Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

İmdat TÜRKAY
02 Mart 2016İmdat TÜRKAY
2341OKUNMA

Hazır Beyan Sistemi ile Beyanname Vermek Çok Kolay

(Ücret-Kira/Menkul Sermaye İradı-Diğer Kazanç ve İratlar)

Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kira gelirlerinin beyanı için 2012 yılından bu yana uygulanmakta olan önceden hazırlanmış kira beyanname sisteminin kapsamı genişletilmiş ve gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin, bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi 1 Mart 2016 tarihinde uygulamaya geçirilmiştir. Konu hakkında gerekli açıklamalar 25/02/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 470 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılmış bulunmaktadır.

2015 Yılında söz konusu dört gelir unsurunu ayrı ayrı veya birlikte elde eden mükellefler 1-25 Mart/2016 tarihleri arasında Hazır Beyan Sistemini kullanarak, vergi dairesine gitmeden internet üzerinden (www.gib.gov.tr) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kendileri için hazırlanan beyannameyi görüntüleyebilecek, doldurabilecek, değiştirebilecek ve onaylayabileceklerdir. Mükellefler tarafından yapılan onaylama işleminin ardından beyanname verilmiş olacak ve sistem tarafından düzenlenen tahakkuk fişiyle gelir vergisi tahakkuk edecektir. Genel Tebliğde yapılan açıklamalara göre, Hazır Beyan Sisteminin uygulamasına ilişkin şunlar söylenebilir;

 • Hazır Beyan Sistemi; gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kısmen veya tamamen önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu sistemi ifade etmektedir.
 • Hazır Beyan Sistemi uygulaması, söz konusu dört gelir unsuru (ücret geliri, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlar) için 1 Mart 2016 tarihinde başlamaktadır.
 • Ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyanname veremeyeceklerdir.
 • Hazır Beyan Sisteminden söz konusu dört gelir unsurunu ayrı ayrı veya birlikte elde edenler yararlanabileceklerdir.
 • Hazır Beyan Sistemine Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden giriş yapılacaktır.
 • Mükellefler Sisteme güvenlik sorularını cevaplayarak veya internet vergi dairesi şifrelerini kullanarak giriş yapabilecek ve buradan Başkanlıkça kısmen veya tamamen önceden hazırlanmış beyannamelerini görüntüleyebilecek, doldurabilecek, değiştirebilecek ve onaylayabileceklerdir.
 • İnternet Vergi Dairesi şifresi bulunmayan mükellefler, 470 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) ile herhangi bir vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir. Mükellefler tarafından kira gelirinin internet ortamında beyanı için daha önce alınmış bulunan kullanıcı kodu, parola ve şifre ile de Hazır Beyan Sistemine giriş yapılması mümkün olacaktır.
 • Kişiler Sistemde kendileri için hazırlanmış beyannameyi uygun görmeleri halinde ister direk olarak onaylayabilecekler, isterlerse bilgilerde değişiklik yaptıktan sonra onaylayabileceklerdir.
 • Kişilerin onayı olmadan hiçbir şekilde beyanname verme ve bir vergi tahakkuku söz konusu olmayacaktır. Bu kapsamda, mükelleflerin onayına sunulan beyannameler, mükellefler tarafından kontrol edilecek; eksiklik, hata veya yanlışlıkların bulunması halinde mükelleflerce düzeltilerek onaylanacaktır.
 • Beyannamenin verilmesi sırasında, vergi hesaplaması Sistem tarafından otomatik olarak yapılacak ve tahakkuk bilgileri mükellefin onayına sunulacaktır.
 • Onaylama işlemi sonucu otomatik olarak hazırlanan tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnamelerin yine Sistem üzerinden mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilmesi işlemi ile söz konusu tahakkuk fişleri ve/veya ihbarnameler mükellefe tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 • Daha önce dört gelir unsurundan dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da Hazır Beyan Sistemini kullanarak beyannamelerini verebileceklerdir. Bu durumda, gelir vergisi mükellefiyet tesisi Sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
 • Gelir İdaresi tarafından hazırlanan ve mükelleflerce elektronik ortamda onaylanan beyannamelerin içeriğinin doğruluğundan mükellefler sorumlu olacaktır. Onaylama işleminin beyanname verilmesi gereken kanuni sürenin son günü saat 24:00’ten önce tamamlanması gerekmektedir.
 • 2015 Takvim yılından önce elde edilen kira gelirlerine ilişkin beyannameler Hazır Beyan Sistemi üzerinden verilebilecek olup, 2015 takvim yılından önce elde edilen ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlara ilişkin beyannameler ise Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılacak duyuruya kadar vergi daireleri aracılığıyla, duyuru tarihinden itibaren ise Hazır Beyan Sistemi üzerinden de verilebilecektir.
 • Dört gelir unsurunu elde eden mükellefler, Hazır Beyan Sistemini kullanarak beyanname verebilecekleri gibi istemeleri halinde kağıt ortamında vergi dairesine giderek de beyannamelerini verebileceklerdir.
 • Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Başkanlık/vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.
 • Hazır Beyan Sistemine ilişkin olarak yayımlanan 470 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin “Kapsam ve uygulama” başlıklı 5. maddesinde uygulamaya ilişkin örnekler yer almaktadır.
Bu yazıda yapılan açıklamalar, tamamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumunu bağlamaz; kurumunun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor