Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Hüseyin ÇUKURTEPE
Hüseyin ÇUKURTEPE
46281OKUNMA

Veraset Beyannamesi Hakkında Temel Bilgiler

İnsan hayatını altüst eden olayların başında gelir bir yakının kaybetmek, ancak insan yaşadığı büyük acıyı bir kenara bırakıp günlük hayatın akışına biran önce dönmek zorundadır. Çünkü mirasın paylaşımı, malların devri ve bununla ilgili resmi işlemler bir an önce yapılmalıdır.

Öncelikle varislerin, mirası ret veya kabul etmeye karar vermeleri gerekmektedir. Mirasın reddi durumunda, Medeni Kanunu uyarınca üç ay içinde mirasın reddi davası açılması, kabulü durumunda ise veraset beyannamesi ile ilgili işlemlerin aşağıdaki şekilde yapılması gerekmektedir.

Beyanname nereye verilir?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, vefat edenin son ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilir. Vefat edenin ikametgâhı yabancı memlekette ise; Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine verilir.

Beyanname ne zaman verilir?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilme süreleri, ölümün gerçekleştiği yer veya varislerin ikametgâhlarının bulunduğu yere göre farklılık arz etmektedir. 

Buna göre:

 • Ölüm, Türkiye’de gerçekleşmiş ve varislerde Türkiye’de ikamet ediyorlarsa, ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde,
 •  Ölüm, yabancı memlekette, varislerde aynı yabancı memlekette ise, ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde,
 • Ölüm yabancı memlekette, varisler Türkiye’de veya ölüm Türkiye’de varisler yabancı memlekette ise, ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde,
 • Ölüm yabancı memlekette, varisler başka bir yabancı memlekette ise; ölüm tarihinden itibaren sekiz ay içinde

beyanname verilmelidir.

Beyannameye eklenecek belgeler nelerdir?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ekinde;

 • Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan “Veraset İlamı” veya noterden alınan “Mirasçılık Belgesi”
 • Vasiyetname veya miras mukavelenamesi
 • Nüfus müdürlüğünden alınan “Ölüm ve Mirasçı Bildirimi”
 • Borç ve masraflara ait belgeler
 • Malvarlığı ile ilgili belgeler:
  • Araçlar için; ruhsat fotokopisi,
  • Gayrimenkuller için; tapu fotokopisi ve ilgili belediyeden emlak vergi değerini gösterir onaylı bir belge,
  • Mevduat için; bankadan alınan ve para miktarını gösterir bir yazı bulunmalıdır.

Beyannamenin doldurulması, tahakkuku ve ödeme zamanı

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, doldurulup tüm varisler tarafından imzalandıktan sonra (Beyanname vekâleten imzalanabilir) yukarıda sayılan evraklar eklenip, süresi içinde varislerden birisi tarafından ilgili vergi dairesine verilmelidir.

Beyanname doldurulurken, her bir varis için hissesine düşen payın; 161.097 TL’sinin (2015 yılı için) istisna olduğu, kişiye düşen miras hissesinin bu tutarı aşması durumunda vergi doğacağı unutulmamalıdır. Ayrıca beyannamede, vefat edenin vergi borçları ile geçerli belgelere dayanan diğer borçları indirilebileceği gibi cenazenin defin işlemlerine ait masraflarda indirim konusu yapılabilir.

Bu hususlara dikkat ederek doldurulan beyanname, ilgili vergi dairesine verilir ve tahakkuk ettirilir. Ödenecek vergi çıkması durumunda vergiler her yıl Mayıs ve Kasım aylarında üç yılda altı eşit taksitte ödenir. Varisler tahakkuk eden vergilerin tamamını ödemediği veya teminat göstermediği sürece intikal eden mallar üzerinde satış, devir gibi tasarruflarda bulunamazlar.

Gelir vergisi ve Katma Değer Vergisi yönünden yapılacaklar

Vefat edenin herhangi bir faaliyetten dolayı Gelir Vergisi mükellefi olması durumunda, vefat işi terk hükmünde olduğu için dört ay içinde ölüm olayı ilgili vergi dairesine bildirilmelidir. Bu bildirimi varislerden birisinin yapması yeterlidir. Bu aşamada varisler, vefat edenin yerine onun faaliyetine devam edip etmeyeceklerine karar vermeleri de gerekmektedir. Bununla birlikte, yine dört aylık süre içerisinde vefat eden adına Gelir Vergisi Beyannamesi verilmelidir.

Vefat edenin Katma Değer Vergisi mükellefiyetinin bulunması durumunda ise vefat tarihini kapsayan dönemin beyannamesinin verilme süresi, Vergi Usul Kanunun gereğince üç ay uzayacaktır. Bu süre içerisinde Katma Değer Vergisi Beyannamesi de verilmelidir.

Sonuç olarak, yasal süreleri içerisinde gerekli bildirim ve beyanların yapılması hem işlemlerin bir an önce tamamlanmasını sağlar hem de cezalı tarhiyata muhatap olunmasını engeller.

NOT: Konu hakkında daha detaylı bilgi, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresi www.gib.gov.tr. adresinden ulaşabileceğiniz, “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”nden sağlanabilir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor