Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Araştırmalar

Yavuz AKBULAK
15 Ağustos 2022Yavuz AKBULAK
512OKUNMA

Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi’nin (IRS)‘Denetim Türleri’ üzerine

Mükellefler açısından en yüksek derecede gönüllü uyumu teşvik etmenin kilit bileşeni vergi kanunlarının uygulanmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi (Internal Revenue Service-IRS), vergi yükümlülüklerine uymayan bireyleri ve işletmeleri takip ederek, uyumlu olanlara adil davranmakta ve bu, tüm vergi mükellefleri için vergi sistemine olan kamu güvenini artırmaya yardımcı olmaktadır.

IRS, vergi yasalarını çeşitli şekillerde uygular. Birinci yol, en yüksek potansiyel uyumsuzluğa sahip olduğu tespit edilen vergi beyannamelerinin incelenmesidir. Bu tanımlama, riske dayalı puanlama mekanizmaları, veriye dayalı algoritmalar, üçüncü taraf bilgileri, ihbarcılar ve mükellef tarafından sağlanan bilgiler (risk-based scoring mechanisms, data driven algorithms, third party information, whistleblowers and information provided by the taxpayer) kullanılarak belirlenir.

Bir incelemenin amacı, gelir, gider ve kredilerin doğru bir şekilde raporlanıp raporlanmadığını belirlemektir.

IRS çalışanları, incelemeleri veya denetimleri iki yoldan biriyle gerçekleştirirler: Birincisi posta yoluyla yapılır ve yazışma denetimleri olarak adlandırılır. Y

üz yüze denetim olarak adlandırılan ikincisi, bir IRS ofisinde veya vergi mükellefinin işyerinde şahsen gerçekleştirilir. Vergi beyannamesinin karmaşıklığı (complexity of the return), denetimin yazışma yoluyla mı yoksa şahsen mi olduğunu belirler. Düşük ve orta düzeyde düzeltilmiş brüt gelire sahip belirli gerçek kişi ticari olmayan kazançlar (individual non-business returns with low and medium adjusted gross income), yazışma denetimi ile etkin bir şekilde ele alınabilir. İnceleme için seçilen diğer tüm beyannameler, ya bir IRS ofis incelemesi olarak ya da vergi mükellefinin işyerinde daha iyi ele alınır.

Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi (Internal Revenue Service-IRS) genel olarak ve esas itibarıyla, dört tür denetim gerçekleştirir. Her bir denetim türünün özellikleri şunlardır:

Yazışma Denetimi (Correspondence Audit)

Yazışma denetimleri genellikle bir beyan yılını kapsar ve Kazanılan Gelir Vergisi Kredisi/İndirim ve İstisnaları (Earned Income Tax Credit-EITC) gibi belirli bir konuyla ilgili olabilir. Kesintileri, geri ödemeleri veya işletme giderlerini gerektiren sorular da genellikle yazışma denetimlerinde ele alınır. Bir yazışma denetimi bildirimi almak, genellikle IRS’nin bir soruyu birkaç belirli belgeyi gözden geçirerek çözebileceğine inandığı anlamına gelir. Yazışma denetiminin odak noktası belirli bir soru olduğundan, bu denetim türü IRS tarafından en sık yürütülen denetimdir ve kurum tarafından yürütülen en yüksek hacimli denetim türünü temsil eder. Yazışma denetimlerinin çözülmesi yaklaşık bir ila on ay arasında sürebilir.

Yazışma denetimleri, IRS kampüs yerlerinde GS-5, 6, 7 veya 8 lisansına sahip olan vergi denetçileri tarafından gerçekleştirilir. Genel olarak, şüpheli konular EITC, ilave çocuk vergi indirimi, Amerikan fırsat vergi kredisi, tıbbi harcamalar, katkı payları, vergiler veya işletme giderleridir. Vergi müfettişleri bu konularda eğitim alırlar, ancak onların muhasebe becerisine sahip olmaları gerekmez. Ek olarak 144 lisansına sahip vergi denetçisi, genellikle stopaja odaklanan, mukim olmayan yabancı iadelerinin (Form 1040NR) yazışma incelemelerini yürütür.

Yazışma denetimleri, belgelerini postayla gönderdiklerinden ve bir IRS ofisini ziyaret etmek için seyahat etmeleri veya işten bir gün izin almaları gerekmediğinden, vergi mükellefleri için yüz yüze denetimlerden daha az külfetlidir. Ayrıca, IRS’in inceleme kaynaklarının bir yazışma incelemesi ile en verimli şekilde kullanılması, IRS’e yaklaşık 150 ABD dolarına mal olmaktadır. 2018 mali yılında IRS, incelemelerin %75’ini yazışma yoluyla gerçekleştirmiştir.

EITC, çalışan ve gelir elde eden belirli kişiler için iade edilebilir bir vergi kredisidir. Daha kırsal, daha düşük gelirli vergi mükelleflerinin (rural, lower income taxpayers) denetimleri, bu vergi mükelleflerinin EITC talep etme olasılıklarının daha yüksek olması nedeniyle gerçekleşir.

EITC’yi talep etmek için vergi mükelleflerinin belirli kurallara uyması gerekir. Bu kurallar, vergi mükellefi ve hak kazanan çocukların dönüş tarihine kadar sosyal güvenlik numaralarına sahip olmalarını ve hak kazanan çocukların ilişki, yaş ve ikamet testlerini tamamlamasını gerektirir. Ayrıca, beyan durumuna göre kazanılan gelir sınırlamaları (earned income limitations) söz konusudur. 2017 vergi yılında, EITC kazanılan gelire hak kazanmak için aşağıdaki tutarların altında olması gerekir:

ABD’de 26 milyondan fazla vergi mükellefi, 64 milyar ABD dolarının üzerinde EITC avantajı alır. Ulusal Araştırma Programı (National Research Program-NRP), EITC iddialarının yaklaşık %50’sinin hatalı olduğunu ve 18,1 milyar dolarlık uygunsuz ödemelerin, kredilere atfedilebilen 40 milyar dolarlık vergi açığının neredeyse yarısını oluşturduğunu tahmin etmektedir. 2017 mali yılında, riske dayalı puanlama (risk-based scoring identified), uygun bir çocuk sorunu veya yanlış bildirilen gelir (qualifying child issue or misreported income) nedeniyle yaklaşık 6,4 milyon hatalı EITC iddiasında bulunulduğu tanımlanmıştır. IRS kampüslerinde yapılan tek en sorunlu denetim yazışma denetimleridir.

 Ofis Denetimi (Office Audits) veya Yüz Yüze Denetim (Face-to-Face Examinations)

Bu en yaygın ikinci IRS denetimi türüdür. Bir yazışma denetiminde incelenenlere benzer, posta yoluyla inceleme için çok karmaşık olan sorunları veya soruları içerebilir. Burada, ilk randevu mektubu ile birlikte getirilmesi gereken belirli belgeler hakkında bilgi alınır. Ofis denetimleri, postayla belge alışverişi yapmak yerine doğrudan bir IRS denetçisiyle çalışıldığı için yazışma denetiminden daha hızlı sonuçlanabilir.

GS-7, 9 ve 11 lisansına sahip olan Vergi Uyum Görevlileri (Tax Compliance Officers; TCOs), IRS ofislerinde yüz yüze incelemeler yapar (“ofis denetimi”). IRS şu anda TCO olarak 572 kişiyi istihdam etmektedir. TCO’lar vergi denetçilerinden daha fazla vergi ve bazı muhasebe eğitimleri alırlar. Bir TCO tarafından yapılan denetim, genellikle vergi mükellefi ile ofis içinde bir görüşme yapılmasını gerektirir, ancak vergi mükellefinin defterleri, kayıtları veya varlıklarının yerinde incelenmesini gerektirmez.

Büro denetimi için seçilen konu türleri şunlardır: bahşişler, emekli maaşları, yıllık gelirler, kiralar, burslar, telif ücretleri ve stopaja tabi olmayan gelirler; faaliyet gösterilen işle ilgili giderlere taalluk eden kesintiler; şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklar; mülkiyet esasına ilişkin tespitler; sermaye kazançları ve zayi ve hırsızlık kayıpları gibi karmaşık çeşitli ayrıntılı vergi kesintileri/indirimleri (income from tips, pensions, annuities, rents, fellowships, scholarships, royalties, and income not subject to withholding; deductions for business related expenses; deductions for bad debts; determinations of basis of property; capital gain versus ordinary income determinations; and complex miscellaneous itemized deductions such as casualty and theft losses).

Belirli bireysel, kurumsal ve ortaklık iadeleri olan en karmaşık beyannameler, vergi mükellefinin işyerindeki bir Gelir Temsilcisi (Revenue Agent-RA) tarafından denetlenir. Gelir Temsilcileri, önemli muhasebe deneyimine sahip en yüksek eğitimli IRS çalışanlarıdır ve GS-9, 11, 12, 13 ve 14 lisansına sahiptirler. Bir RA, karmaşık bir iadenin denetimi için en az 2-3 yıllık deneyim ve uzmanlığa sahip ve iş başında olmalıdır. IRS şu anda RA olarak 6.463 kişiyi istihdam etmektedir. Mükellefin karmaşık ticari işlemleri, daha hacimli kayıtlar ve denetimi tamamlamak için gereken uzun zaman nedeniyle beceri gereklidir. Ek olarak, bir RA denetiminde yer alan konular, mühendis, ekonomist veya değerleme uzmanı gibi bir profesyonelden yardım alınmasını gerektirebilir. Bunlar IRS tarafından yürütülen en maliyetli denetimler olduğundan, RA’lar en karmaşık uyumsuzluk alanlarına yönlendirilir.

Bu alanlar arasında yüksek gelirli, yüksek varlıklı vergi mükellefleri, nakit yoğun işletmeler, transfer fiyatlandırması, yönetici tazminatı, araştırma ve geliştirme kredileri, kripto paralar, ortaklıklar ve kuruluşlar aracılığıyla nakit akışı, mikro kısıntılar, offshore işlemleri ve sendikasyon koruma irtifak hakları (high income, high wealth taxpayers, cash intensive businesses, transfer pricing, executive compensation, research and development credits, crypto currencies, partnerships and flow through entities, micro captives, offshore transactions, and syndicated conservation easements) yer alır. 

Saha Denetimi (Field Audit) veya High Income High Wealth Audits

Evde veya iş yerinde bir saha denetimi yapılabilir ve bu, bir IRS temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. Saha denetimleri, karmaşık ticari vergi beyannameleri veya belgeleri, yüksek varlıklı bireylerin karmaşık mali belgeleri veya karmaşık vergi beyannameleri olan vergi mükellefleri ile ilgili sorunları ele alabilir. Bir ofis denetimi gibi, doğrudan takip edebilecek bir IRS temsilcisiyle çalışılır, ancak bu denetimler genellikle bir yıla kadar uzun sürebilir.

IRS’nin 2018 yılı Veri Tablosu 9b, düzeltilmiş brüt gelir gruplamalarına göre denetim kapsamı oranını gösterirken, IRS aslında vergi mükelleflerini toplam pozitif gelire (total positive income-TPI) göre denetim kaynaklarını uygulamak için gruplandırır. TPE, gerçek kişi vergi beyannamesinde rapor edilen çeşitli gelir kaynakları için gösterilen tüm pozitif tutarların toplamıdır ve bu nedenle zararları içermez. TPE kullanarak, kurumlar yoluyla nakit akışından kaynaklanan zayi gibi kayıpları olan daha yüksek gelir vergisi mükellefleri daha düşük bir Düzeltilmiş Brüt Gelir (Adjusted Gross Income-AGI) sınıfında gruplandırılmaz. Azalan kaynaklarda bile, daha geniş TPE gelir grubunda denetim kapsamı, daha düşük TPE gelir aralığına düşen EITC getirilerinin kapsamından daha fazladır. 

Mükellef Uyum Ölçüm Programı (Taxpayer Compliance Measurement Program)

Çok daha az yaygın bir denetim türü, IRS Mükellef Uyum Ölçüm Programı Denetimidir (Taxpayer Compliance Measurement Program Audit). Denetim sırasında, bir IRS temsilcisi, vergi beyannamesinin her satırı için eksiksiz belgeleri inceler. Bu denetimlerin rastgele olduğu ve yıllarca sürebilecek uzun, ayrıntılı bir incelemeyle sonuçlandığı iddia edilmektedir.

Sonuç olarak, tüm bu denetimler, iade nedeniyle ek vergiye neden olabilecek hataları incelemeyi hedefler. Her denetim, IRS’nin işlem, iade, kesinti/indirim veya vergi dolandırıcılığı gibi görünebilecek diğer faaliyetler hakkında bilgi alması için bir nevi fırsattır. Belirli bir vergi yılında kanıt ortaya çıkarsa, denetime ek yıl eklenebilir. Bir denetimin sonunda, denetçi ek vergi veya cezaların ödenmesi gerektiğine inanırsa mükellefi bilgilendirir.

Aşağıda, ABD’deki farklı denetim türlerinin ne kadar yaygın olabileceğini gösteren bazı rakamlar verilmektedir:

  • ABD’de her yıl yaklaşık 150 milyon toplam federal vergi beyannamesi (total federal tax returns) verilir.
  • IRS, beyannamelerin %1’inden daha azını denetler.
  • Denetimlerin neredeyse %90’ı vergi beyannamesinde değişiklikle sonuçlanır.
  • Posta denetimleri için, borçlu olunan ortalama vergi tutarı 7.000 ABD dolarından fazladır.
  • Ofis ve saha denetimleri için borçlu olunan ortalama vergi tutarı 65.000 ABD dolarıdır.
  • IRS, mükelleflerin yaklaşık %2,5’ine eksik rapor veren bildirim gönderir.
  • Yetersiz ihbarcı bildirimlerinin yaklaşık %66’sı ikmalen vergi (additional taxes) ödenmesine neden olur.
  • Yetersiz beyanda bulunanlar (underreporter notices) için, borçlu olunan ortalama vergi tutarı yaklaşık 1.500 ABD dolarıdır.

IRS, çalışan deneyimi ve becerileri nedeniyle inceleme kaynaklarını tek sorunlu yazışma denetimlerinden daha karmaşık yüksek gelir denetimlerine kaydıramaz. Bir GS-8 lisansına sahip vergi denetçisi, yüksek gelirli, yüksek servet vergi mükellefi denetimi yapmak üzere eğitilmemiştir.

Denetlenen vergi mükelleflerinin paritesini artırmak için, IRS belirli konulardan yüksek dereceli kaynakları yüksek gelirli, yüksek varlıklı vergi mükellefi getirilerine yeniden tahsis etmek durumundadır. Ayrıca, bu daha deneyimli denetim görevlileri arasında yıpranma (attrition) oranı önemli ölçüde daha yüksektir.

IRS’nin, EITC dâhil olmak üzere tüm gelir gruplarında bir denetime sahip olması için gönüllü uyum düzeyini korumak da önemlidir. Kısa vadede, IRS 2019 mali yılında 10 milyon ABD doları ve üzeri TPE kategorisinde ek denetimler açmıştır. Uzun vadede ise, ABD Kongresi fon sağlamalı ve IRS, tüm gelir seviyelerinde uygun şekilde dengeli kapsama sahip olmak için yeter sayıda RA’yı işe almalıdır.

(Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıdaki tüm hatalar, kusurlar, noksanlıklar ve eksiklikler yazarına aittir.) 

İlgili Yazılar
https://vergialgi.com/assets/catalogs/amerika-birlesik-devletleri-gelir-idaresi-irs-te-vergi-incelemesi.pdf

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor