Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Fatih Mehmet BAL
Fatih Mehmet BAL
17737OKUNMA

Ticari Araçların Yenilenmesinde Devam Eden ÖTV İstisnası Hakkında Hatırlatma

Ticari araçların yenilenmesi ile ilgili olarak 2016 yılında Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 7. maddenin uygulanma süresi halen devam etmektedir.

Söz konusu madde ile 07.09.2016 tarihi itibariyle şehiriçi yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve Kanunda belirtilen tarife pozisyonundaki araçlara sahip olan mükellefler belli şartları sağlıyorlarsa bu ÖTV istisnadan faydalanacaklardır.

İstisnadan Faydalanabilecek Olanlar

Özel Tüketim Vergisi Kanunu Geçici 7. maddeye göre bu istisnadan;

 • Taksi, Dolmuş, servis, Minibüs, Midibüs ve Otobüsle şehiriçi yolcu taşımacılığı,
 • Yarı römorklar için Çekici, Kamyon, Kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti

dolayısıyla 07.09.2016 tarihinden önce başlamış gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ile bu faaliyetlerini ilgili mevzuatlarından doğan yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle sahibi oldukları taşıtlar aracılığıyla yerine getirenler faydalanabilecektir. Ayrıca şehiriçi taşıma hizmeti veren büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri de bu istisnadan faydalanabilir.

Eğer 07.09.2016 günü ve sonrasındaki bir günde bu faaliyetlere başladıysanız maalesef bu düzenlemeden yararlanamayacaksınız.

Bunun yanında;

 • Ticari amaçlı taşımacılık faaliyetinde bulunmayıp, sadece esas iştigal konusuyla ilgili olarak personelini veya yükünü taşıyanlar
 • Yalnızca araç kiralama, özel yolcu transferi vb. ( sürücü kursları gibi ) hizmet ifası faaliyetinde bulunanlar

bu faaliyetlerinde kullandıkları araçlar bakımından düzenlemeden faydalanamazlar.

İstisnadan Faydalanacak Araçlar

Düzenleme kapsamındaki araçların 07.09.2016 tarihi itibariyle trafik tescil kuruluşlarınca istisnadan yararlanacak mükelleflerin üzerine kayıtlı ve tescilli olması gerekmektedir.

İstisnadan her bir araç bakımından aynı cins bir aracın ilk ediniminde yararlanılacaktır. Örneğin, şehiriçi yolcu taşımacılığı yapılan bir minibüs yerine otobüs alınırsa istisnadan faydalanılamayacak. Yani kamyonet ile yük taşımacılığı yapan mükellefin istisnadan yaralanabileceği yeni aracı da kamyonet sınıfından olmalıdır.

Yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan araçlar, motorlu karavanlar, dört çekişli araçlar ile motor hacmi 1.6 cm³ ü geçen binek taşıtlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur.

İlk Edinimde İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

Gelir İdaresi Başkanlığı bu istisnadan yararlanmak isteyenlerin, sahibi oldukları araçlarla fiilen yolcu ve yük taşımacılığı işiyle iştigal ettiklerini aşağıdaki belgelerle ispatlamaları istenmiştir.

 

1.Şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar

Bu kapsamda istisnadan yararlanmak isteyenler;

 • Sahibi oldukları taksi ile bu işi görüyorlar ise;
  • Ticari plaka tahsis belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da bu belgelere sahip olduğuna dair ilgili belediyelerden alınmış resmi yazı,
  • Ruhsat,
  • Oda Sicil Kayıt Belgesi/ Sicil Tasdiknamesi,
  • Bağlı olunan vergi dairesinden faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet Belgesi.
 • Sahibi oldukları dolmuş, minibüs, midibüs veya otobüs ile bu işleri görüyorlar ise;
  • Ticari Plaka Tahsis Belgesi ve/veya Özel İzin Belgesi ya da bu belgelere sahip olduğuna dair ilgili belediyelerden alınmış resmi yazı,
  • Güzergâh İzin Belgesi,
  • Ruhsat,
  • Oda Sicil Kayıt Belgesi/ Sicil Tasdiknamesi,
  • Bağlı olunan vergi dairesinden faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet Belgesi.

Bu belgelerin asılları ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı gerekmektedir.

2.Ticari yük ve eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar

Bu kapsamda istisnadan yararlanmak isteyenler;

 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Yetki Belgesi ve eki Taşıt Belgesi,
 • Ruhsat,
 • Oda Sicil Kayıt Belgesi/Sicil Tasdiknamesi,
 • Bağlı bulunulan vergi dairesinden alınan, faaliyet türünü de gösteren Mükellefiyet Belgesi

gibi belgeleri ibraz etmelidirler.

İstisna Uygulamasının Süresi

Düzenleme 07.09.2016 ile 30.06.2019 tarihleri arasında ilk edinimi yapılan araçlar için geçerlidir. 30.06.2019 tarihinden önce siparişi verilmiş ve sözleşme yapılmış olsa dahi bu tarihten sonra edinilen araçlar için istisnadan yararlanılması mümkün değildir.

İstisna Uygulaması

Düzenlemeden yaralanmak için yukarıda bahsedilen belgelerin hazırlanarak ÖTV mükellefine ibraz edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra Özel Tüketim Vergisi Kanunu (II) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğ’i ekinde bulunan ‘Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Verilecek Taahhütname’ (EK:10) düzenlenerek ÖTV mükellefine teslim edilir.

ÖTV mükellefleri ise bu tarz satışlarda düzenlenen faturada hesaplanan ÖTV’yi bedele dâhil etmez, bunun yerine faturada ‘ …Şasi Numaralı, … Plakalı Ticari Taşıtın Yenilenmesi Amacıyla, ÖTV Kanununun Geçici 7 inci Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı TL’dir.’ şerhini düşerler.

ÖTV beyannamesinin verildiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar söz konusu belgeler, taahhütname ve satış faturası ÖTV mükellefi tarafından vergi dairesine ibraz edilir. Yapılan tahkikat neticesinde ‘ÖTV Ödeme Belgesi’ mükellefe verilir.

Söz Konusu Taşıtların Devri

Yenilemeye konu edilen eski araçların, yeni taşıtın edinim tarihinden itibaren 2 tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şarttır. Söz konusu işlemlere ait belgelerin aynı süre dâhilinde vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstisna kapsamında temin edilen aracın devri ise, edinim tarihinden itibaren 3 tam yıl geçtikten sonra devrinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Fakat 3 tam yıl geçmeden devir edilirse, devir alan kişiden, ilgili faaliyet dışında tutulması durumunda ise istisnadan yararlanandan ÖTV tahsil edilir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sorabilirsiniz

 • f
  fariz tanboğa
  araç satışı gerçekleşince ötv den yararlanabiliyozmu
  VERGİALGI

  Maalesef yararlanamazsınız.

 • F
  Fazlı seyis
  ÖTV indirim taksi ticari plakayı araç ile 3 yolun dolmasına 3 ay kala satın almamız durumunda ötv indiriminin tamamınımı yoksa bi oranını mı ödüyoruz?
  VERGİALGI

  Tamamı ödenir.

Soru Sor