Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Mustafa BALCI
12 Nisan 2021Mustafa BALCI
1105OKUNMA

Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz Uygulamalarında Yaşanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Onikilevha Yayınları, 360 sayfa, İstanbul, Kasım 2020.

Kamu alacağını koruyucu tedbirlerin başında teminat isteme ve ihtiyati haciz uygulamaları gelmekte olup, elinizdeki bu kitap hukuken tartışmalı olan pek çok konuyu gerek öğretideki görüşleri gerekse güncel 300'ün üzerinde yargı kararını ve naçizane çözüm önerilerimizi ihtiva etmektedir.

Çalışmanın birinci bölümünde; kamu alacağı ve kamu borçluları kavramları üzerinde durulmuş; çalışmanın ikinci bölümünde; teminat isteme ve ihtiyati haciz müesseseleri ile ilgili açıklamalara yer verildikten sonra, öğreti ve yargı uygulamasında hukuki tartışma içeren pek çok konu ayrıntılı olarak ele alınmış ve naçizane çözüm önerileri sunulmuş, çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise; teminat isteme ve ihtiyati haciz düzenlemelerinin hukuk devleti ilkesi ve mülkiyet hakkının korunması yönlerinden Anayasaya aykırı olup olmadığı konusu ele alınmış ve kanun maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı irdelenerek, konuya ilişkin kişisel görüşlere yer verilmiştir.

(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU (AMME) ALACAĞI VE KAMU BORÇLUSU KAVRAMLARI
I. KAMU ALACAĞI KAVRAMI
II. KAMU ALACAĞININ KAPSAMI
III. KAMU ALACAKLARININ SINIFLANDIRILMASI
A. Alacağın Aidiyeti Yönünden
B. Alacağın Niteliği Yönünden
C. Kanunlarında Tahsili Emval Kanunu veya 6183 Sayılı Kanun'a Atıf Yapılan Alacaklar
IV. KAMU BORÇLUSU KAVRAMI
A. Vergi Mükellefi/Yükümlüsü
B. Vergi Sorumluları
C. Kanuni Temsilciler
D. Tasfiye Memurları
E. Limited Şirket Ortakları
F. Kefiller
G. Mirasçılar
H. Yabancı Kişi veya Kurumların Temsilcileri
KAYNAKÇA

İKİNCİ BÖLÜM
TEMİNAT İSTEME VE İHTİYATİ HACİZ UYGULAMALARINDA YAŞANAN HUKUKİ SORUNLAR
I. TEMİNAT İSTEME
A. Teminat İsteme Sebepleri
B. Teminat İsteme Yetkisi
C. Teminat Tutarı
D. Teminat Verme Süresi
E. Teminat Gösterilebilecek Varlıklar
F. Teminatın Yetersiz Kalması ve Değiştirilmesi
G. Teminatın Nemalarının Durumu
H. Teminat İsteme İşleminin Dava Konusu Yapılması
I. Teminat İstenemeyecek Haller (Vergi Ziyaı Cezası Kesilemeyen Haller)
II. TEMİNAT İSTEME KONUSUNDA HUKUKİ TARTIŞMALAR
A. Vergi Ziyaı Cezası ve Kaçakçılık Cezasını Gerektiren Hallerin Birlikte Bulunmasının Gerekip Gerekmediği Tartışması
B. Yeni Bir Bakış Açısıyla 6183 sayılı Kanun'un 9'uncu Maddesi ve Teminat İsteme Nedenleri
C. 6183 sayılı Kanun'un 9'uncu Maddesi Kapsamında Teminat Kimlerden İstenebilir?
D. Vergi İncelemesine Başlanılmış Olması Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz İşlemi İçin Yeterli Midir?
E. Vergi İnceleme Memurunun Teminat İsteme Talebi Olmadan Tahsil Dairesince Teminat İstenilip İstenilemeyeceği
III. İHTİYATİ HACİZ
A. Tanımı, Kapsamı ve Mahiyeti
B. İhtiyati Haciz Sebepleri
C. İhtiyati Haciz Kararı Öncesinde İhtiyati Tahakkuk Kararı Alınması Gereken Haller
D. İhtiyati Haciz Kararının Alınması ve Yetkili Makam
E. İhtiyati Haczin Muhatabı
F. İhtiyati Haczin Uygulanma Süresi
G. İhtiyati Haciz Tutarı
H. İhtiyati Hacizde İstihkak İddiası
I. İhtiyati Haciz İşleminin Dava Konusu Yapılması
J. İhtiyati Hacize Karşı Açılacak Davada İspat Yükü
IV. İHTİYATİ HACİZ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN YAŞANAN SORUNLAR VE HUKUKİ TARTIŞMALAR
A. 6183 Sayılı Kanun'un 13'üncü Maddesinin 1'inci Ve 4'üncü Bentlerinin Yorumlanması Sorunu; 13'üncü Maddenin 1'inci Bendi Uyarınca Kamu Borçlusunun Diğer Borçları Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilir mi?
B. İhtiyati Haciz Kararı Öncesinde Teminat İstenilmesi Gerekliliği Var mı?
C. İhtiyati Haciz Kararı Almaya Yetkili Makam Sorunu
D. İhtiyati Haciz ve Teminat İsteme İşlemlerinin Kimler Hakkında Tesis Edilebileceği Sorunu
E. Tarhiyat Yapıldıktan Sonra Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz Kararları Alınıp Alınamayacağı Sorunu
F. İhtiyati Haciz Geçici Bir Koruma mı Sağlar?
G. Tarhiyata İlişkin Vergi Mahkemesi Kararlarının İhtiyati Haciz Kararına Etkisi
H. İhtiyati Hacze Karşı Açılacak Davada İleri Sürülebilecek İddialar Sınırlı Mı?
I. Teminat Olarak Gösterilen veya İhtiyati Haciz Kararı Alınan Alacağın Takibinin Ne Şekilde Yapılacağı Sorunu
J. Pos Cihazına ve Borçlunun Bankadaki Hesabına Geleceğe Dönük Olarak İhtiyati Haciz Uygulanabilir mi?
KAYNAKÇA

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
6183 SAYILI KANUN'UN TEMİNAT İSTEME (9/1) VE İHTİYATİ HACİZ (13/1) DÜZENLEMELERİNİN ANAYASAYA UYGUNLUĞU SORUNU
I. ANAYASAYA AYKIRILIK BAŞVURUSU VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
A. Anayasaya Aykırılığı İleri Sürülen Kanun Maddeleri
B. Başvuru Kararına Konu Uyuşmazlığın Özeti
C. İstanbul Altıncı Vergi Mahkemesinin Kararı
D. Anayasa Mahkemesi Kararı
II. HUKUKİ DEĞERLENDİRME
A. Vergi İncelemesine Başlanılmış Olması Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz İşlemi İçin Yeterli Midir?
B. Kanun Maddelerinin Hukuk Devleti İlkesi Yönünden Anayasaya Uygunluğu
C. Kanun Maddelerinin Mülkiyet Hakkı Yönünden Değerlendirilmesi
D. Anayasa Mahkemesi Kararında Tartışmalı Konuların Karara Esas Alınması

KAYNAKÇA
SONUÇ
EKLER