Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Muhammet MUTLU
Muhammet MUTLU
30099OKUNMA

İnternet Sitesi İçin Ödenen Bedelin Gider Yazılması

Dünyada değişen veya gelişen pazarlama teknikleri ile birlikte ticari hayatın bir sonucu olarak şirketler yeni pazarlama yöntemlerine yönelmişlerdir. Şirketler mal ve hizmetlerini sanal ortamda tanıtmak veya pazarlamak amacıyla WEB sitesi temin etme veya güncelleme harcamaları yapmaktadırlar. Şirketler tarafından yapılan WEB sitesi harcamalarının doğrudan gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı makalemizin esas konusunu teşkil etmektedir.

1. Giriş

İnsanlar bir şeyler üretmeye başladığı andan itibaren farkında olarak ya da olmayarak pazarlama yapmaya başlamışlardır.

Günümüze kadar şekillenerek gelen pazarlama tekniklerinin tarihçesine kısaca sırayla bakacak olursak

İlk başlarda “outbound marketing” yani dışarıdan insanlara ürünlerini anlatmayla başlıyor.

Daha sonra yıllar itibariyle,

 • 1450 yılında yazılı reklam kavramı ortaya çıktı. Bunun sonucunda Gutenburg “movable type” denilen seri baskı yapmayı sağlayan icadı yaptı,
 • 1867 yılında billboardlar çıktı. İlk pazarlama için billboard kiralama işi bu yıl yapıldı.
 • 1922 yılında radyo reklamcılığı,
 • 1941 yılında ilk defa televizyon reklamı,
 • 1973-1994 yılları arasında dijital çağ ortaya çıktı.
 • 1990-1994 yılları arasında 2G teknolojisi ortaya çıktı ve sms (kısa mesaj) pazarlaması,
 • 1995-1997 yılları arasında arama motorlarının (yahoo, altavista) çıkmasıyla sanal pazarlama,
 • 2000’li yıllarda internetin yayılmasıyla pazarlamada yeni bir dönem başlamış olup şirketlerde yeni pazarlama tekniklerini yönelmişlerdir.1

Şirketler tarafından yapılan reklam, pazarlama, satış dağıtım giderleri ürettikleri veya ticaretini yaptıkları mal ve hizmetlerin tanıtımını yapıp satışlarını artırmak suretiyle kârlarını maksimize etmek amacıyla yapılan harcamalardır.

2. Web Sitesi

Web sitesi özel grafik yazılımları ile programlamanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan tanıtım, reklam ve iş ofisleridir. İçerik olarak WEB sitelerinde birden çok konu, resim, animasyon, bilgi formları ile veri tabanı yazılımları yer alabilmektedir. Web sitesinin reklam platformu olarak kullanılabilmesinin yanı sıra özel yazılımlar ile sağlanacak olan bölgeler arası aktif çalışan network olabilmesi de mümkündür.

Web sitesi aynı zamanda çağın medyası olan internet üzerinde yer alan, size ait bir iletişim panosudur. Web sitesi ile satış amaçlı; tezgâhtarlık, halkla ilişkiler, teknik servis kurmak kadar elektronik şubeler oluşturmak mümkündür. Web sitelerinde sayfadan sayfaya geçiş yapılabileceği gibi, başka web sitelerine de yerleştirilecek linkler ile geçiş yapmak mümkündür.

Web sayfası sayesinde şirketler, mal veya hizmetlerini geniş ve ayrıntılı tanıtımını yapabilir ve müşterileri ile bayi ve dağıtım organizasyonlarınıza gerekli bilgi ulaştırabilmektedir.

3. Web Sitesi Harcamaları

İşletmelere ait web sitelerinin tanıtım amaçlı veya ticari amaçlı olarak kullanılması mümkündür. İşletmeler tarafından WEB sitelerinin ticari amaçla kullanılması diğer bir ifade ile işletme bakımından gelir yaratıcı bir işleve sahipse (internet üzerinden satış, sipariş, ödeme yapılması vb. özellikler varsa) ;

WEB sitesi harcamaları 213 sayılı Vergi Usul Kanun’unun 313 üncü maddesine göre; işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği, değeri (393 sıra no.lu Vergi Usul Kanun’u Genel Tebliği ile 1.1.2010'dan itibaren 680,00 tl, 402 sıra no. Vergi Usul Kanun’u Genel Tebliği ile 01.01.2018 tarihinden itibaren 1000,00 TL'yi) aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabileceği, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu haddin topluca dikkate alınacağı, hükmü gereği şirketler web sitesi giderlerini aktifleştirmek zorundadır.

Ayrıca, aynı kanunun 315 inci maddesinde yer alan "mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini maliye bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır." hükmü uyarınca yayımlanan 333, 339, 365, 389 ve 399 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömür ve amortisman oranları açıklanmıştır. 333 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki listenin 4.3.bilgisayar yazılımları sınıflandırması uyarınca 3 yılda ve %33,33 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Yukarıda açıklanan kanuni düzenlemeye ilişkin örnek aşağıdaki gibidir.2

Örnek 1: Mutlu A.Ş. ürünlerini internet üzerinden satış yapan bir şirkettir. Web sitesi için 5.000,00 TL harcaması yapmıştır. Bu durumunda şirketin yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Borç (TL)Alacak (TL)
267
191
320
DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İNDİRİLECEK KDV
SATICILAR
5.000,00
2.700,00
7.700,00

İşletme için gelir yaratıcı bir işleve sahip olmasından dolayı harcamayı bilanço hesabında muhasebeleştirmeli ve dönem sonunda %33,33 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir. Dönem sonunda yapılması gereken muhasebe kaydı da aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Borç (TL)Alacak (TL)
770
268
GENEL YÖNETİM GİDERİ
BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
1.666,501.666,50

Şirket ürünlerinin tanıtımı amacı ile yaptırmış olduğunuz WEB sitesi için ödenen bedel ise; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile arasında açık bir illiyet bağı bulunması, karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmiş olunmaması ve faaliyet konusu mal veya hizmetin maliyetine intikal ettirilmesi gereken giderlerden olmaması şartıyla sadece işletmenin tanıtımına yönelik olarak kullanılması ve herhangi bir gelir yaratıcı işleve sahip olmaması halinde söz konusu harcamaların aktifleştirilmeyip doğrudan 193 sayılı GVK’nın indirilecek giderleri düzenleyen 40. maddesinin 1. bendine göre gider yazılması mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan kanuni düzenlemeye ilişkin örnek aşağıdaki gibidir.

Örnek 1: Mutlu A.Ş. ürünlerini internet üzerinden tanıtımını yapan bir şirkettir. Web sitesi için 5.000,00 TL harcaması yapmıştır. Bu durumunda şirketin yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.

 

Borç (TL)Alacak (TL)

770
191
320

PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERİ
İNDİRİLECEK KDV
SATICILAR
5.000,00
2.700,00
7.700,00

3. Sonuç

İşletmeler tarafından WEB sitelerinin ticari amaçla kullanılması diğer bir ifade ile işletme bakımından gelir yaratıcı bir işleve sahipse aktifleştirilip amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekirken, ürünlerinin tanıtımı amacı ile yaptırmış olduğunuz WEB sitesi için ödenen bedel ise doğrudan gider olarak dikkate alabilirler.

 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
 • B.07.1.GİB.4.42.16.01-KVK-2/2631-54 sayılı ve 14/07/2011 tarihli özelge- Şirketin ve ürünlerin tanıtımı amacıyla yaptırılan web sitesi için ödenen bedelin, doğrudan gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile amortismana tabi olması halinde amortisman oranı hk.
 • Web sitesi http://www.pazarlamasyon.com/pazarlama/pazarlamanin-tarihcesi-infografik/

1 Web sitesi http://www.pazarlamasyon.com/pazarlama/pazarlamanin-tarihcesi-infografik
2 B.07.1.GİB.4.42.16.01-KVK-2/2631-54 sayılı ve 14/07/2011 tarihli özelge- Şirketin ve ürünlerin tanıtımı amacıyla yaptırılan web sitesi için ödenen bedelin, doğrudan gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı ile amortismana tabi olması halinde amortisman oranı hk

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor