Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Mustafa BALCI
12 Ocak 2022Mustafa BALCI
773OKUNMA

Kamu İcra Hukuku ve 6183 Sayılı Kanun Uygulaması

Kamu İcra Hukuku ve 6183 Sayılı Kanun Uygulaması

On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2021, 1255 sayfa

Eser, 20 yıllık meslek hayatında, vergi yargılamasının çeşitli kademelerinde ve son olarak istinaf daire başkanı olarak görevine devam etmekte olan bir idari yargı hakimi tarafından, yoğun bir emekle, literatürde yer alan kitap, tez ve makalelerden olabildiğince istifade edilerek ve dipnotta künyelerine yer verilen 1200'ü aşkın sayıda yargı kararından da (900'ün üzerinde Danıştay kararı, 250 civarında bölge idare mahkemesi dava daireleri kararı) yararlanmak suretiyle hazırlanmıştır.

Hukuken tartışmalı pek çok konuda naçizane görüş ve çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır. Elinizdeki bu eser 6183 sayılı Kanun ile ilgili olarak gerek mevzuat değişiklikleri gerekse yargı kararları itibariyle en güncel eser niteliğini haizdir.

 

 

(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

 1. KAMU İCRA HUKUKU KAVRAMI
 2. KAMU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNİN AYRI BİR KANUN İLE DÜZENLENMESİ GEREKSİNİMİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Kanunun Şümulü, Terimler,

Vazifeliler ve Salahiyetliler

Madde 1 Kanunun Şümulü

Madde 2 Tahsili, Tahsili Emval Kanununa Atfedilen Alacaklar

 1. KAMU ALACAĞI KAVRAMI
 2. KAMU ALACAĞININ KAPSAMI

III. KAMU ALACAKLARININ SINIFLANDIRILMASI

Madde 3 Kanundaki Terimler

 1. KAMU ALACAĞI TERİMİ
 2. KAMU BORÇLUSU TERİMİ

III. ALACAKLI AMME (KAMU) İDARESİ TERİMİ

 1. TAHSİL DAİRESİ TERİMİ
 2. MAL TERİMİ
 3. PARA CEZALARI TERİMİ

VII. TAHSİL EDİLEMEYEN VE TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN AMME ALACAĞI TERİMLERİ

VIII. TAKİBAT GİDERLERİ TERİMİ

Madde 4 Salahiyetliler ve Mesuliyetleri

Madde 5 Takibata Salahiyetli Tahsil Dairesi

 1. TAKİBE YETKİLİ TAHSİL DAİRESİ
 2. TAKİP İŞLEMLERİNİN NİYABETEN YAPTIRILMASI

Madde 6 Yardım Mecburiyeti

Madde 7 Borçlunun Ölümü

 1. MİRASIN REDDEDİLMESİ VE MİRASIN HÜKMEN REDDİ
 2. MİRASÇILARIN MURİSİN KAMU BORCUNDAN SORUMLULUĞU

III. MURİS ADINA TESİS EDİLEN İŞLEMLERİN MİRASÇILARA TEBLİĞ EDİLMESİ VE YAŞANAN HUKUKİ SORUNLAR

 1. MURİSİN YARGILAMA SIRASINDA VEFAT ETMESİ

Madde 8 Tebliğler ve Müddetlerin Hesaplanması

 1. SÜRELERİN HESAPLANMASINDA 213 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
 2. TEBLİĞLERİN YAPILMASINDA VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

İKİNCİ BÖLÜM

Amme Alacaklarının Korunması

Madde 9 Teminat İsteme

Madde 10 Teminat ve Değerlenmesi

Madde 11 Şahsi Kefalet

Madde 12 Teminat Hükmünde Olan Eşya

 1. TEMİNAT İSTEME
 2. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK VARLIKLAR

III. ŞAHSİ KEFALET

 1. TEMİNAT HÜKMÜNDE OLAN EŞYA

Madde 13 İhtiyati Haciz

Madde 14 İhtiyati Hacizde Borçlu Tarafından Gösterilecek Teminat

Madde 15 İhtiyati Hacze İtiraz

Madde 16 İhtiyati Haczin Kaldırılması

 1. İHTİYATİ HACİZ

Madde 17 İhtiyati Tahakkuk

Madde 18 İhtiyati Tahakkukun Neticeleri

Madde 19 İhtiyati Tahakkukun Düzeltilmesi

Madde 20 İhtiyati Tahakkuka İtiraz

 1. İHTİYATİ TAHAKKUK

Madde 21 Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı

Madde 22 Amme Alacaklarını Kesip Ödemek Mecburiyetinde Olanlar

Madde 22/A Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler İle İşlem Yapanların Sorumlulukları

Madde 23 Tahsil Edilen Amme Alacaklarından Yapılacak Reddiyat Sebebiyle Mahsuplar

 1. KAMU ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI
 2. KAMU ALACAKLARINI KESİP ÖDEMEK MECBURİYETİNDE OLANLAR

III. KAMU ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER VE YAPANLARIN SORUMLULUĞU

 1. TAHSİL EDİLEN KAMU ALACAKLARINDAN YAPILACAK REDDİYAT SEBEBİYLE MAHSUPLAR (TAKAS)

Madde 24 İptal Davası Açılması

Madde 25 İptal Talebinde Muhatap

Madde 26 Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı

Madde 27 İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü

Madde 28 Bağışlama Sayılan Tasarruflar

Madde 29 Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar

Madde 30 Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Maksadiyle Yapılan Tasarruflar

Madde 31 Üçüncü Şahısların Hakları ve Mecburiyetleri

 1. KAMU BORÇLUSUNUN HÜKÜMSÜZ SAYILAN TASARRUFLARI
 2. İPTAL DAVASI

Madde 32 Tasfiye Halinde Vazifeliler

Madde 33 Tasfiye Halinde Mesuliyet

 1. TASFİYE HALİNDE GÖREVLİLER
 2. TASFİYE HALİNDE GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI

Madde 34 Ortaklığın Feshini İsteme

Madde 35 Limited Şirketlerin Amme Borçları

Mükerrer Madde 35 Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

 1. MÜTESELSİL SORUMLULUK
 2. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

III. KANUNİ TEMSİLCİLERİN KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

Madde 36 Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme Halleri

Madde 36/A Yurt Dışı Çıkış Tahdidi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme

Madde 37 Ödeme Zamanı ve Önce Ödeme

Madde 38 Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi

Madde 39 Ödeme Yeri

Madde 40 Ödeme Şekli, Makbuz

Madde 41 Hususi Ödeme Şekilleri

Madde 42 Çekle veya Münakale Emri ile Ödemeye Ait Hususi Hükümler

Madde 43 Çeklerde Tanzim Tarihi

Madde 44 Hususi Ödeme Şekillerinde Ödeme Tarihi

Madde 45 Vergi Cüzdanları

Madde 46 Ödemenin İspatı

Madde 47 Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar

 1. KAMU ALACAĞININ TAHAKKUKU, KESİNLEŞMESİ VE VADESİNDE ÖDENMEYEN BORÇ KAVRAMLARI
 2. KANUNDA BELİRTİLEN SÜREDEN ÖNCE ÖDEME

III. ÖDEME YERİ

 1. ÖDEME ŞEKİLLERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tecil, Tehir, Gecikme Zammı

Madde 48 Tecil

Madde 48/A Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili

Madde 49 İcranın Kaza Mercilerince Tehiri

Madde 50 Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması

 1. TECİL
 2. VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ

III. TAHSİLATIN GERİ BIRAKILMASI

 1. ÖLÜM HALİNDE TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI

Madde 51 Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı

Madde 52 Gecikme Zammında Tatbik Müddeti ve Diğer Hükümler

Madde 53 Köylerde Gecikme Zammı

 1. GECİKME ZAMMI
 2. GECİKME ZAMMININ UYGULAMA SÜRESİ

III. KÖYLERDE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

İKİNCİ KISIM

Amme Alacağının Cebren Tahsili

BİRİNCİ BÖLÜM

Cebren Tahsil ve Takip Esasları

Madde 54 Cebren Tahsil ve Şekilleri

Madde 55 Ödeme Emri

Madde 56 Teminatlı Alacaklarda Takip

Madde 57 Kefil ve Yabancı Şahıs veya Kurumlar Mümessillerini Takip

 1. CEBREN TAHSİL ŞEKİLLERİ
 2. ÖDEME EMRİ

III. TEMİNATA BAĞLANMIŞ KAMU ALACAKLARININ TAKİBİ

 1. KEFİL VE YABANCI ŞAHIS VEYA KURUMLARIN MÜMESSİLLERİNİ TAKİP

Madde 58 Ödeme Emrine İtiraz

 1. ÖDEME EMRİNE KARŞI DAVA SEBEPLERİ
 2. ÖDEME EMRİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ

III. ÖDEME EMRİNE KARŞI DÜZELTME-ŞİKÂYET YOLU

 1. GÖREVLİ MAHKEME

Madde 59 Mal Bildirimi

Madde 60 Mal Bildiriminde Bulunmıyanlar

Madde 61 Mal Edinme ve Mal Artmaları

 1. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞU
 2. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA ŞEKLİ VE SÜRESİ

III. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA HÜKÜMLERİNE AYKIRI HAREKET EDİLMESİ

Madde 62 Haciz

Madde 63 Diğer Hakların Paraya Çevrilmesi

Madde 64 Haciz Varakası

Madde 65 Köylerde Haciz

 1. HACİZ SAFHASI
 2. HACİZ VARAKASI

III. KÖYLERDE HACİZ UYGULAMASI

 1. DİĞER HAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ
 2. HACİZ İŞLEMİNİN DAVA KONUSU YAPILMASI

Madde 66 Borçlu Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları

Madde 67 Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları

Madde 68 İstihkak İddiaları ile İlgili Diğer Hükümler

Madde 69 Amme İdareleri Arasında Hacze İştirak

 1. HACİZDE İSTİHKAK İDDİALARI VE DAVALARI
 2. KAMU İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK

Madde 70 Haczedilemiyecek Mallar

Madde 71 Kısmen Haczedilebilen Gelirler

Madde 72 Yetişmemiş Mahsullerin Haczi

 1. HACZEDİLEMEYECEK MALLAR
 2. KISMEN HACZEDİLEBİLECEK GELİRLER

III. HENÜZ YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZ

Madde 73 Haczin Neticeleri

Madde 76 Paraya Çevirme

Madde 74/A Bazı Hallerde Haczin Kaldırılması

Madde 75 Aciz Hali

Madde 76 Aczin Neticeleri

 1. HACZİN BORÇLUNUN TASARRUF YETKİLERİNE ETKİSİ
 2. HACZEDİLEN MALIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

III. HACZİN KALDIRILACAĞI BAZI HALLER

 1. ACİZ HALİ VE NETİCELERİ

İKİNCİ BÖLÜM

Menkul Malların Haczi ve Satışı

Madde 77 Menkul Malların Haczi

Madde 78 Haciz Sırasında Bulunacaklar ve Haciz Zaptı

Madde 79 Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haczi

Madde 80 Zor Kullanma

 1. MENKUL MALLARIN HACZİ

Madde 81 Hacizde Değerleme

Madde 82 Haczedilen Menkul Malların Korunması

Madde 83 Menkul Malları Koruyacak Olanların Mecburiyet ve Mesuliyetleri

 1. HACZOLUNAN MENKUL MALLARIN DEĞERLEMESİ
 2. HACZOLUNAN MENKUL MALLARIN KORUNMASI

III. KENDİLERİNE MENKUL MAL BIRAKILANLARIN SORUMLULUĞU

Madde 84 Menkul Malların Satışı

Madde 85 Satış Şekli, Artırma ve İlan

Madde 86 Müşterinin Malı Almaktan Vazgeçmesi

Madde 87 Satılamıyan Menkul Mallar

 1. MENKUL MALLARIN SATIŞA ÇIKARILMASI
 2. HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN SATIŞ ŞEKLİ İLE ARTIRMA VE İLANI

III. İHALEYİ KAZANAN ALICININ MALI ALMAKTAN VAZGEÇMESİ VEYA ÖDEME YAPMAMASI

 1. SATILAMAYAN MENKUL MALIN BORÇLUYA GERİ VERİLMESİ
 2. MENKUL MAL SATIŞ İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇILMASI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı

Madde 88 Gayrimenkul Malların, Gemilerin Haczi

Madde 89 Haczin Rehinli Alacaklılara Bildirilmesi

 1. GAYRİMENKUL MALLAR
 2. GEMİLER

III. GAYRİMENKULLERİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİ

 1. GAYRİMENKULLERİN HASILAT VE MENFAATLERİNİN DURUMU
 2. HACİZ YÖNTEMİ

Madde 90 Satış ve Satış Komisyonları

Madde 91 Gayrimenkullere Değer Biçme

Madde 92 Gayrimenkullerin Satış Şartnamesi

Madde 93 Gayrimenkul Satışında İlan

 1. GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONUNUN OLUŞUMU
 2. GAYRİMENKULUN RAYİÇ DEĞERİNİN TESPİTİ

III. SATIŞ ŞARTNAMESİNİN DÜZENLENMESİ

 1. SATIŞ İLANI VE ŞEKLİ

Madde 94 Gayrimenkul Mallarda Artırma ve İhale

Madde 95 Artırmanın Uzatılması

Madde 96 İhalenin Yapılamaması

Madde 97 Gayrimenkul Satış Bedelinin Tahsili

Madde 97/A Menkul ve Gayrimenkul Malların Elektronik Ortamda Satışı

Madde 98 Gayrimenkullerin Teferruğu ve Geri Verilmesi

Madde 99 İhalenin Neticesi Fesih ve Tescil

 1. GAYRİMENKUL MALLARIN SATIŞA ÇIKARILMASI
 2. ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ İHALESİNE KATILMA KOŞULLARI

III. GAYRİMENKULÜN ARTIRMA İLE SATIŞ İHALESİ

 1. ARTIRMANIN UZATILMASI
 2. GAYRİMENKULÜN SATILMASI VE SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ
 3. GAYRİMENKULÜN ELEKTRONİK ORTAMDA SATILMASI

VII. GAYRİMENKULÜN TEFERRUĞU VE GERİ VERİLMESİ

VIII. GAYRİMENKUL ARTIRIM İHALESİNİN MAHKEMECE FESHİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İflas Yoluyla Takip ve Konkordato

Madde 100 İflas Yoliyle Takip

Madde 101 Konkordato

 1. KAMU BORÇLUSUNUN İFLAS YOLUYLA TAKİBİ
 2. İFLASIN ERTELENMESİ

III. KONKORDATO

 1. KAMU ALACAKLARINDA KONKORDATO

ÜÇÜNCÜ KISIM

Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar,

Cezalar ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Zamanaşımı ve Terkin

Madde 102 Tahsil Zamanaşımı

Madde 103 Zamanaşımının Kesilmesi

Madde 104 Zamanaşımının İşlememesi

Madde 105 Tabii Afetler Sebebiyle Terkin

Madde 106 Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin

 1. TAHSİL ZAMANAŞIMI
 2. KAMU ALACAĞININ TERKİNİ

İKİNCİ BÖLÜM

Yasaklar ve Cezalar

Madde 107 Sırrın İfşası

Madde 108 Artırmalara Katılamıyacak ve Artırmalardan Mal Satınalamıyacak Olanlar

Madde 109 Takdir Muamelelerine ve Kararlara İştirak Edemiyecek Olanlar

Madde 110 Amme Alacağının Tahsiline Engel Olanlar

Madde 111 Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar

Madde 112 Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmiyenler

Madde 113 Amme Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmiyenler

Madde 114 İstenecek Bilgileri Vermiyenler

Madde 115 Suçların Takibi

 1. KAMU ALACAĞINI KORUMA VE TAHSİLİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK YASAKLAR VE YAPTIRIMLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 116 Kaldırılan Kanun ve Hükümler

Ek Madde 1 Erken Ödemede İndirim

Geçici Madde 1

Geçici Madde 2

Geçici Madde 3

Geçici Madde 4

Geçici Madde 5

Geçici Madde 6

Geçici Madde 7

Geçici Madde 8

Geçici Madde 9

Madde 117 Yürürlük

Madde 118 Yürütmeye Memur Olanlar

1) 13/6/1963 Tarihli ve 251 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi

2) 3/12/1988 Tarihli ve 3505 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi

3) 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi

4) 4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri ve 27 nci Maddesi

5) 31/5/2012 Tarihli Ve 6322 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi

KAYNAKÇA