Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Sosyal Güvenlik

Ahmet Metin AYSOY
26 Nisan 2021Ahmet Metin AYSOY
724OKUNMA

Kısa Çalışma Kıdem Tazminatında Değerlendirilir mi?

Pandemi sürecinin uzaması kendine özgü hukuki tartışmaları gündeme taşıdı. Özellikle, kısa çalışma sürelerinin kıdem tazminatının hesabına esas alınan sürelere dahil edilip edilmeyeceği yönünde farklı görüşler var.

Ancak, kısa çalışma ödeneğinin düzenlendiği. 4447 sayılı Kanunun Ek.2 maddesi ile Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin 14.07. 2011 tarih, 2010/50993 Esas,  2011/27305 sayılı Kararı birlikte değerlendirildiğinde kısa çalışma sürelerinin tamamının kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerektiği açıktır.

Yukarda bahsettiğimiz Yasa maddesi:

“Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.

Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.

Bu maddede yer alan kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

Yukarda bahsettiğimiz emsal Yargıtay kararı:

“Somut olayda davacı işçinin 22.12.2008-18.06.2009 tarihleri arasında Yasa'ya uygun biçimde 5 ay 27 gün kısa çalışma yaptığı ve kısa çalışma süresinin çalışılmış sayılan süre kapsamında kıdemine eklenmesi gerektiği tartışmasızdır.

Dosyada sorun ”çalışılmış gibi sayılan ve bu nedenle kıdem süresine eklenecek kısa çalışma süresinin Yasa'da ilk olarak belirtilen azami 3 aya kadar ki süre mi, yoksa 5838 sayılı yasanın 1. maddesi ile değiştirilen Geçici 8. maddesinde belirtilen ve 2008, 2009 ve 2010 yıllarında geçerli 6 aylık sürenin mi uygulanacağıdır.

Yasa koyucu 5838 sayılı yasanın 1. maddesi ile yapılan değişiklik ile 2008, 2009 ve 2010 yılları için azami kısa çalışma süresini 3 aydan 6 aya çıkarmıştır.

Bu nedenle davacının kıdemine eklenen kısa çalışma yaptığı süre Yasanın Geçici 8. maddesinde 5838 sayılı yasanın 1. maddesi ile yapılan değişiklik kapsamında kaldığından 5 ay 27 günlük fiili kısa çalışma süresinin kıdemine eklenmesine ilişkin Mahkeme kararının Yasa koyucunun iradesine ve Yasaya uygun olduğu açıktır.”

Sonuç olarak, 4447 sayılı Kanunun E. 2. maddesinde belirtilen 3 aylık kısa çalışma ödeneği süresi, Cumhurbaşkanı tarafından uzatıldığı için bu sürelerin tamamının kıdem tazminatında dikkate alınması gerekmektedir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor