Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu

Eda KAYA BÜKÜLMEZ
06 Aralık 2020Eda KAYA BÜKÜLMEZ
9280OKUNMA

SGK Hacizleri, 7256 Sayılı Yasadan Faydalanılarak Nasıl Kaldırılabilir?

Bilindiği gibi, 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun ile 2020/Ağustos ayı ve önceki aylara ait olan ödenmemiş SGK alacakları 6, 9, 12 ve 18 taksit halinde yapılandırılabilecektir. (1)

Af kanunu hükümlerine göre, taksite bağlanan borçlar belirlenen taksit süreleri içerisinde düzenli olarak ödenmesi zorunludur. 

Yıl içerisinde iki kez taksitleri aksatabilme imkanı getirilmiştir. Bir takvim yılında aksatılan taksit sayısı ikiyi geçmemelidir.  Aksatılan taksitler en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı ile birlikte ödenmek zorundadır.

Netice itibariyle, ödemelerin düzenli yapılmış olması halinde, yapılan ödemelerin toplam borca nispeti dahilinde hacizlerin çözülmesi prensip olarak kabul edilmiştir.

SGK’ya olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş, vb) 6183 sayılı Kanunun 79. maddesine göre haciz konulmuş olan borçluların söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları durumunda üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar;

  • Peşin ödeme yolunun seçilmesi durumunda borcun tamamının ödenmesinin,
  • Taksitle ödeme yolunun seçilmesi durumunda ise, ilk taksitin ödenmesinden sonra kaldırılacaktır. Buna göre haciz kaldırmalarda ilk taksitin ödendiği tarihe kadar haczedilmiş paralar SGK hesaplarına aktarılmaktadır. 

Hak ve alacaklar üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasından önce üçüncü kişiler tarafından SGK hesaplarına aktarılan paralarda ise;

  • Kanunun yürürlük tarihinden önce aktarılmış ise cari usul ve esaslara göre,
  • Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında aktarılmış ise peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara, mahsup edilecektir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce haczedilip bu tarihten sonra Kurum hesaplarına aktarılan tutarın yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde ise söz konusu paralar kapsama girmeyen diğer alacaklara mahsup edilecektir.

Ayrıca, Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında gerek borçlulardan gerekse üçüncü kişilerden icra takip dosyasına yapılan her türlü cebri tahsilatlar peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecektir.

1) 7256 sayılı kanun 17.11.2020 gün ve 2020/45 sayılı SGK genelgesi.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor