Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Nazmi KARYAĞDI
07 Temmuz 2019Nazmi KARYAĞDI
11666OKUNMA

Mali Tatil, Pişmanlık Beyanında Ödeme Süresini Ötelemiyor!

Vergi mükellefleri, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanan malî tatilin bu yıl 13.sünü yaşıyorlar.

Mali tatil bu yıl 2 Temmuz – 20 Temmuz arasında uygulanacak.

Bilindiği üzere bu süre içinde Malîye tarafından yeni bir vergi incelemesine başlanmıyor (aramalı incelemeler hariç).

Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmiyor. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlıyor.
Öte yandan tüm vergiler malî tatil uygulamasına girmiyor. 2016’da yapılan değişiklik sonrasında özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmıyor.

Eğer bir beyannamenin son günü malî tatile denk geliyorsa tatilin bittiği tarihten itibaren beyan süresi 7 gün uzamış oluyor.

Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten Kanunun 1. maddesi kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılıyor.

Bu arada şuna da dikkat etmek gerekiyor.

Özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı AATUHK hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de malî tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen ödeme sürelerinin, malî tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmuyor.

VUK Md. 371 Pişmanlıkla Beyan

Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaına sebebiyet fiilleri nedeniyle eksik vergi beyan etmiş olan vergi mükellefleri ile bu fillere iştirak eden kişiler zamanaşımı süresi içinde pişmanlık ve islah (VUK Md. 371) yararlanma hakkına sahipler.

Mükelleflerin ve iştirak edenlerin beyanda bulunmaları işin pişmanlık boyutunu oluştururken, verilen beyannameden itibaren 15 gün içinde ödemede bulunmak da işin islah (iyileştirme, düzeltme) boyutunu oluşturuyor.

Bu durumda mükellefler ve iştirakçiler eksik ödenen vergiyi ve bu verginin normal vadesinden, pişmanlıkla yapılan beyanının yapıldığı tarihe kadar oluşacak pişmanlık zammını (gecikme zammı oranında) ödemek zorundalar. Kendiliğinden beyanda bulunularak düzeltme sağlandığı için herhangi bir ceza uygulanmıyor.

Malî tatil de olsa süreside ödemeye dikkat!

Malî tatil süresi içinde mükellefler pişmanlıkla beyanda bulunmuşlarsa ve 15 günlük ödeme süresi malî tatilin içinde sona eriyorsa mükelleflerin ödemelerini bu süre içinde mutlaka yapması gerekiyor. Malî tatil nedeniyle ödeme konusunda herhangi bir süre uzatımı olmuyor.

Keza malî tatil başlamadan önce pişmanlıkla beyanda bulunulmuş ve 15 günlük ödeme süresi malî tatile denk geliyorsa yine süre uzatımı sözkonusu olmayacak. Bu durumda da en geç 15 günlük sürenin sonunda ödeme yapılmış olmalıdır.

Eğer malî tatil zannıyla ödemenin malî tatil sonrasında yapılması düşünülüyorsa bu durum pişmanlık beyanının ihlal edilmesi sonucunu doğuracaktır.

Bu nedenle aman dikkat diyoruz!

15 günlük ödeme süresi malî tatile gelen pişmanlık ödemelerini gününde yapınız. 

Aksi takdirde beyanda bulunduğunuz tutar kadar vergi ziyaı cezası ödemek zorunda kalırsınız.

Yani bu kez gerçekten pişman olabilirsiniz.

İki öneri:Yazımızı malî tatil konusunun iyileştirilmesine yönelik 2 önerimizle bitirmek istiyoruz:

  1. Pişmanlıkla beyanda son ödeme tarihi malî tatile geliyorsa malî tatil bittikten sonra 5 gün içinde ödemenin yapılabilmesine imkân sağlanmalıdır.
  2. Temmuzun 20’sinde biten malî tatilden 5 gün sonra beyanda bulunmak için, doğal olarak 5 gün yeterli olmayacağından SMMM’ler ve onların çalışanları malî tatil süresince de beyanların hazırlanması için çalışıyorlar. Malî tatilin “tam tatil” olabilmesi için Temmuz ayının sonunda yapılan tüm beyanların ve bunlara ilişkin ödemelerin birleştirilerek Ağustos ayına kaydırılması uygun olacaktır.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor