Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Melek ÖZ
Melek ÖZ
4279OKUNMA

Sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi

2000’li yılların başında sosyal medya, az bir kitle tarafında kullanılmaktaydı. Bugün ise sosyal medya platformları, gerek firmaların gerekse kişilerin önemli bir parçası haline geldi. Sosyal medya platformları ile birlikte birbirimizle iletişim kurma, boş zamanlarımızı değerlendirme ve haber alma şeklide değişti. Sosyal medya platformlarının sunduğu hizmetlerin her geçen gün  çeşitlenmesi ile birlikte kullanma sayısı ve platformlarda geçirdiğimiz zaman da artmaktadır. Öyle ki 2022 yılında elde edilen verilere göre dünya genelinde 4.75 milyar insan, sosyal medya platformlarını kullanmaktadır. Ayrıca sosyal medya platformlarının kullanıcı sayısının yanı sıra bu platformların kullanım süresi de artış göstermektedir. 2022 yılı sosyal medya istatistiklerine göre insanlar, tüm sosyal medya platformlarında günlük ortalama 2 saat 28 dakikalarını geçirmektedir. Bu denli önemli hale gelen sosyal medya platformları sadece birbirimizle iletişim kurmanın ötesine geçmiştir.

7338 sayılı Kanun ile sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik getirilen hükümler kapsamında inceleyeceğiz.

"Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası" konusu Gelir Vergisi Kanununun (GVK) mükerrer 20/B maddesinde düzenlenmiştir. “İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.” şeklindedir. Bu istisnasından faydalanmak için Türkiye’de Kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şartı getirilmiştir. Burada önemli nokta ise, Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmamasıdır.

İstisnadan faydalanabilecekler, faydalanma şartları ve istisna uygulamasında özellik arz eden durumlar vardır. İstisnadan, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecektir. Mükelleflerin tam veya dar mükellef olmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Elde edecekleri tüm hasılatı tahsil etmelerini teminen Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açmaları şarttır. Ayrıca “İstisna Belgesi” almaları gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV) yönünden baktığımızda;

  • 1/1 inci maddesinde, Türkiye'deki ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,
  • 17/4-a maddesinde, Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanunun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlerin KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanmaktadır.

Özetle, Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinden elde edilen kazanç GVK ve KDV göre istisnadır.

(1)Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü.
(2)Gelir İdaresi Başkanlığı, “Afyonkarahisar Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü, 35692 Sayılı Özelge 23.08.2022”.
(3) Gelir Vergisi Genel Tebliği(Seri No: 318).

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor