Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Yunus SÜRMELİ
Yunus SÜRMELİ
11948OKUNMA

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Yıllık Beyanname Üzerinden Hesaplanan Gelir Veya Kurumlar Vergisinden Mahsubu İçin Ödeme Şartı Var mıdır?

Gelir Vergisi Kanununun 121 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 44. maddelerinde; beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir/Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kesilmiş bulunan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan gelir/kurumlar vergisine mahsup edileceği, mahsubu yapılan miktarın gelir/kurumlar vergisinden fazla olması halinde aradaki farkın vergi dairesince mükellefe bildirileceği ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunacağı belirtilmiştir. 

Tevkif yoluyla kesilen vergiler üç yolla mahsup ve iadesi söz konusu olmaktadır. Bunlar; 

1- Beyanname üzerinde hesaplanan vergiden mahsup

Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir veya kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tevkif yoluyla kesilen verginin beyannameye dahil edilen gelir veya kazanca ilişkin olması gerekir.

 2- Diğer vergi borçlarına mahsup yoluyla iade

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.

 3- Nakden iade

Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın tebliğ hükmünde belirtilen tutarı geçmemesi halinde iade talebi, yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablo ile birlikte;

  • Ücret ve gayrimenkul sermaye iradına ilişkin olması halinde ücretlere ilişkin olarak işveren tarafından verilen ve kesintinin yapıldığını gösteren yazının, gayrimenkul sermaye iradına ilişkin olarak kira kontratının,
  • Menkul sermaye iradına ilişkin olarak kesintiyi yapan bankalar, özel finans kurumları, aracı kurumlar ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen ve vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin,
  • Serbest meslek kazancına ilişkin olarak vergilerin sorumlu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının,
  • Ticari kazançlar ve zirai kazançlara ilişkin olarak tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin,

İlgili kurumca onaylanan bir örneğinin dilekçeye eklenmesi koşuluyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir.

Tebliğ hükmünde görüldüğü üzere tevkif suretiyle kesilen vergilerin beyanname üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmesi veya diğer vergi borçlarına mahsup yoluyla iade edilmesi veya nakden iade edilmesi için ödenme şartı olmayıp tek istisnasının ticari kazançlar ve zirai kazançlara ilişkin olarak tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ancak ilgili vergi dairesine ödenmesi şartıyla nakden iadenin mümkün olacağıdır.

Dikkat edilmesi gereken husus ticari ve zirai kazançlara ilişkin tevkif yoluyla kesilen vergilerin ödenme şartı yalnız nakden iade durumunda aranacak olup diğer durumlarda tevkifatın yapılmış olması yeterlidir. 

193 Gelir Vergisi Kanunu
5520 Kurumlar Vergisi Kanununun
252 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor