Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Bülent TAŞ
07 Ekim 2021Bülent TAŞ
871OKUNMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kesinti Yoluyla Ödenen Verginin İadesinde Değişiklik Yapan Tebliği Yayınladı

Kesinti yoluyla ödenen verginin iadesi ile ilgili 252 no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapan 315 no.lu Tebliğ Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan Tebliğ, Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde görüş ve önerilere açılan Taslaktan önemli ölçüde farklılıklar taşımaktadır.

Taslak ileilgili görüş ve önerilerimi 29 Temmuz 2021 tarihinde VergiAlgı’da yayınlanan “Gelir Vergisi Tebliğ Taslağına İlişkin Görüş ve Öneriler” başlıklı yazımda belirtmiştim.

Taslak, 252 numaralı Tebliğde sadece inceleme ve teminat aranmaksızın yapılacak iadeler için geçerli olan tevkif edilen verginin tevkifatı yapan tarafından beyan edilerek ödenmiş olması şartını, inceleme raporuna veya YMM raporuna dayanarak yapılacak iade tutarları için de geçerli olacak şekilde genişletmekteydi.

Yayımlanan 315 no.lu Tebliğ ise yine mevcut 252 no.lu Tebliğin sınırlarına dönmekte, sadece inceleme olmaksızın yapılacak iadelerle sınırlı olarak ödenmiş olma şartının aranabileceğini kurala bağlamaktadır. Herhangi bir inceleme olmaksızın ve teminata bağlanmaksızın yapılacak iadelerde ödenmiş olma şartı bir nebze kabul edilebilir olmakla beraber, inceleme raporuna istinaden yapılacak iadelerde veya YMM raporuna istinaden yapılacak iadelerde bu şartı aramanın bir anlamı bulunmamaktaydı. İnceleme elemanının veya YMM’nin tevkifata konu işlemin tarafları arasında kesilen verginin ödenmemesi, buna rağmen iadesinin alınması için iş birliği yaptıkları yönünde bir tespiti olmadığı sürece, sadece ödenmemiş olma şartından hareketle, iadeyi reddetmesi doğru değildi. Nitekim İdare bu yanlışı görmüş, Taslakta gerekli değişikliği yaparak Tebliği yayınlamıştır.

Ayrıca 252 no.lu tebliğde olduğu gibi yeni Tebliğde de yer alan “Nakden iade talepleri ile ilgili olarak bu bölümde belirtilen dilekçe ve eklerinin ibrazı, talep edilen tutarın tamamı için aranılacaktır.” yönündeki düzenleme de sadece inceleme olmaksızın yapılacak iadeler bakımından sonuç doğurucu olup, iade talep dilekçesi ekinde tevkif edilen verginin ödenmiş olduğuna ilişkin ilgili kurum onaylı belgenin sunulamamış olması sadece inceleme yapılmaksızın yapılacak iadenin önünde bir engeldir. Bu durumda dahi yani kesilen vergi ödenmemiş olsa bile yapılacak bir vergi incelemesi veya YMM raporu ile iadenin alınabilmesi mümkündür.

Yine mevcut 252 no.lu Tebliğde varlığını koruyan,

Nakden iade talebinin yerine getirilmesi için tevkif yoluyla kesilen vergilerin, ilgili vergi dairesine ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş olduğuna ilişkin belgenin istenildiği durumlarda, vergi sorumlusunun ödeme yapmaması veya hiç beyanda bulunmaması nedeniyle söz konusu belge ibraz edilemiyorsa, bu durum bağlı olunan vergi dairesine mükellef tarafından bildirilir.

Konu, ilgili vergi dairesi tarafından vergi sorumlusunun bağlı olduğu vergi dairesine iletilir ve verginin tahakkuku veya tahsili için gerekli işlemlere ivedilikle başlanır. Verginin tahakkuku ve/veya tahsilinden sonra nakden iade işlemleri bu Tebliğin 1.3.2. bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.”

yönündeki düzenleme de inceleme raporu veya YMM raporu olmaksızın yapılacak nakden iade talebinin yerine getirilebilmesi için geçerlidir. Bu durumda dahi yani ilgili vergi dairesince gerekli işlemlere başlanıldığı halde kesintinin tahsil edilemediği durumda bile yapılacak bir vergi incelemesi ile veya YMM raporu ile iadenin yapılabiliyor olması gerekir.

Gelir İdaresini, Taslak ile 252 no.lu Tebliğde işin esasına yönelik bir değişiklik yapılmadığı savından vaz geçerek hatadan dönmüş olması nedeniyle tebrik ediyorum. Ayrıca Taslak ile ilgili açıklanan görüş ve önerileri dikkate almış olmaları nedeniyle de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor