Vergi, Maliye, Ekonomi, Sosyal Güvenlik, Ticaret Hukuku Hakkındaki Herşey

Vergi

Gökhan USLU
27 Kasım 2021Gökhan USLU
1901OKUNMA

7326 sayılı Kanunla İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi ve Sonrası

7326 sayılı Kanunun 6.maddesinde mükelleflerin; “işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)  bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilecekleri, söz konusu mükelleflerin aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açacağı, emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılacağı ve vergilendirilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen kanun hükmünde ki amaç; mükelleflerin işletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların, kayıtlara intikal ettirilerek fiili durumu yasal hale getirmekti. Söz konusu kanun hükmünden faydalanma işlemi; makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların Kanunun öngördüğü şekilde belirlenen bedeli üzerinden tabi olduğu KDV oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacağı ve söz konusu KDV tutarı beyan edip ödeyerek faydalanacağı şeklinde gerçekleşecekti.

Görüldüğü üzere nihai amacı işletme kayıtlarının fiili duruma uygunluğu olan mevzunun, bunun yanında emtia için ayrılan karşılık tutarının ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılacağı ve vergilendirilmeyeceğine yönelik (kar payı stopajı) bir avantaj da getirmektedir.

Bu avantajlar ve kayıtları yasallaştırmak sebebiyledir ki geçmiş dönem af kanunlarında da yer alan söz konusu düzenlemeden faydalanan mükellef sayısı bir hayli fazla oldu. Ancak geçmiş Kanunlarda yapılmayan bir şey 7326 sayılı Kanunla beraber başlandı. Bazı durumlar Maliye İdaresinin dikkatini çekti!

Maliye İdaresi 7326 sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi hükmünden faydalanan mükelleflerin stok beyanlarını analiz ederek; gerek üretim kapasitesiyle ile orantılı olmayan stok beyan eden gerekse satış hasılatları ile orantısız maliyetlere yükleme yapan mükellefler nezdinde bilgi isteme yoluna başvurdu. Söz konusu yazıların içeriğinde yer alan bilgileri süresinde yerine getirmeyen ve gerekli izahati yapamayan mükelleflere; Vergi Usul Kanunun mükerrer 355.maddesi hükmü gereğince özel usulsüzlük cezasının kesilmesinin yanında aynı kanunun 30.maddesi gereği re’sen tarhiyat yapılması söz konusu.

Sonuç olarak şuna değinmekte fayda var. Söz konusu Kanunun amacı işletme kayıtlarının fiili duruma uygun hale getirilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, sahte belge düzenleme ve kullanmanın önüne geçilmesi iken, mükelleflerin fiilen işletmelerinde yer almayan kıymetlerini beyan ederek sadece Kanunun getirdiği vergisel avantajlardan faydalanmaya çalışmasının karşısında, Maliye İdaresinin bu yönlü bir kontrol mekanizması kurması kaçınılmaz sondur ve makuldür.

Yorumlar

  • T
    Tuğba Dikmen
    Fen Edebiyatçı olarak yazı benim de ilgilimi çekti ve sade bir dil

Yorumlarınızı Bize Yazınız

Soru Sor