Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
30 Ekim 2013Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
1030OKUNMA

Trafik Para Cezalarında Vergi Barışı İçin Son Gün: 31 Ekim 2013

Hangi Cezalar Kapsama Girmektedir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen ve 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce düzenlenmiş idari yaptırım karar tutanaklarına istinaden düzenlenen idari para cezalarının, Vergi Barışı Kanunu hükümlerine göre yapılandırılarak ödenmesi imkanı getirilmektedir.

31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve 2/8/2013 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan idari para cezaları kapsama girmektedir.

Öte yandan, 31/12/2010 tarihinden önce 2918 sayılı ve 4925 sayılı Kanunlara göre verilmiş olmakla birlikte 6495 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin yürürlüğe girdiği 2/8/2013 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş idari para cezaları yapılandırma kapsamına girmemektedir.

Nereye ve Nasıl Başvuru Yapılabilir?

Yapılandırma hükümlerinden yararlanılabilmesi için 31 Ekim 2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezaları için oluşturulmuş dilekçe ile, dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları için ise başka bir dilekçe ile ayrı ayrı ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulması şarttır.

Kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezası borçları için posta yoluyla ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden internet vergi dairesine erişmek suretiyle de başvuru yapmak mümkündür.

Kapsama giren idari para cezalarından birden fazla vergi dairesine borcu olan borçluların her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

Borçlular, anılan fıkra kapsamına giren tüm idari para cezaları için fıkra hükmünden yararlanabilecekleri gibi talep edecekleri cezalar için de yararlanabileceklerdir.

Kapsama girdiği halde tutanakları ilgili vergi dairelerine intikal etmemiş olan idari para cezalarıyla ilgili olarak, borçlular vergi dairelerine idari yaptırım karar tutanaklarını ibraz ederek başvuruda bulunabileceklerdir.

Alacak Tutarının Tespiti ve Ödeme

Kesinleşmiş ancak vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olan idari para cezaları Vergi Barışı Kanununun 2. maddesi hükümlerine göre, dava açılmış ya da dava açma süresi geçmemiş olan idari para cezaları ise anılan Kanunun 3. maddesi hükümlerine göre yapılandırılacaktır.

Söz konusu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutar, 1.05 kat sayısı ile çarpılır ve Kanun hükümlerine göre ödenecek tutar bulunur, bulunan tutarın tamamının; Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında üç eşit taksitte ödenmesi şarttır.

Ancak, borçlular yapılandırılan alacak tutarını peşin olarak da ödeyebileceklerdir. Peşin ödemelerde de yapılandırılan alacak tutarının katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın ödenmesi şarttır.

Yapılandırılan alacağa ilişkin taksitlerin ödeme sürelerinde ödenmemesi halinde bu taksitler son taksiti izleyen ayın sonuna kadar (30 Nisan 2014) geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir.

NOT: Durumunuza uygun daha detaylı bilgiyi motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairesi müdürlüklerinden ve 444 0 189 numaralı Vergi İletişim Merkezinden öğrenmeniz mümkündür.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor