Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

2021 Beyanname İlk Yardım Masası

İmdat TÜRKAY
28 Şubat 2021İmdat TÜRKAY
4387OKUNMA

Mart Ayında Yıllık Beyanname Verilmesi Gereken Gelirler Nelerdir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, yedi gelir unsurundan oluşan gelirin toplanması ve beyanı ilkesi benimsenmiş olup; mükellefler, yedi gelir unsuruna ilişkin olarak bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler.

Mükellefler, 2020 yılında elde ettikleri ve beyanı gereken yedi gelir unsuruna ilişkin gelir toplamını 1-31 Mart/2021 ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

Mükellefler tarafından beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur.

Tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı kazanç temin etmemiş olsalar bile yıllık beyanname verirler.
Aynı şekilde, şirketlerin faaliyet ve tasfiye dönemlerine ait olmak üzere kollektif şirket ortakları ile komanditeler de beyanname vermek zorundadırlar.
Beyana tabi gelirlerin yıllık beyannamede toplanması ilkesi benimsenmekle beraber, bu genel ilkenin aksine gelir unsuruna ilişkin olarak bazı kazanç ve iratlar gelirin toplanması ve beyanı ilkesinin dışında tutulmuştur.

2020 yılında elde edilen aşağıdaki gelirler için (istisna hadleri içinde kalan kısımları hariç) yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir.

 • Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazançlar,
 • Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar,
 • Serbest meslek kazançları,
 • Telif hakkı ve ihtira beratı kazanç istisnası kapsamındaki kazançların, 2020 yılında 600 bin TL’yi aşan kazançlar,
 • 2020 yılında 18.000 TL’yi aşan değer artış kazançları,
 • 2020 yılında 40.000 TL’yi aşan arızi kazançlar,
 • Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücretler (Diğer ücretler hariç),
 • Tek işverenden alınmış ve 2020 yılında 600.000 TL’yi aşan tevkifata tabi ücret geliri,
 • Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenlerden alınanların toplamı 2020 yılı için 49.000 TL’yi aşan tevkifata tabi ücret gelirleri,
 • Birden fazla işverenden elde edilen ve birden sonraki işverenden alınan ücret tutarı 49.000 TL’yi aşmamakla beraber tüm işverenlerden alınan ve tutarı 600.000 TL’yi aşan tevkif suretiyle vergilenmiş ücret geliri,
 • 2020 yılında sporculara yapılan ve 600.000 TL’yi aşan tevkifata tabi olan ücret gelirleri,
 • Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler hariç spor hakemlerine yapılan ve 2020 yılında 600.000 TL’yi aşan ücret gelirleri,
 • Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 2020 yılında 49.000 TL’yi aşan ücret, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları,
 • Tam mükellef kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır. (Beyana tabi başka gelirin bulunmaması halinde, elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı 2020 yılı için 49.000 TL’yi aşıyorsa beyan edilecektir),
 • Tam mükellef kurumlardan elde edilen iştirak hisselerinden doğan kazançların yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınmaktadır (Beyana tabi başka gelirin bulunmaması halinde, elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı 2020 yılı için 49.000 TL’yi aşıyorsa beyan edilecektir),
 • 2020 yılında 2.600 TL’lik tutarı aşan tevkifata ve istisnaya tabi olmayan menkul sermaye iratları (Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri ve her çeşit alacak faizleri gibi),
 • 2020 yılında 2.600 TL’lik tutarı aşan tevkifata ve istisnaya tabi olmayan gayrimenkul sermaye iratları (basit usulde ticari kazanç sahiplerinden elde edilen kira geliri gibi).

GVK’nın 86. maddesinde yer alan yıllık beyanname ile beyan edilecek kazanç ve iratları belirttikten sonra şimdi tersten beyannameye dahil edilmeyecek gelirlere toplu olarak bir bakacak olursak, tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2020 yılında elde edilen aşağıdaki gelirler için yıllık beyanname verilmeyecektir.

 • Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar,
 • Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,
 • GVK’nın geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan; mevduat faizleri, Özel Finans Kurumlarınca (Katılım Bankaları) kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları ve repo kazançları,
 • Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin ve bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halin de gerçek kişilerce elde edilen kâr payları,
 • Kurumların kârlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kâr dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları,
 • Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı (mesken istisnası, telif kazançları istisnası gibi),
 • Toplamı 2.600 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları,
 • Tek işverenden alınmış ve 2020 yılında 600.000 TL’yi aşmayan tevkifata tabi ücret geliri,
 • Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenlerden alınanların toplamı 2020 yılı için 49.000 TL’yi aşmayan tevkifata tabi ücret gelirleri,
 • Birden fazla işverenden elde edilen ve birden sonraki işverenden alınan ücret tutarı 49.000 TL’yi aşmamakla beraber tüm işverenlerden alınan ve tutarı 600.000 TL’yi aşamayan tevkif suretiyle vergilenmiş ücret gelirleri,
 • GVK’nın 23/14. maddesi kapsamında çalışanlara döviz olarak ödenen ücretler,
 • Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 49.000 TL’yi aşmayan ücret, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları.

Yukarıda yer alan ve hiçbir şekilde beyan edilmeyecek olan söz konusu kazanç ve iratlar, diğer gelirler dolayısıyla yıllık beyanname verilmesi durumunda dahi yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir.

Ayrıca, GVK’nın 86/2. maddesinde yer alan hüküm gereğince dar mükellefler; tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar için yıllık beyanname vermeyecekler ve diğer gelirleri için beyanname vermeleri halinde de bu gelirlerini beyannameye dahil etmeyeceklerdir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor