Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Bülent TAŞNazmi KARYAĞDI
Bülent TAŞ/ Nazmi KARYAĞDI
14354OKUNMA

Dijital Yayınlar ile Basılı Yayınlar Arasındaki KDV Oran Farklılığı

Ülkemizde hali hazırda basılı yayınların vergilendirilmesi ile elektronik yayınların vergilendirilmesinde çok önemli farklılıklar bulunmaktadır.

Basılı Kitap ve Süreli Yayınlar KDV’den İstisna Edilmiştir

7166 sayılı Kanunla değişik 3065 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine göre, 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi 22/2/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır.

İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların (ikinci el olanlar dahil) yurt içindeki her safhada tesliminde ve ithalinde uygulanır.

1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılan basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde istisna uygulanmaz.

Konu ile ilgili olarak Tebliğde yer alan açıklamalara göre Kanun maddesinde yer alan süreli yayın ifadesinden, belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile basılı haber ajansları yayınlarının anlaşılması gerekmektedir.

Buna göre ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikâye ve romanlar (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, mevzuat seti kitapları da istisna kapsamındadır.

Boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bunların teslimi istisna kapsamında değerlendirilmemektedir.

Tebliğ kitap tanımını oldukça sınırlamıştır. Yaprak testlerin kitap gibi yapışık vaziyette olması durumunda istisnanın uygulanması bir torba içinde ayrı ayrı olması durumunda istisnadan yararlanılamıyor olması çok anlaşılabilir değildir. Yine aynı şekilde mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föylerin istisnadan yararlandırılmıyor olması da makul değildir. 

Elektronik Kitap ve Süreli Yayınlar İstisnadan Yararlanamamaktadır

Kanun sadece basılı kitap ve süreli yayınları istisna etmekte, elektronik kitap (e-kitap) ile süreli yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde istisna uygulanmamaktadır.

Program şeklindeki mevzuat bilgi bankası, soru bankası, online test ve benzerleri ile CD veya flash bellek gibi veri taşıyıcılarla satılan görüntülü eğitim setleri basılı kitap kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bunların satışı istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği de Tebliğde açıklığa kavuşturulmuştur.

Elektronik kitap ve süreli yayınlar istisnadan yararlandırılmamakla beraber indirimli oran kapsamı dışına çıkarılmıştır. Daha önce %8 indirimli oran üzerinden KDV ye tabi olan Elektronik kitap ve gazete, dergi gibi süreli yayınlar 18 Aralık 2018 tarih ve 475 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %18 oranında KDV ye tabi tutulur hale getirilmiştir. 

Avrupa Birliği İndirimli Orana İzin Vermektedir

Avrupa Birliğinde basılı yayınlara indirimli KDV oranı uygulanabiliyorken elektronik yayınlara uygulanamamakta, standart orana tabi tutulmaktaydı.

Ekim 2018 de Avrupa Konseyinin aldığı karar ile elektronik yayınlara da basılı yayınlarda olduğu gibi indirilmiş oranın uygulanabilmesinin yolu açıldı.

4 Aralık 2018 tarihinden itibaren de çıkarılan direktif çerçevesinde üye ülkelerin elektronik yayınlara indirimli oran uygulayabilmesi serbest bırakıldı. O tarihten bu yana elektronik yayınlara indirilmiş oran uygulayan ülkeler ve uyguladıkları oranlar aşağıdaki gibidir.

ÜLKEİNDİRİLMİŞ ORAN
Almanya%7
Avusturya%10
Bulgaristan%9
Belçika%6
Çek Cumhuriyet %10
Estonya%9
Finlandiya%10
Hırvatistan%5
Hollanda%9
İngiltere İstisna
İrlanda%9
İspanya%4
İsveç%6
Lüksemburg%3
Malta%5
Polonya%5
Portekiz%6
Slovenya%5
TÜRKİYE%18

Avrupa birliği üyesi ülkeler basılı yayınlarla birlikte elektronik yayınları ya istisna ederken ya da indirimli orana tabi tutarken Türkiye’nin aksi yönde hareket etmesi, bırakın basılı yayında olduğu gibi istisna etmeyi, indirimli orandan çıkarıp standart orana tabi tutar hale gelmesi makul değildir. Dünyanın gittiği yönün tersine, teknolojik gelişmeye karşı kürek çekmenin anlamı yoktur. 

Değerlendirme

Ülkemizde bu haliyle basılı yayınların vergilendirilmesi ile elektronik yayınların vergilendirilmesi arasında derin bir uçurum oluşmuştur. Birisi hiç vergilenmezken diğeri en yüksek orandan vergilenmektedir.

Açıkça ifade edilmemiş olmakla beraber bu uçurumun nedeninin elektronik yayınların diğer bazı elektronik hizmetlerle birlikte paket olarak fiyatı belirlenmek suretiyle satılması durumunda ortaya çıkması muhtemel vergi kayıplarının önüne geçmek olduğu düşünülmektedir.

Vergi kayıp kaçağı ile mücadele için elektronik yayıncılık feda edilemez. Bu haliyle elektronik yayıncılığın basılı yayıncılığa karşı rekabet etme imkânı bulunmamaktadır.

Çevreye zararları çerçevesinde dışsal maliyeti daha yüksek olan kâğıda basılı yayınlardan vergi almazken, dışsal maliyeti olmayan dijital yayınlardan vergi almanın vergi teorisi bakımından da bir anlamı bulunmamaktadır. Ayrıca vergi kayıp kaçağını önlemenin yolu bu olamaz.

Beklentimiz elektronik yayınların da KDV’den istisna edilmesidir. Bu yapılamıyorsa en azından indirimli orana tabi hale getirilmesidir.

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor