Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Kitaplar

Dr. Müjgan KARYAĞDI
01 Kasım 2022Dr. Müjgan KARYAĞDI
334OKUNMA

İdari İşlem Olarak Vergi İnceleme Süreci

İdari İşlem Olarak Vergi İnceleme Süreci

Onikilevha Yayıncılık, 419 sayfa, İstanbul, Temmuz 2021

Alışageldiğimiz düşünceleri altüst eden farklı görüşlerin kabullenilmesi çoğu zaman zordur. Tek ve mutlak kabul edilen görüşlerin değiştirilmesi, alışkanlıklardan vazgeçebilme gibidir.

Özellikle yargısal içtihatlarda bu durum mevzuat veya hüküm vericilerin değişimine bağlıdır.

Oysa hukuk devletinde olması gereken temel ilkeleri çerçeveleyen her öneriye, her yeni çalışma ve uygulamaya dar bakış açısıyla yaklaşmanın gelişimlere ayak uyduramama gibi bir sonucu olacaktır. Vergi inceleme sürecinin tamamlanmasından sonra hukuka aykırı tüm savların ileri sürülmesi gerektiği yolundaki klasik içtihadın zamanla az da olsa değişim göstermesi, bu konuda esaslı bir tartışmaya duyulan ihtiyacın ana göstergesidir.


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ KISIM

VERGİ DENETİMİ KAVRAMI VE VERGİ DENETİMİNE DUYULAN İHTİYAÇ

 1. VERGİ DENETİMİ KAVRAMI
 2. VERGİ DENETİMİNE DUYULAN İHTİYACIN NEDENLERİ

III. ETKİN VERGİ YÖNETİMİ

 1. GÖNÜLLÜ UYUM
 2. VERGİ DENETİMİ İÇERİSİNDE VERGİ İNCELEMESİNİN YERİ

İKİNCİ KISIM

İDARİ İŞLEM KAVRAMI: VERGİ İNCELEMESİ-İDARİ İŞLEM İLİŞKİSİ

 1. İDARİ İŞLEM KAVRAMI
 2. VERGİ İNCELEME SÜRECİ İDARİ İŞLEM İLİŞKİSİ

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİ İNCELEME SÜRECİNDE İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI

 1. YETKİ
 2. ŞEKİL (BİÇİM/USUL)

III. SEBEP (NEDEN)

 1. KONU
 2. MAKSAT (AMAÇ)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ İNCELEME SÜRECİ

 1. İNCELENECEK MÜKELLEFLERİN TESPİTİ
 2. VERGİ İNCELEME ELEMANININ GÖREVLENDİRİLMESİ

III. VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANILMASI

 1. VERGİ İNCELEME SÜRECİ
 2. VERGİ İNCELEME RAPORLARININ DÜZENLENMESİ
 3. RAPORLARIN MEVZUATA AYKIRI DÜZENLENEMEYECEĞİ

VII. VERGİ İNCELEME RAPORLARININ İLGİLİ RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONUNA GÖNDERİLMESİ

VIII. MÜKELLEFİN RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TARAFINDAN DİNLENİLMESİ VE RAPORA İTİRAZ

 1. DEFTER VE BELGELERİN MÜKELLEFE İADE EDİLMESİ
 2. TARHİYAT YAPILMASI VE/VEYA CEZA KESİLMESİ ÖNERİSİNDE BULUNULAN RAPORLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER
 3. MATRAH ARTIRIMININ VERGİ İNCELEMESİNE ETKİSİ

XII. VERGİ İNCELEME SÜRECİNDE YENİ BİR İŞBİRLİĞİ YÖNTEMİ: SINIR ÖTESİ VERGİ MÜFETTİŞLERİ

XIII. VERGİ İNCELEME SÜRECİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ: OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ

XIV. VERGİ İNCELEME SÜRECİNDE MÜKELLEF HAKLARI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VERGİ İNCELEMESİ

BİRİNCİ KISIM

ALMANYA'DA VERGİ İNCELEMESİ

 1. GENEL AÇIKLAMA
 2. VERGİ İNCELEMESİNDE HUKUKİ SÜREÇ

III. İNCELEME POLİTİKASI VE İNCELEME SÜRECİ

 1. VERGİ İNCELEME SÜRECİ
 2. ALMAN VERGİ MEVZUATINDA VERGİ ÖDEVLİSİNİN HAKLARI

İKİNCİ KISIM

FRANSA'DA VERGİ İNCELEMESİ

 1. GENEL OLARAK VERGİ İNCELEMESİ VE YASAL DAYANAĞI
 2. VERGİ DENETİM BİRİMLERİ

III. MERKEZİ DÜZEYDE YAPILAN İNCELEMELER

 1. BÖLGESEL DÜZEYDE YAPILAN İNCELEMELER
 2. BÖLÜM (DEPARTMAN) DÜZEYİNDE İNCELEME
 3. FRANSIZ VERGİ SİSTEMİNDE VERGİ İNCELEMESİNİN AMAÇSAL VE HUKUKSAL YAPISI

VII. VERGİ İNCELEME TÜRLERİ

VIII. VERGİ İNCELEME SÜRECİ VE SÜREÇTE MÜKELLEF HAKLARI

 1. VERGİ İNCELEME SÜRECİ

ÜÇÜNCÜ KISIM

TÜRKİYE, ALMANYA VE FRANSA'DA VERGİ İNCELEME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEŞİNCİ BÖLÜM

İDARİ İŞLEM İLE VERGİ İNCELEME SÜRECİ İLİŞKİSİ

 1. VERGİ HUKUKUNDA İDARİ İŞLEMİN TANIMLANMASI
 2. İDARE HUKUKU HUKUK DEVLETİ İLİŞKİSİ

III. İDARİ İŞLEMİN NİTELİĞİ

 1. HUKUK DEVLETİ - İDARİ İŞLEM İLİŞKİSİ
 2. ÖĞRETİDE İDARİ İŞLEM
 3. EVRELİ İŞLEM

VII. İDARİ İŞLEM İCRAİLİK İLİŞKİSİ

VIII. VERGİ İNCELEME SÜRECİ İDARİ İŞLEM BAĞLANTISI

 1. TÜRK VERGİ HUKUKUNDA VERGİ İNCELEMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
 2. GENEL OLARAK İDARİ İŞLEMİN ÖGELERİ İLE VERGİ İNCELEME SÜRECİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 3. VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN UZLAŞMA KURUMUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ

XII. İZAHA DAVET KURUMUNUN ALTERNATİF ÇÖZÜM YOLU OLARAK İDARİ İŞLEM NİTELİĞİ

XIII. İNCELEME ELEMANININ HUKUKİ SORUMLULUĞU

XIV. VERGİ İNCELEME SÜRECİNDE "ARAMA"NIN HUKUKİ NİTELİĞİ

SONUÇ
KAYNAKLAR