Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Melek ÖZ
Melek ÖZ
2844OKUNMA

Engellilerin KKDF ve BSMV yönünden avantajları var mı?

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ta kutlanan uluslararası bir farkındalık günüdür. Ülkemizde engellilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 1982 Anayasamızın 61. maddesi ile güvence altına alınmıştır. Devlet, engellilerin korunmaları ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler almaktadır. Anayasamızda “gerekli teşkilat ve tesisler kuracağı veya kurulmasına imkân sağlayacağı” şeklinde yer verilmiştir.

Anayasa’nın 73. maddesinde ise “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür” ifade edilmiştir. Engelli olmak vergi mükellefi olmaya engel teşkil etmemektedir. Ancak engelli vatandaşların içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla Türk Vergi mevzuatında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

Engelli vatandaşlara yönelik olarak Gelir Vergisi, Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Emlak Vergisi Kanunlarında düzenlenen vergi avantajlarına yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesi kapsamında engelli vergi indiriminden faydalanan mükelleflerin kredi kullanması halinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) ile kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisinde muafiyet veya istisnası var mıdır?

Engellilerin kullanacakları kredilere yönelik herhangi bir BSMV istisnası söz konusu Kanunda veya başka Kanunlarda yer almamaktadır. KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin "Fona Kesinti Yapılmayacak Krediler" başlıklı 3. maddesinde KKDF kesintisi yapılmayacak işlemler sayılmıştır. İşlemler arasında engelli indiriminden yararlananlara ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle engellilerin kullanacakları kredilerde KKDF kesintisi yapılacaktır.

Özetle, engellileri kullanacağı krediden dolayı lehe alınan paraların BSMV`den istisna değildir. Ayrıca kullanacakları krediler içinde yürürlükteki orana göre KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir. Sevgi varsa, engel yoktur!

(1) https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Engelliler_G%C3%BCn%C3%BC
(2) 
Gelir İdaresi Başkanlığı, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğ (Sıra No:6)
(3) Gelir İdaresi Başkanlığı, “Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 142154 Sayılı Özelge 16.04.2021”.
(4) ÖZ, Melek, “Engellilerin KKDF ve BSMV Yönünden Değerlendirilmesi”, Malî Hukuk Dergisi, Cilt No.: 18, Sayı No.: 209, 2022, s. 1061-1072.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor