Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

İmdat TÜRKAY
22 Kasım 2021İmdat TÜRKAY
1524OKUNMA

Varlık Barışı uygulamasında son aya girerken özellik taşıyan durumlar

7256 sayılı Kanunun genel gerekçesinde de belirtildiği üzere; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılmasına ve gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesine imkan verilmektedir. 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunun 21’inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93’üncü madde hükmünün uygulanmasına yönelik usul ve esaslara ilişkin açıklamalara, 28/11/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri no.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği’nde yer verilmiştir. Getirilen Varlık Barışı uygulamasıyla;

 • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilerek serbestçe tasarruf edilebilmesi ve milli ekonomiye kazandırılması,
 • Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması,

imkanı sağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 93’üncü maddesinde yer alan yetki çerçevesinde, 29/6/2021 tarihli ve 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla anılan maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan 30.06.2021 olan süreler bitim tarihinden itibaren 6 ay süreyle uzatılmıştır. Buna göre, yurt dışı ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 31 Aralık 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır. Anılan maddede yer alan hükme göre, Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili bulunmaktadır. Dolayısıyla, 31.12.2021 tarihinde sona erecek olan süreyi, Cumhurbaşkanının bir altı ay daha uzatma yetkisi bulunmaktadır.

Yurt İçinde ve Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim ve Beyan Esasları

1. Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesi

Varlık Barışı; gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan bazı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi suretiyle milli ekonomiye kazandırılması ve bu varlıkları Türkiye’ye getirenlere serbestçe tasarruf etme imkanı sağlamaktadır. Varlık Barışı kapsamına, yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları girmektedir. Uygulamadan yurtdışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabileceklerdir. Söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Yurt dışı varlıkların varlık barışından yararlanabilme şartları şöyledir;

 • Yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası aracı niteliğinde bir varlığın bulunması,
 • Yurt dışında bulunan varlıkların 31 Aralık 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesi ve bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi,

gerekmektedir. Varlıklarını yurt dışından getirenler bu varlıklar nedeniyle herhangi bir vergi ödemeyeceklerdir. Ayrıca, Varlık Barışından yararlananlar hakkında;

 • Bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
 • Bildirilen varlıklar, gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi şirketler tarafından ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı stopaj kesilmeyecektir.

Yurtdışından getirilerek bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecektir. Bildirimde bulunan mükellefler bu varlıkları ile yatırım yapabilecekleri gibi sermaye olarak da kullanabileceklerdir. Yurt dışında bulunan varlıkların, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılması halinde, bu kredilerin defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla düzenlemeden faydalanmak mümkün bulunmaktadır. Yurtdışında sahip olunan söz konusu varlıklar, (TL) değeri üzerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar bankalara veya aracı kurumlara bildirilmesi gerekmekte olup bu varlıkların bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Türkiye getirilmesi gerekmektedir. Bahse konu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi halinde, Türkiye’ye getirilme şartı sağlanmış olacaktır.

2. Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Kayıt Altına Alınması

Varlık Barışı; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına almalarına yönelik imkân sağlamaktadır. Varlık Barışı kapsamına, kanuni defterlerde yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar girmektedir. Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları bulunan mükellefler yararlanabileceklerdir. Yurt içi varlıklara ilişkin düzenlemeden yararlanabilme şartları şöyledir;

 • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
 • Yurt içinde bulunan varlıkların 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında yer almaması,
 • Yurt içinde bulunan varlıkların 31 Aralık 2021tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi,

gerekmektedir. Yurt içi varlıklar nedeniyle herhangi bir vergi ödenmeyecektir. Ayrıca Varlık Barışından yararlananlar hakkında;

 • Bildirilen varlıklar nedeniyle mükelleflere vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
 • Bildirilen varlıklar nedeniyle gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi şirketler açısından da dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Yurt içinde bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecektir. Bildirimde bulunan mükellefler bu varlıkları ile yatırım yapabilecekleri gibi sermaye olarak da kullanabileceklerdir. İstenilmesi halinde şirketlere konulan bu varlıklar serbestçe işletmeden çekilebilecektir. Söz konusu varlıklar gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı vergi alınmayacaktır. Yurt içinde sahip olunan varlıkların bildirilmesinde izlenecek yöntem şöyledir;

 • Bildirime konu varlıkların taşınmaz dışındakilerin gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekmektedir. Varlıkların banka veya aracı kurumlara yatırılarak ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.
 • Yurt içinde bulunan 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla defter kayıtlarında yer almayan varlıkların, bildirim formu ile (TL) değeri üzerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilmesi gerekmektedir.
 • Bu bildirimlerin elektronik ortamda verilmesi mümkündür.

Varlık Barışı Uygulamasında Tereddüt Edilen Hususlar Hakkında Bazı Soru ve Cevaplar

Bu bölümde uygulamanın yurt dışı ve yurt içi kısmını birlikte ele alması açısından, Gelir İdaresinin internet sayfasında yer alan Varlık Barışı bölümünde bulunan “Varlık Barışı’na İlişkin Soru ve Cevaplar” kısmındaki sorulara yer verilecektir.(1)

Varlık Barışı Uygulamasından Kimler Yararlanabilecek ve Süre Ne Kadar? Hangi Varlıklar Bildirime Konu Edilebilecek?

Varlık Barışı uygulamasından;

 • Yurt dışında, para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
 • Yurt içinde, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabilir. Bu mükellefler Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları varlık barışı kapsamında bildirebilirler.

Varlık Barışı süresi;

 • Türkiye’de, para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların 31 Aralık 2021 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.
 • Yurt dışında bulunan varlıkları ise gerçek ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 tarihine kadar varlık barışı hükümleri çerçevesinde banka veya aracı kurumlara bildirerek Türkiye’ye getirebilir ve sağlanan avantajlardan yararlanabilirler.

Varlık Barışına konu edilebilecek varlıklar;

 • Yurt dışında bulunan; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, bildirime konu edilebilir. Örneğin, (B) A.Ş. mevcut tarih itibarıyla yurt dışında bulunan menkul kıymetlerini, Türkiye’de istediği bir aracı kuruma 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapacağı bildirimle düzenlemeden faydalanabilecek ve bu menkul kıymetlerini aracı kurumda bulunan mevcut veya yeni açacağı bir hesaba transfer edebilecektir.
 • Yurt içinde ise Türkiye’de bulunan ancak kanuni defterlerde yer almayan; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, bildirime konu edilebilir.

Varlık Barışından Yararlanma Şartları Nelerdir? Avantajları Neler Olacak?

Varlık Barışından;

 • Yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
 • Bir başka ifadeyle, söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmadığından, bu düzenlemeden herkes faydalanabilir.
 • Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ise gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından bildirime konu edilebilecektir.

Varlık Barışının avantajları;

 • Bildirilen varlıklar istenildiği gibi kullanılabilecek.
 • Bildirimde bulunan mükellefler bu varlıkları ile yatırım yapabileceği gibi sermaye olarak da kullanabilecek.
 • Söz konusu varlıkların, yurt dışında bulunan finans kurumlarından kullanılan kredilerin ödenmesinde kullanılması halinde Türkiye’ye getirme koşulu aranmayacak.
 • Hem yurt dışından Türkiye’ye getirilen, hem de yurt içinde sahip olunan varlıklar işletme kayıtlarına dâhil edilebilecek. Böylece işletme kaydına alınan varlıklar da esasen kayıtlı ekonominin birer parçası hâline gelmiş olacaktır.
 • Bu sayede, bir taraftan vatandaşlarımızın yurt dışındaki ve yurt içindeki varlıkları ekonomiye kazandırılırken, diğer taraftan da kayıtlı ekonominin büyümesine önemli bir katkı sağlanacaktır.

Varlık Barışına Başvuranlar Söz Konusu Varlıkları Türkiye'ye Nasıl Getirecekler?

 • Yurt dışında sahip olunan söz konusu varlıkların başvurusunda;
 • TL değeri üzerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecektir. Aracı kurumlara sadece menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçları bildirilebilecektir.
 • Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının; Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya bu varlıkların fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi halinde Türkiye’ye getirilme şartı sağlanmış olacaktır.
 • 31/12/2021 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla, yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.
 • Yurt içinde bulunan varlıkların başvurusunda;
 • Taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince öncelikli olarak banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, bildirime konu kıymetlerin banka veya aracı kurumlara yatırılarak varlıklarının ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsiki şarttır.
 • Daha sonra yurt içinde bulunan ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla defter kayıtlarında yer almayan varlıkların, (TL) değeri üzerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar vergi dairelerine bildirilmesi gerekmektedir. Düzenleme kapsamındaki varlıkların, mükellefler tarafından matbu bir bildirim formu ile bağlı bulundukları vergi dairesine bildirilmesi esastır.
 • Bu bildirimlerin elektronik ortamda verilmesi mümkündür. Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunan mükellefler bu bildirimleri de elektronik ortamda vereceklerdir. Bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

Para, Döviz, Altın, Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Dışındaki Varlıklar da Varlık Barışı Kapsamında Bildirilebilir mi?

Gerçek ve tüzel kişilerin para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları dışındaki yurt dışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirerek düzenleme hükümlerinden yararlanmak istemeleri halinde;

 • Bu varlıkları 31 Aralık 2021 tarihine kadar varlık barışı kapsamdaki varlıklara dönüştürmek suretiyle varlık barışı hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirebilir ve sağlanan avantajlardan yararlanabilirler.
 • Örneğin, (A) gerçek kişisinin yurt dışında bulunan taşınmazını 31 Aralık 2021’e kadar paraya çevirmesi halinde taşınmazın bedelini Varlık Barışı kapsamında Türkiye’ye getirebilecektir.
 • Diğer taraftan yurtdışında bulunan platin veya gümüş gibi kıymetli madenlerin Türkiye’ye getirilmesi durumunda söz konusu düzenlemeden faydalanamayacaktır. Ancak bu kıymetlerin madde kapsamına giren varlıklara çevrilerek Türkiye’ye getirilmesi durumunda düzenlemeden yararlanabilecektir.

Varlık Barışı kapsamında Gelen Varlıklara Yönelik Bir İnceleme Söz Konusu Olacak mı? Getirdikleri Varlıkları Değerlendirme Noktasında Bir Kısıtlama Söz Konusu mu?

 • Vatandaşlar varlığını bir bankada değerlendirebilir, bir şirkete sermaye olarak koyabilir, bir gayrimenkul alabilir. Yurt içinde sahip olduğunu varlıkları da işletme kayıtlarına dâhil edebilir.
 • Vatandaşlar, yurtdışından varlıklarını 31 Aralık 2021’e kadar hiç çekinmeden getirebilir ve diledikleri gibi de tasarruf edebilirler.
 • Varlık barışından faydalanılabilmesi için gerekli olan tüm şartların yerine getirilmiş olması koşuluyla bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
 • Hem yurt dışında hem de yurt içinde bulunan ve bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecek.
 • Söz konusu varlıklar gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak.
 • Bildirimde bulunan mükellefler bu varlıkları ile yatırım yapabileceği gibi sermaye olarak da kullanabilecekler.

Varlık Barışı Uygulamasından Faydalanmak Amacıyla Yurt Dışından Getirilen Altın Hakkında Ticaret Bakanlığı Tarafından Yapılan Belirleme

Konu hakkında Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23/09/2021 tarihli 67524939 sayılı yazısında özetle;

 • 7256 sayılı Kanun yurt dışındaki varlıkların ülkemize getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının) milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan bir düzenleme olup, 4196 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlük tarihi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığı,
 • Bahse konu Kanunun uygulanmasına ilişkin 28/11/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1 no'lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğin “Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi” başlıklı 4'üncü maddesinin yedinci fıkrası;“...tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla, yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.” açıklamasının yer aldığı,
 • Bu çerçevede, 7256 sayılı Kanun hükümleri uyarınca varlık barışı kapsamında ülkemize getirilen altın cinsi eşyanın beyanının Nakit Kontrolleri Programına ilave edilecek “Altın Beyan Modülü” üzerinden gerçekleştirilmesinin uygun bulunduğu,
 • Bu itibarla, hem yaşanan belirsizliklerin giderilmesi hem de varlık barışından istifade etmek isteyen yolcuların olası mağduriyetlerin önlenmesini teminen nakit kontrolleri programında gerekli revize çalışmaları tamamlanana kadar yalnızca varlık barışı kapsamında gerçekleştirilecek altın cinsi eşyaya ilişkin beyanların yazı ekinde yer alan "Altın Beyan Formu" kullanılarak manuel gerçekleştirilmesi gerektiği,

belirtilmiştir.

Sonuç

2021 yılı sonuna kadar uygulaması devam etmekte olan Varlık Barışına göre; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, Türkiye’ye getirilerek serbestçe tasarruf edilebilmesine veya yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılabilmesi ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilmesine, söz konusu varlıkların da vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilmesine imkan sağlanmıştır. Varlık Barışı kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle herhangi bir vergi ödenmeyecektir. Ayrıca, Varlık Barışından yararlananlar hakkında; bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak ve bildirilen varlıklar, gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi şirketler tarafından ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacaktır.

29/6/2021 tarihli ve 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 30.06.2021 tarihinde sona eren uygulamanın süresi 6 ay süreyle 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Cumhurbaşkanının bu süreyi bir altı ay daha uzatma yetkisi bulunmaktadır. Yurt dışı ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 31 Aralık 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır. Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak isteyenlerin, tereddüt ettikleri konularda Gelir İdaresi Başkanlığının çağrı merkezi olan Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayıp bilgi alması mümkün bulunmakla birlikte uygulamayı anlatan rehber, video, görsel sosyal medya içeriklerine, Gelir İdaresinin internet sayfasından (www.gib.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarından ulaşmaları da mümkün bulunmaktadır.

(Lebib Yalkın Dergisinin Kasım 2021 sayısında yayımlanmış olup Sn. Türkay’ın özel izni ile yayınlanmaktadır.)

1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
2-11.2020 tarih 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
3-1 Seri No.lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği
4-Gelir İdaresinin gib.gov.tr internet sayfası/Varlık Barışı/Yurt Dışı ve Yurt İçi Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi, Ocak/2021, Yayın No: 368
5-29.6.2021 tarihli ve 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
6-Ticaret Bakanlığı- Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23/09/2021 tarihli 67524939 sayılı yazısı
7-gib.gov.tr/Varlık Barışı
8-İmdat Türkay, Yurt Dışı/Yurt İçi Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasının Esasları ve Avantajları, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Ocak/2021
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/varlik_barisi/varlik_barisina_iliskin_soru_ve_cevaplar.pdf, erişim tarihi: 1.10.2021

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor