Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
Yusuf Yalçın GÖKTÜRK
27793OKUNMA

Öğrencilere Verilen Burslar Gider Yazılabilir mi?

Yeni bir eğitim ve öğretim dönemi daha başlıyor. Ülkemizin geleceği çocuklarımıza şimdiden sağlıklı, mutlu ve verimli bir eğitim ve öğrenim yılı tüm velilere de kolaylıklar dilerim. Bu dönemde kimi hayırseverler ve bazı şirketlerin burs verdiği malumumuzdur. Peki, öğrenim giderlerini karşılamak amacıyla verilen bu burslar ticari kazancın tespitinde gider yazılabilir mi?

İşte cevabı;

Kurumlar vergisi Kanunumuzda,  safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış olup, ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancından hangi giderlerin indirileceği ise, Gelir Vergisi Kanununun 40'ıncı ve Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 28 inci maddesinin 2 nci bendinde, resmi ve özel müesseseler ile şahıslar hesabına Türkiye'de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar, gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "Ücretler" başlıklı (V) inci bölümünün "Evvelce Yapılan veya Gelecekte Yapılacak Hizmetler Karşılığında Yapılan Ödemeler"in yer aldığı (c) bendinde;

"Gelir Vergisi Kanununun 2361 sayılı Kanunla değişik 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 2 numaralı bendinde, "Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler"in ücret sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca, hizmet erbabına evvelce yapılan veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığı verilen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri uyarınca, bu bentlerde yazılı şartla müstesna tutulan tahsil ve tatbikat ödemeleri ve bu meyanda burslar, istisna hükmü gereğince gelir vergisine tabi tutulmayacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre; özel müessese ve şahıslar hesabına Türkiye'de tahsilde bulunan öğrencilere iaşe (yiyecek) ibate (barınma) ve tahsil gideri ile burs olarak yapılan ödemelerin; şirket tarafından gider olarak indirim konusu yapılabilmesi için;

  • Bursun işle ilgili olması, yani burs verilen kişilerin, okulu bitirdikten sonra burs veren işletmede hizmet yükümlülükleri nedeniyle çalışacaklarını gösterir bir sözleşmenin düzenlenmesi ve bu durumun vergi incelemesi sırasında inceleme elamanına kanıtlanması,
  • Burs verilecek öğrencilerin, Türkiye'nin her tarafından eğitim gören öğrencilerin katılabileceği bir yarışma sınavı sonunda kazanan kişilerden olması,
  • Verilen burs süresinin ve karşılanacak eğitim giderleri miktarının işin önemi ve genişliği ile orantılı olması, gerekmektedir.

Değerlendirme

Açıklamaya çalıştığımız mevzuat hükümlerine göre verilen bursun gider yazılabilmesi için bursu alanın eğitimi bittikten sonra ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine katkıda bulunması gerekmektedir. Diğer taraftan yukarıda belirtilen şartlara uymadan yalnızca yardım amacıyla hayırsever duygular ile verilen bursların gider olarak kabul edilmesi mümkün olmayıp kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 24.2.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.11.65-90 sayılı özelgesi, http://www.gib.gov.tr/node/96985

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor