Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

15 Kasım 2021
474OKUNMA

Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Şirketler Topluluğunun Vergilendirilmesi

Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Şirketler Topluluğunun VergilendirilmesiDr. Mert Silahşör

Onikilevha Yayıncılık, Ekim 2021, 261 sayfa

Türkiye, ortaya koyduğu kalkınma planları ve stratejik planlar doğrultusunda dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almayı amaçlamaktadır. Türk ekonomisinin bu hedefe ulaşmasının yolu, ekonomiyi sırtlama işlevi gören şirketlerin hem Türkiye'deki hem de dünyadaki üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerini mümkün olduğunca geliştirmek ve sahip olunan kaynakları bu yönde en etkin şekilde kullanmaktır. Şirketler topluluğu, şirketlerin uluslararası ekonomide birbirine eklemlenerek küresel üretim zincirlerinde yer edinmesinin yaygın bir yoludur. Şirketler topluluğu yapısı, sağladığı esnek işleyiş mekanizmaları sayesinde günümüzün "Sanayi 4.0" üretim yaklaşımıyla uyumlu bir işletme biçimi olarak ön plana çıkmaktadır. Her bir şirketi bağımsız ve tek bir özne kabul ederek tasarlanmış hukuk kuralları, dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış pek çok bağlı şirketten oluşan ekonomik girişimlerin çoğul ve karmaşık yapısına ters düşmektedir. Şirketler topluluğunun oluşturduğu ekonomik bütünlüğe hukuki bir sonuç bağlamanın vergi hukukuna en önemli yansıması, şirketler topluluğunun vergi ödeme gücünün toplu vergilendirme denilen bir yöntem dahilinde ekonomik gerçekliğe en uygun şekilde kavranmasıdır. Bu çalışmada, şirketler topluluğu çatısı altında elde edilen kurum kazançlarının belli başlı ülkelerde nasıl vergilendirildiği incelenmekte ve Türk vergi sistemi için uygulanabilir bir toplu vergilendirme yöntemi önerisinde bulunulmaktadır.(ARKA KAPAKTAN) 

İÇİNDEKİLER 

GİRİŞ

 1. SORUNUN TESPİTİ ve TANIMLANMASI
 2. ÇALIŞMANIN KONUSU ve AMACI
 3. III. METODOLOJİ

BİRİNCİ BÖLÜM

ŞİRKETLER TOPLULUĞU VERGİLENDİRMESİNİN KAVRAMSAL ve HUKUKSAL BOYUTU

 1. ŞİRKETLER TOPLULUĞU VERGİLENDİRMESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİ ve AÇIKLAMALAR
  1. KAVRAMSAL ve TERMİNOLOJİK BELİRLEMELER
  2. ŞİRKETLER TOPLULUĞU OLGUSUNUN EKONOMİK VE HUKUKİ OLARAK GELİŞİMİ
  3. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA ÖZGÜ VERGİ KURALLARINA DUYULAN İHTİYACIN NEDENLERİ
 2. TÜRK HUKUK DÜZENLEMELERİNDE ŞİRKETLER TOPLULUĞU ve HAKİMİYET
  1. TÜRK TİCARET KANUNU'NUN ŞİRKETLER TOPLULUĞU HÜKÜMLERİ
  2. VERGİ HUKUKU ve MUHASEBE DÜZENLEMELERİ

III. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN VERGİLENDİRİLMESİYLE İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU DÜZENLEMELERİ

 1. AVRUPA BİRLİĞİ YÖNERGELERİ
 2. AVRUPA BİRLİĞİ KURUCU ANLAŞMALARININ ŞİRKETLER TOPLULUĞU VERGİLENDİRMESİNE ETKİSİ 

İKİNCİ BÖLÜM

ŞİRKETLER TOPLULUĞU VERGİLENDİRMESİNDE UYGULANAN TOPLU VERGİLENDİRME SİSTEMLERİ

 1. TOPLU VERGİLENDİRME USULLERİNE DAİR GENEL BİLGİLER
 2. KATKI SİSTEMİ (GROUP CONTRIBUTION)
 3. KAVRAM
 4. KAPSAM
 5. ŞARTLAR
 6. SONUÇLAR

III. ZARAR PAYLAŞIMI SİSTEMİ (GROUP RELIEF)

 1. KAVRAM
 2. KAPSAM
 3. ŞARTLAR
 4. SONUÇLAR
 5. TEK BÜNYE SİSTEMİ (ORGANSCHAFT)
 6. KAVRAM
 7. KAPSAM
 8. ŞARTLAR
 9. SONUÇLAR
 10. MATRAH BİRLEŞİMİ SİSTEMİ (TAX CONSOLIDATION)
 11. KAVRAM
 12. KAPSAM
 13. ŞARTLAR
 14. SONUÇLAR
 15. AVUSTURYA TOPLU VERGİLENDİRME SİSTEMİ
 16. KAVRAM
 17. KAPSAM
 18. ŞARTLAR
 19. SONUÇLAR 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE'DE ŞİRKETLER TOPLULUĞU VERGİLENDİRMESİ: DEĞERLENDİRME ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 1. TÜRK KURUMLAR VERGİSİ SİSTEMİNİN ŞİRKETLER TOPLULUĞU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 2. GENEL OLARAK
 3. TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI BAKIMINDAN
 4. ÖRTÜLÜ SERMAYE BAKIMINDAN
 5. KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI BAKIMINDAN
 6. İŞTİRAK KAZANCI İSTİSNASI BAKIMINDAN
 7. İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI BAKIMINDAN
 8. TÜRK KURUMLAR VERGİSİ SİSTEMİNDE TOPLU VERGİLENDİRME İHTİYACI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 9. TOPLU VERGİLENDİRME KURALLARININ VERGİ POLİTİKASIYLA İLİŞKİSİ
 10. TOPLU VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN OLASI MEVZUAT ÇALIŞMASI İÇİN ÖNERİLEN METİN

SONUÇ