Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Hasan Halil GÖNÜL
17 Haziran 2013Hasan Halil GÖNÜL
1432OKUNMA

Türkiye, OECD’nin Tavsiyesine Uydu

Basında da sıkça yer aldığı üzere son yıllarda gelişmiş ülkeler özellikle İsviçre, Lüksemburg, Avusturya gibi Avrupa ülkeleri ile off-shore sıfatıyla neredeyse özdeşleşmiş bir çok ada ülkesi (Jersey, Isle of Man, Guernsey, Kayman Adaları, Bahamalar, Vanuatu vb) üzerinden yapılan vergi kayıp ve kaçaklarını önleyebilmek için kapsamlı çalışmalarda bulunmaktadırlar.

Bu kapsamda yapılan çalışmaların en önemlilerinden birisi OECD bünyesinde yürütülen Saydamlık ve Vergi Konusunda Bilgi Değişimi Küresel Forumunun (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) yaptığı çalışmalardır.

120 üyesi bulunan bu Küresel Forumun yaptığı çalışmalardan birisi üye ülkelerin belirli bir program dahilinde ve yine önceden ayrıntılı olarak belirlenmiş konulardaki durumlarının birbirleri tarafından denetlenmesidir. Bu denetimde incelenecek hususlardan birisi de her ülkenin yetkili birimlerinin (Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı) vergi konusunda geçerli bir Uluslararası Bilgi Değişimi Anlaşması kapsamında istenen bir bilgiyi karşı tarafa vermek üzere elde edebilmesinde bir engel olup olmadığıdır.

Türkiye’nin Saydamlık ve Vergi Konusunda Bilgi Değişimi Küresel Forumunca Denetimi

Türkiye, söz konusu denetim planı dahilinde 2012 yılında denetim geçirmiştir. Bu denetimin sonuçları ise 11/04/2013 tarihinde açıklanmıştır.

Bu Rapora göre “Bilgi değişimi amacıyla vergi yetkililerine bilgi toplama izni veren yasal hükümler Türk mevzuatında açıkça belirlenmemiştir.”

Bu tespit nedeniyle de Türkiye’ye “Bilgi değişimi amacıyla bilgi toplanması hususunda ilgili birimlere yetki veren açık yasal hükümler yürürlüğe koyması” tavsiye edilmiştir.

Benzer şekilde söz konusu Rapor’da ayrıca “avukat-müvekkil ilişkisinin vergi konusunda uluslararası standartlardan daha geniş ve dışında olduğu” ifade edilmiş ve Türkiye’ye “avukat-müvekkil ilişkisinde vergi ile ilgi olarak sağlanan ayrıcalıkların kapsamını uluslararası standartlar ile uyumlu hale getirmesi” tavsiye edilmiştir.

Denetim Sonuçları Yeni Bir Torba Yasa İle Yerine Getirildi

İşte 11 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6487 sayılı “Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 8. ve 9. Maddeleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiş ve bu tavsiyelerin gereği yerine getirilmiştir.

Buna göre;

  1. Gelir İdaresi Başkanlığı ve vergi inceleme elemanları bilgi değişimi anlaşmalarından kaynaklanan talepler nedeniyle bilgi toplama hususunda özel bir yetkiye sahip olmuşlardır.
  2. Avukatlar “avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususlara” ilişkin olarak bilgi vermekten imtina edemeyeceklerdir.  

İlgilenenler için Vergi Usul Kanununda yapılan değişikler aşağıdaki gibidir:

MADDE 8 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 151 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “giderlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “ayrıca avukatlık veya dava vekilliği sıfatı dışındaki sıfatları dolayısıyla muttali oldukları ahval ve hususlara” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – 213 sayılı Kanunun 152 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Uluslararası anlaşmalar gereğince bilgi değişimi

MADDE 152/A – Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalarda yer alan bilgi değişimi hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek usullere göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirlenen şümulle sınırlı olmaksızın bilgi toplayabilir.”

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor