi ihtiyaridir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor