Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Muhasebe ve Denetim

Yavuz AKBULAK
Yavuz AKBULAK
457OKUNMA

‘Muhasebe Tarihi’ bağlamında Dünya genelindeki önemli olaylar (Derleme)

‘Muhasebe Tarihi’ bağlamında Dünya genelindeki önemli olaylar (Derleme)

Aşağıda bugün bildiğimiz şekliyle muhasebenin gelişiminde önemli görünen tarihlerin kronolojik bir listesi bulunmaktadır. Bu tarihlerin tarihsel değeri nedeniyle muhasebe ile ilgilenen herkesin konuyu daha iyi anlamasını sağlayacağına inanılmaktadır. Geçmişten ve bugünden bakıldığında insan gelecekte neler olabileceğini daha iyi takdir eder.

MÖ 4500 Babil İmparatorluğu’nda vergiler alınıp toplanıyordu (…) Babil nüfuzu, onu, zamanında ticaretin ve işin merkezi haline getirmişti.

MÖ 3400 Mısır ve Keldani’de ilk numaralandırma sistemleri geliştirildi.

MÖ 3000 Çin abaküsü ve Peru kipu (quipu) gibi erken numaralandırma cihazları ortaya çıktı.

MÖ 2300 Babil tapınaklarında gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin maaş ödemelerini kaydetmek için kil tabletler kullanıldı.

MÖ 2285 Hammurabi Kanunu, Hammurabi’nin Babil’deki hükümdarlığı sırasında kabul edildi. Bu kanun, acentelik ve sözleşme hukukuna ve (ticari) işlemler için yazılı delil zorunluluğu ilkesine zemin hazırlamaktadır.

MÖ 2000 İç kontrolün ilk kaydı, Mısırlı bir saymanın tahıl toplama faaliyetleri bir kâtip tarafından kontrol edildiğinde kullanıldı.

MÖ 1000 Babil’de bir bankacılık firması olan Egibi and Sons’a ait kayıtlar bulundu.

MÖ 549 Bir ortaklığın sona ermesini ve hisselerin bölünmesini kaydetmek için bir kil tablet kullanıldı.

MÖ 542 Kil tabletler, bir ay içinde ödenmediği takdirde %20 faiz getirecek bir borç paranın kaydını gösteriyordu.

MÖ 400 Papirüs (kâğıt) ve Hint kamışı (kalem) kayıt tutma araçları olarak ilk kez Mısır’da ortaya çıktı.

MÖ 400 Yunanistan’da ticari işletmeler ve şirketler vardı.

MÖ 300 Yunan hükümetinde (…) Demosthenes tarafından yürütülen saymanlık pozisyonu (…) oluşturuldu.

MÖ 200 Eyalet valilerinin hesaplarını inceleyen Romalı bir yetkili olan “quaestor” (bakan, ilgilenen, görevli) pozisyonu oluşturuldu.

MÖ 200 Roma Cumhuriyeti’nde muhasebe, aile reisinin kullandığı sistemin genişletilmiş haliydi. Günlük gelirler ve harcamalar bir günlük deftere giriliyordu ve yani aylık olarak bir deftere kaydediliyordu.

MÖ 200 Yunanlılar, kira ve faizin gelir olduğunu gösteren “nakit giriş ve çıkış” kayıtları (cash receipts and disbursements records) tutuyorlardı; kurbanlar, ücretler ve eğlenceler gider olarak kaydedildi. Müsveddelerin, kredi mektuplarının (akreditiflerin) ve günlük defterlerin kullanımı yaygındı.

MÖ 100 Roma’da anonim şirketler vardı.

MS 5 Roma imparatoru Augustus ilk bütçeyi yaptı.

292 Roma imparatoru Diocletianus, her biri birkaç eyaletten oluşan ve finansal bilgileri Roma’ya bildiren merkezi olmayan piskoposluklar kurdu.

500 Roma’daki papalık hazinesi, emrinde bir veznedarın görev yaptığı bir sayman tarafından denetleniyordu. Gelirler için merkezi olmayan bir muhasebe sistemi mevcuttu. Çeşitli kilise üyelerinden tahsilatların alınması üzerine temsilciler bunu Roma’daki papalık hazinesine gönderdiler.

751 Araplar kâğıt yapımının sırrını Çinlilerden öğrendi.

800 Charlemagne, yıllık emtia envanteri gerektiren ünlü “Capitulare de Villis”i sipariş etti. Giderler ve gelirler ayrı defterlere kaydedilir ve bakiyesi krala gönderilirdi.

831 St. Ambrose Başrahibi ile Kıdemli Donnolo arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma bir “muhasebeci” tarafından imzalanmıştı.

850 Araplarda ondalık sayı sistemi kullanıldı.

1086 Conqueror William, tüm emtiaların kaydı olan Toplanma Defterini (Doomesday Book) yaptı. Bu kayıttan gelirler ve vergiler tespit edildi.

1096 Doğu ile ticareti teşvik eden ve “girişim” yoluyla kayıt tutmayı (record keeping by venture imperative) zorunlu kılan Haçlı Seferleri başladı.

1101-1134 I. Henry döneminde denetimler yapıldı.

1130 İngiliz Boru Rulosunun derlenmesine başlandı. Bu, kraliyete ödenmesi gereken vergilerin, borçların ve diğer yükümlülüklerin bir kaydıydı.

1150 Gayrimenkul muhasebesinde kullanılan muhasebe tarzı, halen gayrimenkul muhasebesinde geçerli olan “gelir ve harcama/masraf” (Charge and Discharge) yöntemiydi.

1150 Kambiyo senetleri (bills of exchange) ortaya çıktı.

1157 Venedik Bankası kuruldu. Bu dönemde bireysel girişimlerin yerini ortaklıklar yani ticari işletmeler alıyordu.

1164 İtalyan yasaları, muhasebecilerin belediyeler için Vergilendirilebilir Arazilere İlişkin Genel Yönetmeliklerin (General Regulations of Taxable Lands for municipalities) hazırlanmasına yardımcı olmalarını gerektiriyordu.

1200 Lonca üyesinin kayıt tutması gerekiyordu.

1202 Arap rakamları Avrupa’ya kitap halinde tanıtıldı.

1211 İtalya’nın Floransa kentindeki bir bankacılık kuruluşunun hesap defterlerinde “çapraz giriş” (cross entries) kaydı bulundu.

1280 Nakit işlemlerin günlüğü niteliğinde bir kayıt Papa III. Nicholas tarafından tutuldu.

1285 Pisa Komünü’nün defterlerini denetlemek üzere bir denetçi atandı.

1300 İşlem artık hikâye biçiminde kaydedilmiyordu. Benzer işlemler bir arada gruplandırıldı. Sayfalar toplandı ancak toplamlar ileriye aktarılmadı.

1316 Dublin şehrinin hesaplarının denetimi yapıldı.

1329-1360 Lübeck kasabasında Hermann & Johann Wittenborg adına Alman muhasebe defterleri tutuluyordu.

1334 Londra şehrinin hesapları, muhasebe konusunda daha önce bilinenden daha fazla beceri gösterdi.

1339 İtalyan tacir Peruzzi, çeşitli renklerde “defterler” (books of various colors) kullandı.

1340 Defter tutmada çift taraflı kayıt sisteminin ilk kaydı Cenova’da bulundu.

1345 Bonis Kardeşler (Fransa) ilk defa defteri kebir, yevmiye, emanet defteri (ledgers, journal, deposit book) kullandı.

1350 Üretim tesislerinde muhasebe dönemi, belirli bir miktardaki ürünü tamamlamak için gereken süreyi ifade ediyordu.

1377 Medici Bankası çift taraflı defter tutma yöntemini (double entry bookkeeping) kullandı.

1382 Dikey hesapların yerini alacak şekilde, sol tarafta borçlar ve sağ tarafta alacaklar olmak üzere yanal (lateral) hesaplar ortaya çıktı.

1400 Maliyet muhasebesine ilişkin ilk kanıt, İtalya’da yünün taranmasına dair “sipariş emri”ni (job order) ihtiva eden maliyet işleminde ortaya çıktı.

1406 Venedikli Soranzo Kardeşler sadece defter tutmakla kalmadı, aynı zamanda “Kâr ve Zarar” ve “Sermaye” (Profit and Loss and Capital) gibi hesapları da tuttu.

1430 Venedikli Barbarigo firması alfabetik indeksli defterleri kullandı.

1458 Benedetto Cortrugli’nin incelemesinin, Pacioli’nin çift taraflı defter tutmaya ilişkin el yazmasının öncüsü olduğu sanılmaktadır.

1482 Cenova’da defterler kapatıldı ve kâr yıllık bazda hesaplandı.

1484 Milano Dükü Grandaleozzo Maria Visconti, muhasebecisi Giovanni Longone’ya, Milano Muhasebecisi görevini soyundan gelenlere devretme konusunda yasal hak yetkisi verdi.

1494 Pacioli’nin muhasebe üzerine incelemesi “Aritmetik Toplamı, Geometri, Oranlar ve Orantılılık” (Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni, et Proportionalita) yayımlandı. Bu yayın, hâlihazırda birçok muhasebe tekniğinin temelini oluşturmaktadır.

1523 Heinrich Schreiber muhasebe üzerine ilk Almanca kitabı yayınladı.

1526 İtalyan yazar Tagliente, Pacioli’nin ilkelerini temel alan proforma girdiler içeren bir kitap yazdı.

1531 Arap rakamları Gottlieb’in bir muhasebe metninde kullanıldı.

1534 İtalyan yazar Domenico Manzoni de Pacioli’nin ilkelerini temel alan bir kitap yazdı.

1543 İlk İngiliz muhasebeci Hugh Oldcastle, muhasebe üzerine bir inceleme yazdı.

1543 Hollanda’da Jan Ympyn Christoffels, Pacioli ve Manzoni’ye dayanan bir kitap yazdı ve burada geçici mizan (trial balance) kavramını ilk kez tanıttı.

1581 İtalya’da ilk muhasebe birliği (first accounting association) kuruldu.

1586 Bir Benediktin keşişi olan Don Pietra, bir ticari işletmenin sahibinden ayrı ve farklı olduğunu düşünen ilk yazardı.

1588 Hollandalı Nicholas Petrie, bileşik günlük girişinin ilk kez yer aldığı bir inceleme yayınladı.

1588 Amortismanın kâr ve zarara yansıtılması fikrini ilk kez İngiltere’den John Mellis ortaya attı.

1594 Almanya’dan Passchier-Goessens, hesabın adını her defter sayfasının en üstüne yerleştirerek (muhasebe) defteri yeniden düzenledi.

1595 O sıralarda Flaman matbaacı ve yayıncı Plantin’in hesapları modern iş emri maliyet sisteminin birçok unsurunu içeriyordu. Basılan her kitap için ayrı maliyet hesapları tutuldu.

1600 “Hisselerin” satıldığı Hollanda Doğu Hint Adaları Şirketi (Dutch East Indies Company) kuruldu. Bu, pay sahiplerinin yönetimden ayrıldığına dair kanıtların başlangıcıdır.

1605 Hollandalı Simon Stevin, Mathematical Traditions (Matematik Hadiseleri) adlı kitabına katkıda bulundu; her yıl hesap kapatma konseptini başlattı; defterleri ayırdı ve defterlere yardımcı defterler yerleştirdi; belediye muhasebesinin temelini attı.

1624 Glasgow Tacirler Odası’nın (Merchants’ House of Glasgow) hesapları denetlendi.

1632 İngiltere’den I. Carpenter, günlük defterde görünen tüm kayıtların defteri kebirden geçmesi gerektiğini savunduğu bir kitap yazdı.

1636 Richard Dafforne (İngiltere), öğrenilmesi ve uygulanması gereken açıklayıcı girdiler sağlayan “Tacirin Aynası” (Merchant’s Mirror) kitabını yazdı.

1645 İskoçyalı George Watson, muhasebeyi tek geçim kaynağı olarak uygulayan ilk kişiydi.

1682 Boston’daki devlet okullarında muhasebe eğitimi verilmeye başlandı.

1683 Robert Colinson muhasebe üzerine ilk İskoç literatürünü yazdı.

1710 İngiltere’de fonlanmayan ulusal borcu devralmak üzere Güney Denizi Şirketi (South Sea Company) kuruldu. Şirketin başarısız olmasının (iflas) ardından finansal açıdan zarar gören birçok yatırımcı soruşturma talebinde bulundu. Kayıtları araştırmak üzere Parlamento tarafından bir mali müşavir olan Charles Snell atandı. Bu işlem, bir mali müşavir kiralanarak yatırımcıların kamu tarafından korunmasının başlangıcıdır.

1717 Thomas King (İngiltere) tarafından borç ve alacakların yer aldığı defterleri ayrı sayfalarda gösteren bir kitap yazıldı.

1719 John Vernon ilk İrlanda muhasebe metnini yazdı.

1720 Edinburg’da gelir ve gider (şarj ve deşarj) kayıtlarının sayfalarındaki toplamlar bir sonraki sayfaya aktarıldı.

1721 Güney Denizi macerasına benzeyen Mississippi Balonu (Mississippi Bubble) iflas etti.

1740 Boston’da işletme eğitimi ihtiyacı, müfredata muhasebeyi de dâhil eden özel yazarlık okulları (private writing schools) tarafından karşılandı.

1741 İskoçyalı John Mair, 50 yıldır standart olan ilk başarılı muhasebe metnini yazdı.

1742 Milano’daki Muhasebeciler Birliği, üyelerinden üstün düzeyde Latince ve hukuk bilgisine sahip olmalarını talep etti.

1773 Edinburgh’ta ilk kez yayınlanan rehber, muhasebeci olarak atanan 7 kişinin adını içeriyordu. Böylece muhasebe mesleği tanınmaya başlandı.

1775 Hamilton (İskoçya) yazdığı bir kitapta tahakkuk (accruals) kavramını tanıttı.

1789 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi, Hazine Bakanlığı’nı kuran ve bir denetçi ve kontrolör sağlayan bir yasayı kabul etti.

1790 İtalya’dan Charles Emmanuel III, “yeminli” muhasebecileri (chartered accountants), mali müşavirlerin görevlerini yerine getirmeye yetkili tek muhasebeciler olarak tanıdı. Bu eylem, kamu mesleğinde mesleki kısıtlamanın başladığının da kanıtıdır.

1792 Edward Thomas Jones (İngiltere), her kullanıcı için 5 dolar talep ettiği bir kitabın ve muhasebe sisteminin patentini aldı.

1794 Prusya Eyaleti, varlıkların bilançoda maliyet veya piyasadan düşük olan fiyatla (balance sheet at lower of cost or market) gösterilmesini zorunlu kılan bir yasa tasarısını yürürlüğe koydu.

1796 Philadelphia’dan William Mitchell, ilk Amerikan muhasebe metnini yazdı.

1800 Sütunlu günlük defter ilk kez Degrange’nin bir kitabında kullanıldı.

1805 Fransa’da Napolyon bir kararnameyle, bir muhasebecinin gerekli sınavı geçene ve onaylı bir muhasebecinin yanında üç yıl hizmet edene kadar çalışmasına izin verilmeyeceğini açıkladı ki; bu tür uygulama kısıtlamaları hâlâ geçerlidir.

1807 Mobilya satıcısı Cowperthwaite & Son firması, New York’ta Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk taksitli satış yöntemini (method of merchandising) tanıttı.

1811 İlk genel şirketler yasası (general corporation law) New York’ta kabul edildi.

1817 Payen (Fransa) maliyet muhasebesi üzerine bir kitap yazdı.

1817 Muhasebeciler İngiliz iflas davalarında yardım etmeye başladı.

1818 John Bennett New York’ta çift taraflı muhasebe (double entry bookkeeping) eğitimi verdi.

1825 Uruguay, Batı yarıkürede muhasebeyi yasal olarak tanıyan ve düzenleyen ilk ülke oldu.

1836 Papa Gregory XVI, papalık faaliyetleri ile ilgilenen mali müşavirlerin teknik konularda bir sınavı geçmeleri ve bir tez sunmaları gerektiğini emretti. Bu, muhasebe çalışmasında ilk kez bir tezin gerekli olduğu zamandı.

1836 Arjantin muhasebe uygulamasını düzenleyen yasayı çıkardı. Koşullar arasında Arjantin vatandaşlığı da vardı. Yalnızca sekiz muhasebecinin çalışmasına izin verildi.

1838 Boston ve Worcester Demiryolları yöneticileri, temettü (dividend) beyan etmeden önce ekipmanın tamir edilemeyecek şekilde bozulması ve yıpranması için 15 bin dolar ayırdı.

1841 Tappan & Company, yani günümüzün Dun & Brad caddesi, New York’ta düzenlendi.

1844 İngiliz Şirketler Yasası, 18. yüzyıldaki dolandırıcılıklardan bu yana ilk kez paylı (hisseli/anonim) şirketlere (stock companies) izin verdi.

1845 1845 tarihli İngiliz Şirketler Yasası tüm demiryollarının denetçilerine olanak sağladı. Bu denetçiler gerekirse muhasebeci çalıştıracaklardı.

1848 Peter Douff’un “Kuzey Amerika Muhasebecisi”, bilançonun rapor formunun (report form of balance sheet) erken bir öncülünü gösterdi.

1849 İngiliz İflas Yasası muhasebecilere birçok “tasfiye” (winding-up) işi sağladı.

1853 İlk muhasebe topluluğu, Britanya Adaları’nda, İskoçya Edinburgh’da kuruldu.

1854 Colburn’un Demiryolu Avukatı, “yenilemeyi karşılamak için her yıl meblağlar ayırarak” yıpranmanın tanınmasını teşvik etti.

1857 Almanya’daki stoklar maliyet veya piyasa fiyatının daha düşük (lower of cost or market) değeriyle değerlendi.

1860 Price & Waterhouse firması Londra’da kuruldu.

1861 Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk gelir vergisi yasası (income tax law) İç Savaş sırasında çıkarıldı.

1862 1862 tarihli İngiliz Şirketler Yasası, tüm şirketlerin bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini önerdi.

1867 Glasgow, Edinburgh ve Aberdeen İskoç Toplulukları, sınavları standartlaştırmak ve Sertifikalı (Yeminli) Mali Müşavirler (Chartered Accountants) için genel bir inceleme kurulu oluşturmak üzere bir anlaşma imzaladı.

1870 İlk İngiliz muhasebeciler topluluğu olan Liverpool Anonim Muhasebeciler Topluluğu (Incorporated Society of Liverpool Accountant) kuruldu.

1879 Kanada (Montreal), mali müşavirliği tanıyan ilk İngiliz kolonisiydi.

1879 İngiltere’deki Davidson v. Gillis davasında mahkeme, varlığın yerini almasıyla ilgili olarak amortisman fonuna/ödeneğine (allowance for depreciation) destek verdi.

1880 İngilizler, Edinburgh’da 1853'ten beri kullanılan Yeminli Mali Müşavir (Chartered Accountant; C.A.) terimini benimsedi.

1880 Muhasebeciler Enstitüsü (Londra), Kraliyet Tüzüğü (Royal Charter) ile İngiltere ve Galler’deki Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (Institute of Chartered Accountant) olarak birleştirildi.

1881 Joseph Wharton, daha sonra Pensilvanya Üniversitesi’nin bir parçası olacak olan ilk Amerikan üniversite işletme okulunu kurdu.

1882 New York’ta Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Enstitüsü (Institute of Accountants & Bookkeepers) kuruldu.

1882 İngiltere’de yeminli mali müşavirlere ilk sınav zorunluluğu getirildi.

1883 Barrow, Wade ve Guthrie’nin muhasebe firması New York’ta kuruldu.

1883 Wharton Finans ve Ticaret Okulu’nda (Wharton School of Finance & Commerce) müfredatın bir parçası olarak bir muhasebe dersi sunuldu.

1885 Anonim Muhasebeciler ve Denetçiler Derneği (Society of Incorporated Accountants and auditors), 1885 Şirketler Yasası uyarınca tescil edildi.

1887 Amerikan Mali Müşavirler Birliği (American Association of Public Accountants) New York’ta kuruldu.

1891 Price Waterhouse & Co ve Barrow, Wade ve Guthrie’nin muhasebe firmaları Chicago, Illinois’de ofisler kurdu.

1892 Amerikan Mali Müşavirler Birliği, New York Üniversitesi Naiplerinin (Regents of New York University) yetkisi altında bir gece muhasebe okulu başlattı, ancak okul başarısız oldu.

1894 Yüksek Mahkeme, Pollock - Farmers’ Loan & Trust Company davasında, gelir vergisi yasasının, nüfus ile orantılı olmadıkça hiçbir vergi konulamayacağı hükmünü ihlal eden bir vergi olması nedeniyle geçersiz olduğuna karar verdi.

1895 Haskins & Sells’in muhasebe firması New York’ta kuruldu.

1895 Hollanda Muhasebeciler Enstitüsü kuruldu.

1896 Bir komisyon, şu anda çoğu eyalet yasasında yer alan Tekdüzen Kıymetli Evrak Yasasını (Uniform Negotiable Instruments Act) onayladı.

1896 İlk Alman Topluluğu kuruldu.

1896 New York yasama organı kamu muhasebesini düzenleyen bir yasa tasarısını kabul etti. “C.P.A.” unvanı New York Üniversitesi tarafından uygulanan mesleki sınavla elde edilecekti. Bu yasa tasarısı, takip edecek çeşitli eyalet yasa tasarıları için model teşkil etti.

1897 İlk Eyalet CPA Derneği New York’ta kuruldu.

1898 Şikago ve Kaliforniya Üniversiteleri, ticaret okullarını (fakülte) kurdu.

1899 Pensilvanya, muhasebe uygulamalarını düzenleyen bir muhasebe yasasını kabul etti.

1899 Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ilk kadın CPA tanındı.

1900 New York Üniversitesi’nde Ticaret, Muhasebe ve Finans Okulu kuruldu.

1900 1900 tarihli İngiliz Şirketler Yasası, denetçilerin defterleri denetlemesini zorunlu kıldı. Denetçiler hissedarlar tarafından seçilmişti.

1902 İngiltere’de muhasebe koşullarını ve ilkelerini standartlaştırmak için Yeminli Mali Müşavirlerden oluşan bir komite kuruldu.

1902 Lybrand, Ross Bros. and Montgomery firması New York’ta kuruldu.

1902 ABD’de Mali Müşavirler Dernekleri Federasyonu (Federation of Societies of Public Accountants) kuruldu ki; başlıca amacı muhasebeyi düzenleyen federal bir yasanın geçişini sağlamaktı.

1902 İlk önemli konsolide bilanço U. S. Steel unvanlı firma tarafından yayınlandı.

1903 Ernst & Ernst firması Cleveland’da kuruldu.

1903 İlk Belçika Topluluğu kuruldu.

1904 İlk Uluslararası Muhasebeciler Kongresi (International Congress of Accountant) St. Louis’de düzenlendi.

1904 Pensilvanya Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde maliyet muhasebesi (cost accounting) öğretilmeye başlandı.

1904 Viyana’daki ilk muhasebe derneğinin adı “Viyana Muhasebe Uzmanları Derneği” (College of Expert Accountants in Vienna) idi.

1905 1902 yılında kurulan Mali Müşavirler Dernekleri Federasyonu, 1887’de kurulan Amerikan Mali Müşavirler Birliği ile birleşti. Dernek, mali müşavirliğin federal düzenlemesini savundu.

1905 Muhasebe Dergisi’nin (Journal of Accountancy) ilk sayısı yayımlandı.

1905 Bu yıl, kamu hizmetleri için tek tip hesap sistemleri kuran eyalet yasalarının başlangıcı oldu.

1906 Tekdüzen Satış Yasası (Uniform Sales Act), Tekdüzen Eyalet Yasaları Komisyonu (Commission on Uniform State Laws) tarafından onaylandı.

1906 New York Üniversitesi’nde muhasebe sistemleri öğretilmeye başlandı.

1907 Hazine Bakanlığı tek kayıttan çift kayıt sistemine (from single entry to double entry bookkeeping) geçti.

1907 Muhasebe mesleği mesleki davranış kurallarını oluşturmaya başladı.

1908 Sprague Muhasebe Felsefesi’ni (The Philosophy of Accounts) yazdı.

1908 Cole, Hesaplar-Anlamı ve Yorumlanması’nı (Accounts-Their Construction and Interpretation) yazdı. “Nereden Geldi-Nereye Gitti” konusunda açıklama yapıldı. Satışlar ve satın almaların net olarak belirlenmesi ve kaybedilen indirimlerin (kayıtlarda) gösterilmesi savunuldu.

1909 Henry Rand Hatfield, Modern Muhasebe’yi yazdı.

1909 Gelir ile ölçülen ilk ABD şirketler tüketim vergisi yasası yürürlüğe girdi.

1909 Danimarka, etik kuralların ihlal edilmesi durumunda muhasebe uygulamasını yasaklama hakkını saklı tutarak muhasebe uygulamasına izin verdi.

1910 Massachusetts, eyaletteki tüm tasarruf bankalarının yılda bir kez CPA’lar tarafından denetlenmesini zorunlu hale getirdi.

1910 Pensilvanya Üniversitesi muhasebe alanında lisans diploması verdi. New York Üniversitesi muhasebe alanında yüksek lisans derecesi teklif etti.

1911 Kansas, menkul kıymet aracı kurumlarının lisanslanmasını (licensing of securities brokers) gerektiren bir “Mavi Gökyüzü” yasasını (Blue Sky law) kabul etti.

1912 Montgomery, Dış/Bağımsız Denetim Teorisi ve Uygulaması’nı (Auditing Theory and Practice) yazdı.

1913 On Altıncı Değişiklik yürürlüğe girdi.

1913 Gelir Yasası (Revenue Act) 03 Ekim 1913 tarihinde kabul edildi (...) ve 01 Mart 1913 tarihinden itibaren geçerli oldu.

1913 Federal Reserve bankacılık sistemi kuruldu.

1914 Tekdüzen Ortaklık Yasası (Uniform Partnership Act), Tekdüze Eyalet Yasaları Komisyonu tarafından onaylandı.

1916 Amerikan Muhasebe Üniversite Eğitmenleri Birliği Columbus, Ohio’da düzenlendi.

1916 Amerikan Mali Müşavirler Birliği (American Association of Public Accountans), adını Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü (American Institute of Accountants) olarak değiştirdi.

1916 İlk emlak vergisi (estate tax) yürürlüğe girdi.

1917 1917 tarihli Gelir Yasası ilk aşırı kâr vergisini uygulamaya koydu.

1917 Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü ve Federal Rezerv Kurulu, denetim ve denetim raporunun standartlaştırılması amacıyla “Bilançoların Hazırlanması için Onaylanmış Yöntemler”i (Approved Methods for Preparation of Balance Sheet Statements) yayınlamak üzere işbirliği yaptı.

1917 Roy B. Kester, Muhasebe Teorisi ve Uygulaması’nı yazdı.

1917 İlk Uluslararası Muhasebeciler Derneği (Association of International Accountants-AIA) sınavı yapıldı.

1918 Tekdüzen Şartlı Satış Yasası (Uniform Conditional Sales Act), Tekdüze Eyalet Yasaları Komisyonu tarafından onaylandı.

1919 Ulusal Maliyet Muhasebecileri Birliği, Buffalo, New York’ta organize edildi.

1919 Landell - Lybrand davası, muhasebecinin, üçüncü şahısla herhangi bir sözleşme olmadığından, ağır ihmal (grossly negligent) yapmadığı sürece üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğunun bulunmadığına işaret etti.

1919 Illinois Üniversitesi’nde bir muhasebe birliği olan Beta Alpha Psi kuruldu.

1919 İngiliz kadınların Yeminli Mali Müşavir olmalarına izin verildi.

1919 A. C. Littleton, Temel Muhasebe’yi (Elementary Accountig) yazdı.

1920 Federal Güç Komisyonu Yasası düzenleyici muhasebeyi uygulamaya koydu.

1921 Amerikan CPA Derneği Washington’da düzenlendi.

1921 1921 tarihli Gelir Yasası, emtia/stok fiyatlandırma aracı olarak maliyet veya piyasadan düşük olanın kullanılmasına (use of the lower of cost or market as a means of pricing inventory) izin verdi.

1921 New Mexico, kamu muhasebesi yasasını (public accounting statute) tanıyan 48. eyalet oldu.

1921 İlk Muhasebeciler Endeksi yayımlandı.

1921 Devlet Saymanlığı (Government Accounting Office) kuruldu.

1922 Federal bütçe sistemi açıldı.

1922 Porto Riko Muhasebeciler Enstitüsü kuruldu.

1923 Columbia Bölgesi, Alaska, Hawaii ve Filipin Adaları CPA yasalarını kabul etti.

1923 Amerikan Üniversite Öğretim Eğitmenleri Derneği ve Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü eğitimle ilgili komiteler kurdu.

1924 Vergi Temyiz Kurulu (Board of Tax Appeals), 1924 tarihli Gelir Yasası ile kuruldu.

1924 Alabama CPA yasası, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı.

1925 Michigan, muhasebecilere müşterileri ile ayrıcalıklı iletişim kurma hakkını verdi.

1926 Muhasebe İncelemeleri dergisi (Accounting Review) üç ayda bir yayımlandı.

1926 1926 tarihli Gelir Yasası, taksitli satışlardan elde edilen gelirin raporlanması için özel bir yöntem sağladı.

1927 Ipswich Mills - Dillon davasında mahkeme, iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, mali müşavirlerin çalışma kâğıtlarının tek sahibi olduğuna karar verdi.

1927 Fransa’da muhasebe yasal olarak tanındı.

1927 Almanya’da vergi idaresi muhasebecilerine şirket defterlerini vergi amaçlı inceleme hakkı veren yasa çıkarıldı.

1928 New York, 01 Ocak 1938 tarihinden sonra CPA adayının üniversite mezunu olmasını zorunlu kılan bir yasayı kabul etti.

1929 Uluslararası Muhasebeciler Derneği (Association of International Accountants-AIA), mesleki davranış kurallarını belirledi.

1930 Ulusal İnşaat Denetçileri Birliği (National Association of Construction Auditors-NACA) “Konusal Dizin” yayınlandı.

1931 Kontrolörler Enstitüsü’nün ilk bölümü, New York’ta kuruldu.

1931 Ultramares v. Touche davasında, muhasebeciler ağır ihmal nedeniyle üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutuldu (...).

1932 New York Menkul Kıymetler Borsası (New York Stock Exchange), borsada işlem gören tüm şirketlerin bağımsız muhasebecilerinin beyanlarını zorunlu kıldı.

1932 1932 tarihli Gelir Yasası ile bağış/hediye vergisi (gift tax) getirildi.

1933 1933 tarihli Federal Menkul Kıymetler Yasası (Federal Securities Act), halka arz edilen ve eyaletler arası ticarette veya posta yoluyla satılan menkul kıymetlerle ilgili bilgilerin kamuya açıklanmasını zorunlu kıldı. Kayda alma beyanları gerekliydi.

1934 Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Securities and Exchange Commission-SEC) kuruldu.

1934 Menkul kıymetlerin ulusal bazda ve tezgâh üstü alım satımını düzenlemek amacıyla Menkul Kıymetler ve Borsa Kanunu (Securities and Exchange Act) kabul edildi. Kanun kayda alma bildirimlerini gerektiriyordu.

1934 İflas Kanununun kurumsal yeniden yapılanma prosedürünü belirleyen “77B” no.lu maddesi kabul edildi.

1934 Belediye Muhasebesi Ulusal Komitesi (National Committee on Municipal Accounting) kuruldu.

1935 İşveren ve çalışanın maaş bordrosu kesintilerini öngören Sosyal Güvenlik Yasası (Social Security Act) çıkarıldı.

1935 Kamu Hizmetleri Holding Şirketi Yasası (Public Utility Holding Company Act) kabul edildi.

1936 Ayrımcı fiyatlandırmayı yasaklayan Robinson-Patman Yasası kabul edildi.

1936 Amerikan Muhasebe Derneği’nin (American Accounting Association-AAA) Kurumsal Mali Tabloların Temelini Oluşturan Muhasebe İlkelerine İlişkin Geçici Beyanı (Tentative Statement of Accounting Principles Underlying Corporate Financial Statement) yayınlandı.

1937 SEC ilk muhasebe bültenini yayınladı.

1938 Adil Çalışma Standartları Yasası (Fair Labor Standards Act), ayrıntılı maaş bordrosu kayıtlarının beş yıl süreyle saklanmasını zorunlu kıldı.

1938 İflas Kanununda değişiklik yapan Chandler Kanunu yürürlüğe girdi.

1939 1939 tarihli Gelir Yasası, stok maliyetlemede son giren ilk çıkar (last-in-first-out; LIFO) yönteminin kullanılmasına izin verdi.

1939 McKessons Robbins Davası denetim prosedürlerinin güçlendirilmesiyle sonuçlandı.

1939 Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü, Dış/Bağımsız Denetim Prosedürlerine ilişkin Muhasebe Araştırma Bültenleri ve Beyanlarını (Accounting Research Bulletins and Statements on Auditing Procedures) yayınlamaya başladı.

1939 Yatırım Fonu Senetleri (Katılma Belgeleri) Yasası (Trust Indentures Act) yürürlüğe girdi.

1940 İç Denetçiler Enstitüsü (Institute of Internal Auditors) kuruldu.

1940 1940 tarihli Yatırım Ortaklıkları Yasası (Investment Company Act), yatırım şirketlerini Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na kaydettirdi.

1940 Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, S-X Düzenlemesini yayınladı.

1940 1940 tarihli İkinci Gelir Yasası aşırı kazanç vergisi (excess profits tax) getirdi.

1941 Amerikan Muhasebe Birliği, 1936 tarihli Kurumsal Mali Tabloların Temelini Oluşturan Muhasebe İlkeleri Tablosunu (1936 Statement of Accounting Principles Underlying Corporate Financial Statements) revize etti.

1941 New York Üniversitesi Federal Vergilendirme Enstitüleri’nin ilki düzenlendi.

1942 Vergi Temyiz Kurulu’nun adı, Amerika Birleşik Devletleri Vergi Mahkemesi olarak değiştirildi.

1942 Federal Hükümete sunulan raporları ve anketleri azaltmak ve basitleştirmek için Federal Raporlar Yasası (Federal Reports Act) kabul edildi.

1942 Fiyat kontrolleri yasalaştı. Yeniden müzakere yasaları kabul edildi.

1943 Gelir vergisi yasasına stopaj hükümleri eklendi.

1944 Daha iyi profesyonel ilişkileri teşvik etmek için Ulusal Avukatlar ve Yeminli Mali Müşavirler Konferansı kuruldu.

1945 Aşırı kazanç/kâr vergisi kaldırıldı.

1945 George yasasıyla kamu şirketlerinin (government corporations) kapsamlı denetimini sağladı. Genel Muhasebe Ofisi’nde Kurum Denetimleri Dairesi (Corporation Audits Division of the General Accounting office) oluşturuldu.

1946 Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü, Thomas Leland editörlüğünde Çağdaş Muhasebe’yi (Contemporary Accounting) yayınladı.

1947 Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü ve Rockefeller Vakfı, İşletme Gelirleri Çalışma Grubu’na (Business Income Study Group) sponsor oldu.

1947 Çalışma Yönetimi İlişkileri Yasası (Taft-Hartley), tüm işçi sendikalarının finansal tablo hazırlamasını zorunlu kılarak kabul edildi.

1947 Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü, Denetim Prosedüründe Örnek Olaylar (Case Studies in Auditing Procedure) kitabını yayınlamaya başladı.

1948 Amerikan Derneği, Kurumsal Finansal Tabloların Temelini Oluşturan Muhasebe Kavramları ve Standartlarını (Accounting Concepts and Standards Underlying Corporate Financial Statements) yayınladı.

1948 Amerikan Derneği, maliyet muhasebesinin temel kavramlarına ilişkin geçici bir açıklama yayınladı.

1948 Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü yıllık kurumsal rapor anketlerini yayınlamaya başladı.

1948 İç Denetçiler Enstitüsü, İç Denetçinin Sorumlulukları’nı (Responsibilities of the Internal Auditor) yayınladı.

1948 Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü, muhasebecinin görüşüne ilişkin olarak 23 No’lu Denetim Prosedürü Beyanlarını yayınladı.

1949 İlk Amerikalararası Muhasebe Konferansı, San Juan, Porto Riko’da düzenlendi.

1950 Yeniden aşırı kazanç vergisi çıkarıldı.

1951 Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Düzenleme S-X’i kapsamlı bir şekilde revize etti.

1951 Federal Hükümet Muhasebeciler Birliği (Federal Government Accountants Association) kuruldu.

1951 Edinburgh’daki Muhasebeciler Derneği (Society of Accountants), Glasgow’daki Muhasebeciler ve Aktüerler Derneği (Society of Accountants and Actuaries) ve Aberdeen’deki Muhasebeciler Derneği (Society of Accountants) birleşerek İskoçya Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü’nü (Institute of Chartered Accountants) oluşturuldu.

1951 Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü, Denetim Prosedürlerine İlişkin Beyanlarına dair bir kodifikasyon (codification of their Statements on Auditing Procedures) yayınladı.

1953 Amerikan Muhasebeciler Enstitüsü, CPA El Kitabı’nı yayınladı ve ayrıca Muhasebe Araştırma Bültenlerini revize edip yeniden yayınladı.

Yukarıdaki bu listenin her şeyi kapsamadığı kabul edilmektedir. Sonuç olarak, okuyucunun önemli bulabileceği her türlü eklemeyi takdir etmeliyiz. Oldukça açık nedenlerden dolayı, 1920 yılından sonra hiçbir ders kitabı listelenmemiştir.

Bu tarihlerin bazı okuyucular için tartışmalı olabileceğinin farkında olsak da, muhasebe tarihindeki önemli olayları listelemenin iyi bir “atlama yeri” olduğunu düşünüyoruz. Bazı okuyucuların bu tarihlerin doğruluğu, eksiksizliği ve önemi ile ilgili herhangi bir yorumu, eleştirisi, önerisi veya görüşü varsa, yazarlar bunları Ohio Devlet Üniversitesi, Columbus 10, Ohio’daki Muhasebe Departmanına göndermekten memnuniyet duyacaktır.

1954 Anonim Muhasebeciler ve Denetçiler Birliği’nin (Society of Incorporated Accountants and Auditors) adı, Anonim Muhasebeciler Birliği/Derneği (Society of Incorporated Accountants) olarak değiştirildi.

1955 Anonim Muhasebeciler Derneği ve ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-İngiltere ve Galler’deki Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü) birleşme şartlarını kabul etti. Dernek üyeleri dağılacak ve ICAEW, ICAS (Institute of Chartered Accountants of Scotland-İskoçya Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü) veya ICAI’ye (Institute of Chartered Accountants of India-Hindistan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü) katılacak.

1957 Anonim Muhasebeciler Derneği tasfiye edildi.

1957 Anonim Muhasebeciler Derneği üyeleri ICAEW, ICAI ve ICAS’a üye oldular.

1958 Artık unvanı Malezya Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (Malaysian Institute of Certified Public Accountants-MICPA) olan Malayan Yeminli Mali Müşavirler Birliği (Malayan Association of Certified Public Accountants) kuruldu. Yedi kurucu üyeden dördü ICAEW Yeminli Mali Müşavirleriydi: Harold Roger Villiers, Yeoh Cheang Kang, Chow Hin Yong ve Herbert Kitchener Franklin.

1959 Mimar William Whitfield, Yeminli Mali Müşavirler Salonunu büyük toplantılar için bir Büyük Salon ekleyerek genişletmek üzere görevlendirildi.

1961 Uygulayıcı ve Ticari Muhasebeciler Derneği (Association of Practising and Commercial Accountants), Britanya Muhasebeciler ve Denetçiler Birliği’ne (British Association of Accountants and Auditors) bağlı olarak birleştirildi.

1963 ICAEW Yeminli Mali Müşaviri Richard Vaughan, 16 Mayıs 1963 tarihinde Ulusal Hizmetten resmi olarak ihraç edilen son kişi oldu.

1964 ICAEW Konseyi, eğitim ve öğretim politikalarını yeniden değerlendirmek için bir komite kurdu.

1967 Artık şirketlerin yasal kâr ve zarar cetvelinde satış rakamı yayınlaması gerekmektedir.

1968 ICAEW mesleğe iki büyük değişiklik önerdi. İlki, ICAEW, ICAS, ICAI, Yeminli Mali Müşavirler Birliği (Association of Certified Corporate Accountants), Maliyet ve Ticari İşletme Muhasebecileri Enstitüsü ile Belediye Haznedarları ve Muhasebeciler Enstitüsü’nün (Institute of Cost and Works Accountants and the Institute of Municipal Treasurers and Accountants) İngiltere ve Galler, İskoçya ve İrlanda’daki üç coğrafi Enstitü halinde birleşmesidir. İkincisi ise, yeterlilik sayısının ikiye düşürülmesidir: Yeminli Mali Müşavir (yüksek nitelikli; signifying highly qualified) ve Lisanslı Muhasebeci (daha az nitelikli; less qualified).

1970 Albert Hall’daki ortak toplantıda meslek organlarının birleştirilmesi ve yeterlilik yapısının değiştirilmesine yönelik öneriler tartışıldı. Rakipler buna karşı konuştu ve masrafları kendilerine ait olmak üzere her üyenin aleyhinde oy kullanmasını sağladı. Postayla yapılan oy kullanmayı kazandıkça ve teklifler başarısız oldukça, çabaları meyvesini verdi.

1970 Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndaki (Chartered Accountants’ Hall) genişletilmiş ve yeni bina, Majesteleri Kraliçe Elizabeth tarafından açıldı.

1971 Yeminli ve Kurumsal Müşavirler Derneği’nin (Association of Certified and Corporate Accountants) adı Yeminli Mali Müşavirler Derneği (Association of Certified Accountants) olarak değiştirildi.

1973 Maliyet ve Ticari İşletme Muhasebecileri Enstitüsü, Maliyet ve Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (Institute of Cost and Management Accountants) olarak yeniden adlandırıldı.

1973 Belediye Saymanları ve Muhasebeciler Enstitüsü, Yeminli Kamu Maliyesi ve Muhasebesi Enstitüsü (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy-CIPFA) olarak yeniden adlandırıldı. Denetçiler Fakültesi, İngiliz Muhasebeciler ve Denetçiler Birliği’ne (British Association of Accountants and Auditors) dâhil edildi. Uluslararası Muhasebeciler Birliği (International Association of Book-keepers) kuruldu.

1974 Muhasebe Organları Danışma Komitesi (Consultative Committee of Accountancy Bodies-CCAB), muhasebe organlarının çoğalması sorununu kısmen çözerek ve çabaların koordinasyonuna yardımcı olarak kuruldu. Şirket Muhasebecileri Enstitüsü (Society of Company Accountants), Şirket ve Ticari Muhasebeciler Derneği (Society of Company and Commercial Accountants) olarak yeniden adlandırıldı.

1977 Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of Accountants-IFAC) kuruldu.

1978 Finans ve Muhasebe Teknisyenleri Derneği (Association of Technicians in Finance and Accounting-ATFA), ICAEW, ICMA ve CIPFA’nın desteğiyle kuruldu.

1980 ICAEW’nin kuruluşunun yüzüncü yılı. ICAEW Yüzüncü Yıl Şükran Günü Töreni St. Paul Katedrali’nde düzenlendi. Royal Festival Hall’da üç günlük ICAEW Yüzüncü Yıl Konferansı açıldı. HM Queen Elizabeth II ve Edinburgh Dükü konferansta bir resepsiyona katıldı. Kraliçeye, Enstitü’nün arması ve Yeminli Mali Müşavirler Salonu’nun mimarisinden alınan detayların yer aldığı, 2 bin adet ince porselen tabaktan oluşan özel sınırlı sayıda üretilen 1 Numaralı Yüzüncü Yıl Plakası takdim edildi. Açılış konuşmacısı Maliye Şansölyesi Rt. Hon. Sir Geoffrey Howe idi. İngiliz Muhasebeciler ve Denetçiler Birliği, Şirket ve Ticari Muhasebeciler Derneği’ne dâhil edildi. Muhasebe Teknisyenleri Derneği (Association of Accounting Technicians-AAT), Muhasebe Personeli Enstitüsü (Institute of Accounting Staff-IAS) ile Finans ve Muhasebe Teknisyenleri Derneği’nin (Association of Technicians in Finance and Accounting-ATFA) birleştirilmesiyle kuruldu.

1983 ICAEW’nin Milton Keynes’teki yeni binası Gloucester House (Londra’daki City House ve St. Alphage House ofislerinin yerini alan) tamamlandı.

1984 ICAEW’nin Profesyonel Hizmetlerin Tanıtımı ve Reklamına ilişkin revize edilmiş yönergeleri yürürlüğe girdi. Değişiklikler arasında üyelerin ilk kez hizmetlerinin gazete ve diğer medya organlarında kamuya duyurulmasına izin verilmesi de yer alıyor. Gloucester House, Gloucester Dükü Ekselansları tarafından resmi olarak açıldı. Yeminli Mali Müşavirler Birliği’nin adı Yeminli Mali Müşavirler Derneği olarak değiştirildi.

1986 Maliyet ve Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü, Yeminli Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (Chartered Institute of Management Accountants-CIMA) olarak yeniden adlandırıldı.

1990 Şirket ve Ticari Muhasebeciler Derneği, Şirket Muhasebecileri Enstitüsü (Institute of Company Accountants) olarak yeniden adlandırıldı.

1996 Yeminli Muhasipler Birliği (Chartered Association of Certified Accountants), Yeminli Mali Müşavirler Birliği (Association of Chartered Certified Accountants-ACCA) olarak yeniden adlandırıldı.

2001 Bir zamanların küresel enerji ticareti devi Enron, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Bölüm 11 iflas işlemleri kapsamında koruma başvurusunda bulundu.

2002 Enron Denetçisi Arthur Andersen, Houston ofisindeki personelin Enron Denetimiyle ilgili belgeleri parçaladığını ve e-postaları sildiğini açıkladı. Andersen, Adalet Bakanlığı tarafından Enron’un Muhasebesine ilişkin soruşturmayla ilgili olarak adaleti engellemeyle suçlandı. Uluslararası Muhasebe Standartları (International Accounting Standards) Avrupa Birliği tarafından 2005 yılı geçiş hedefiyle benimsenmiştir. ABD’li Andersen, Enron’un çöküşüyle ilgili olarak adaleti engellemekten suçlu bulundu. Sarbanes-Oxley Yasası, Enron skandalının ardından ABD’de kabul edildi. Suç Gelirleri Yasası (Proceeds of Crime Act), muhasebecilerin müşterileri hakkındaki şüphelerini Ulusal Kriminal İstihbarat Servisi’ne (National Criminal Intelligence Service-NCIS) bildirmemelerini suç saymaktadır.

2003 Birleşik Krallık Hükümeti, Finansal Raporlama Konseyi’nin (Financial Reporting Council-FRC), birleşik, bağımsız bir Birleşik Krallık düzenleyicisi oluşturmak amacıyla Muhasebe Vakfı’nın işlevlerini üstleneceğini duyurdu. İcracı olmayan Direktörlerin rolüne ilişkin Higgs Raporu yayınlandı. Şirket Muhasebecileri Enstitüsü, Uluslararası Muhasebeciler Birliği ile birleşti.

2004 Sürdürülebilirlik Muhasebesi (Accounting for Sustainability-A4S), Galler Prensi tarafından kuruldu. Finansal Raporlama Konseyi (FRC), Ticaret ve Sanayi Bakanı tarafından 2003 yılında açıklanan reform paketinin ardından Birleşik Krallık’ın kurumsal raporlama ve yönetişime ilişkin birleşik bağımsız düzenleyicisi haline geldi.

2005 Birleşik Krallık’ta borsada işlem gören şirketlerin, 1 Ocak 2005 veya sonrasında başlayan dönemler için finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen uluslararası muhasebe standartlarını kullanarak sunmaları gerekmektedir.

2005 ICAEW’in kurucu üyesi olduğu Küresel Muhasebe İttifakının (Global Accounting Alliance-GAA) kurulması: Bu İttifak, küreselleşmenin ortaya çıkardığı zorluklara yanıt olarak kuruldu. GAA, önemli sermaye piyasalarındaki leasing muhasebe meslek kuruluşları arasında kaliteli profesyonel hizmetleri, küresel üyelik desteğini, önemli uluslararası konularda bilgi paylaşımını ve işbirliğini teşvik eder.

2007 Galler Prensi, Sürdürülebilirlik Muhasebesi projesindeki liderliği aracılığıyla muhasebe mesleğini sürdürülebilirlik konusunu ele almaya ikna etmeye yönelik çalışmaları nedeniyle aday gösterildikten sonra ICAEW’nin ilk onursal üyesi oldu. Clarence House’un bir sözcüsü, prensin ICAEW’in ilk onursal üyesi olmasından “memnuniyet ve onur duyduğunu” söyledi.

2008 Sertifikalı Adli Finansal (Certified Financial Forensics) sertifikaları başlatıldı. İlk Uluslararası Finansal Raporlama Standardına dayalı tablolar (first International Financial Reporting Standard-based statements) SEC’e sunuldu. FASB (Financial Accounting Standards Board-Finansal Muhasebe Standartları Kurulu) ve SEC, ilgili piyasa kanıtı bulunmadığında gerçeğe uygun değer muhasebesine ilişkin kılavuz yayınladılar. Acil Ekonomik İstikrar Yasası (Emergency Economic Stabilization Act), ABD Hazinesi’nin, kredi akışını sürdürmek amacıyla finansal kuruluşların bilançolarını iyileştirmek amacıyla sorunlu varlıkları satın almasına olanak tanıdı. Bear Stearns, subprime mortgage krizinin ilk büyük zayiatı oldu. Lehman Brothers ve Washington Mutual onu takip etti.

2009 FASB, ABD’de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin tek kaynağı olarak Muhasebe Standartları Kodifikasyonunu yayınladı. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için UFRS’yi uygulamaya koydu. Adli ve Araştırmacı Muhasebe Dergisi’nin (Journal of Forensic and Investigative Accounting) ilk sayısı yayımlandı.

2010 Dodd-Frank Wall Street Reformu ve Tüketiciyi Koruma Yasası (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) kabul edildi ki, bu yasa Küçük ölçekli firmaları SOX Bölüm 404(b) gerekliliklerinden kalıcı olarak muaf tutuyor. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council-IIRC) kuruldu. ABD Yüksek Mahkemesi PCAOB’un (Public Company Accounting Oversight Board-Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu) anayasaya uygunluğunu onayladı.

2011 CPA sınavı ABD dışında Japonya, Bahreyn, Kuveyt, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde sunulmakta olup, Brezilya gruba 2012’de katılmıştır. IRS, tüm hazırlayıcıların Beyanname Hazırlayıcısı Vergi Kimlik Numaralarına (Preparer Tax Identification Numbers-PTINs) sahip olmasını şart koştu. Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu kuruldu.

2012 AICPA (American Institute of Certified Public Accountants-Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasipleri -veya Yeminli Mali Müşavirler- Enstitüsü) üyeliği yaklaşık 380 bine yükseldi.

‘Muhasebe Tarihi’ bağlamında Dünya genelindeki önemli olaylar (Derleme)

(Bu derlemede yer alan görüşler derlemeye konu makale ve çalışmaların kurumlarına/yazarlarına ait olup derleyenin çalıştığı kurumu bağlamaz, derleyenin çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Bu derlemedeki tüm hatalar, kusurlar, noksanlıklar ve eksiklikler derleyene aittir. Bu derleme Türk muhasebe hukuku uygulayacıları ve araştırmacılarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.)
(Yargı Dünyası Dergisi; Özel Sayı, Ocak 2024’te yayınlanmıştır.)

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor