Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Ekonomi, Maliye

İmdat TÜRKAY
06 Mayıs 2021İmdat TÜRKAY
895OKUNMA

Varlık Barışı Uygulamasında Sona Yaklaşılıyor

Yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına imkân veren düzenleme 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 7256 sayılı Kanunla 193 sayılı GVK’ya eklenen geçici 93. maddesinde yer alan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemeye göre;

 • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına,
 • Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesine,

imkan sağlanmıştır.

Uygulamanın usul ve esasları, 28/11/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.

Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirimi ve Ülkeye Getirilmesi

Yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları bildirime konu edilebilmektedir. 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bu varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Bu bildirimlerin, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür. Düzenlemeden yurtdışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir.

Yurtdışındaki söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olmak zorunluluğu bulunmamakta olup düzenlemeden herkes yararlanabilecektir. Yurt dışında bulunan varlıklar için düzenlemeden yararlanma şartları şöyledir;

 • Yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları niteliğinde bir varlığın bulunması,
 • Yurt dışında bulunan varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi,
 • Bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi,

gerekmektedir.

Varlıkların yurda getirilmesinden maksat ise;

 • Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesini,
 • Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesini,
 • Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesini,

ifade etmektedir.

Yurtdışında sahip olunan söz konusu varlıklar, TL değeri üzerinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecektir. Aracı kurumlara sadece menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçları bildirilebilecektir. Yurt dışında bulunan varlıklar için gerçek ve tüzel kişiler tarafından, 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği ekindeki form (Ek-1) doldurularak bankalara veya aracı kurumlara 30 Haziran 2021 tarihine kadar bildirilebilecektir. Ayrıca bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Vergi Dairesine Bildirimi ve Kayıt Altına Alınması

Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, taşınmazlar bildirime konu edilebilmektedir. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildirerek bu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Bu varlıklar 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletme kayıtlarına dâhil edilebilecektir.                    

Düzenlemeden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabilecektir. Bu mükellefler Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını düzenleme kapsamında bildirime konu edebilirler.

Türkiye’de bulunan varlıklar için düzenlemeden yararlanma şartları şöyledir;

 • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
 • Türkiye’de bulunan varlıkların düzenlemenin yürürlüğe girdiği 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması,
 • Para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların 30 Haziran 2021 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi,

gerekmektedir. Yurt içinde bulunan bu varlıkların gelir ya da kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirimi, 1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ekindeki bildirim (Ek-2) ile yapılacaktır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu kapsamdaki bildirimlerini bağlı bulundukları vergi dairelerine elektronik ortamda vereceklerdir.  

Varlık Barışından Yararlananlara Sağlanan Avantajlar

Varlık Barışı kapsamında bildirilen varlıklar için vergi hesaplanmayacak ve ödenmeyecek, ayrıca vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.

Düzenleme kapsamında, yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi ve/veya yurt içindeki varlıkların işletme kayıtlarına dâhil edilmesi halinde bu varlıklar;

 • Serbestçe tasarruf edilebilecek,
 • Vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak,
 • Kurumlar için dağıtabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek,
 • İşletme kayıtlarına dâhil edilen varlıkların kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması durumunda; kâr dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak ve gerçek ve tüzel kişi ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar vergilendirilmeyecektir.

Ancak, bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması için;

 • Yurt dışında bulunan bildirime konu varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi,
 • Türkiye’de bulunan ve taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların ise banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırıldığını gösterir belgelerle tevsik edilmesi,
 • Yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılması mümkün olup bildirilen varlıkların defter kayıtlarından düşülmesi,
 • 11.2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının anılan tarihten önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi,

gerekmektedir.

Varlık Barışı uygulamasına ilişkin detaylı bilgi için Gelir İdaresinin internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Varlık Barışı” portalında yer alan Kanun, 1 Seri no.lu Genel Tebliğ ve Rehbere bakılmasında fayda vardır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor